Чому дистанційний курс «Невротичні розлади у дітей дошкільного віку» актуальний

18 січня 2017
5965
Середній бал: 5 із 5

Дистанційний курс розроблено, щоб формувати теоретичні, методичні та практичні підходи до адекватної взаємодії з дітьми, які мають різні невротичні прояви у поведінці

Ми дедалі частіше стикаємося з такими порушеннями психічного здоров’я дітей, як:

Усі ці проблеми негативно впливають на особистісний розвиток дітей. Саме тому збереження їхнього психічного здоров’я є одним із головних завдань дошкільної та шкільної освіти.

Норма психічного розвитку

Психічне здоров’я дитини — це стан її душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненості у своєму майбутньому, що пов’язано з відчуттям захищеності власного Я.

Психічне здоров’я дитини визначає її здатність:

 • успішно регулювати свою поведінку та діяльність відповідно до норм і правил
 • активно розвиватися як особистість.

Психічно здоровій дитині притаманні:

 • урівноваженість
 • адаптивність
 • духовність
 • орієнтація на саморозвиток і самоактуалізацію.

Гармонійний особистісний розвиток і фізичне здоров’я сприяють успішній адаптації дитини в соціумі.

Причини порушень

За даними досліджень, унаслідок депривації у розвитку дітей відбуваються такі зміни:

 • порушення рівноваги в системі смислових утворень внутрішнього світу
 • зниження потреби у збереженні почуття самоцінності, власної значущості для інших людей, зокрема батьків.

Депривація психічна  —  це психічний стан, який виникає в разі незадоволення первинних психічних потреб упродовж тривалого часу.

Утім потреби у любові та захищеності є первинними, найважливішими з-поміж духовних потреб дітей усіх вікових груп. Недостатнє задоволення первинних потреб зумовлює виникнення короткочасних і тривалих негативних психічних станів — неврозів, психопатій тощо.

Співробітники Національної академії медичних наук України протягом останнього десятиріччя провели низку клініко-епідеміологічних досліджень стану психічного здоров’я в різних групах дитячого населення

Було виявлене значне поширення суміжної психічної патології — у межах 40-96%.

Численні наукові джерела і спеціальні експериментальні дослідження свідчать про негативний вплив на психічне здоров’я дітей стресогенних чинників, які і є головною причиною доволі високого відсотка невротичних проявів у поведінці дошкільників і молодших школярів. Це психотравмівні соціально-психологічні ситуації, які виникають у разі деформованих взаємин у системі «близький дорослий — дитина».

Невротичні прояви у поведінці здебільшого виникають у дітей, які:

 • страждають від дефіциту спілкування з дорослими, від їх неприязного ставлення
 • зростають в умовах постійних сімейних негараздів.

Згадані чинники підсилені проблемами, які наразі є в системі освіти, а саме:

Відвідування підготовчих занять, додаткова індивідуальна робота з педагогами підвищує загальне навчальне навантаження, яке не відповідає віковим можливостям дітей, а тому спричиняє в них нервову перевтому.

На психічне здоров’я дітей негативно впливає також перевантаження інформацією, яка регулярно надходить із засобів масової інформації. Зокрема, це стосується повідомлень про вчинення злочинів — крадіжки, розбійні напади, вбивства тощо, а також демонстрації сцен з інтимної сфери життя дорослих. Окрім того, нині життя дітей сповнене інформацією про воєнні дії на сході України, які безпосередньо торкнулися багатьох із них.

Роль дорослих у збереженні психічного здоров’я дітей

Вирішальне значення у збереженні психічного здоров’я дитини часто має рівень обізнаності батьків щодо особливостей дитячої психіки. Батьки, які не цікавляться душевним станом своєї дитини щодня, щогодини, щомиті, залишають її наодинці зі своїми страхами.

У міру накопичення досвіду негативних переживань у дитини знижується рівень її психічного здоров’я: вона поступово втрачає здатність радіти, дивуватися, захоплюватися, довіряти. Натомість у дитини з’являються настороженість, тривожність, безпричинні страхи, занепокоєння, порушується сон тощо. Вона перестає відчувати емоційний комфорт і втрачає почуття захищеності власного Я.

Важливо одразу помічати відхилення у поведінці дитини і вчасно надавати їй відповідну психологічну допомогу. Тому складно переоцінити роль педагогів, на очах у яких дитина проводить більшу частину дня.

Вихователь має вміти

Саме від цих умінь вихователя залежить подальший розвиток особистості, яка зростає. Тому стратегії виховних і навчальних впливів необхідно спрямовувати на збереження психічного здоров’я дітей від руйнівної дії негативних емоційних чинників. Адже вони становлять серйозну загрозу для нормальної життєдіяльності в майбутньому.

Допомогти в цьому вихователю має практичний психолог, який і сам має адекватно «читати» поведінку дитини, визначати причини, які могли спричинити її зміни. А також вибудовувати відповідну корекційну роботу з дитиною та просвітницьку з педагогами і батьками.

Компетентно робити це практичному психологу дошкільного навчального закладу допоможе пропонований навчальний курс.

Введення в тему курсу

Головні завдання курсу:

 • підвищувати фахову компетентність практичних психологів
 • формувати адекватну професійну самооцінку, стійке прагнення до професійного саморозвитку і самореалізації.

Курс покликаний сформувати у практичних психологів знання про:

 • природу та сутність психічних та психосоматичних розладів у дитини
 • сутність та взаємозв’язок понять «невроз», «невротичні розлади», «тривожність», «страх»
 • критерії та ознаки дитячого неврозу
 • вікову динаміку змісту неврозу у дітей дошкільного віку
 • форми прояву неврозів та способи їх подолання
 • роль соціально-психологічних та біологічних детермінант у виникненні дитячих неврозів
 • методи психодіагностики невротичних розладів у дітей дошкільного віку
 • специфіку психокорекційної допомоги дітям із різними проблемами (неврози, тривожність, замкнутість, страх тощо).

Які вміння набудуть слухачі курсу

Очікувано, що по закінченню дистанційного навчання слухачі вмітимуть:

 • розрізняти види та виявляти ознаки неврозів у дітей дошкільного віку
 • проводити діагностичну роботу з метою виявлення виду та рівня прояву невротичних розладів у дошкільників
 • використовувати різні види психокорекційних методик — елементи ігрокорекції, казкокорекції, арт-корекції, психогімнастики тощо для роботи з дітьми з невротичними розладами
 • надавати рекомендації і проводити просвітницьку роботу з членами родин дітей зі схильністю до невротичних розладів
 • організовувати ефективну співпрацю з батьками вихованців та колективом дошкільного навчального закладу на запобігання виникненню невротичних розладів вихованців.

У курсі передбачено вивчити сім тем протягом року.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН
дистанційного курсу «Невротичні розлади дітей дошкільного віку»

№ з/п

Тема

Число журналу

1

Проблема збереження психічного здоров’я дошкільника

2

2

Невротичні розлади особистості дитини у контексті сучасного розвитку педагогічної психології

3

3

Психологічна концепція розвитку невротичних розладів особистості дитини дошкільного віку

5

4

Невротичні розлади дошкільників у контексті сімейного та суспільного виховання

6

5

Діагностика невротичних розладів особистості дитини

8

6

Корекція невротичних розладів особистості дитини

9

7

Психологічні аспекти роботи щодо запобігання виникненню невротичних розладів особистості дитини.

Контрольна робота

10

Після опрацювання кожної теми слухачі матимуть змогу перевірити наскільки міцними є їхні знання, виконавши тестові завдання для самодіагностики.

Людмила ТЕРЕЩЕНКО

Чимало психологів-практиків успішно користуються науково-методичним доробком Людмили Терещенко. Її праці «Як зберегти психічне здоров’я дітей 5-7 років», «Дитяча психодіагностика» (у співавторстві з Ольгою Гріньовою) є настільними книгами багатьох практичних психологів. Окрім того, вона є автором понад 90 статей, у більшості з яких розкриває причини невротичних розладів та надає практичні рекомендації щодо психологічного супроводу практичним психологом навчального закладу дитини з метою запобігання виникненню неврозів.

Як спеціаліст Людмила Терещенко добре знана за кордоном. Її статті публікували у фахових виданнях багатьох країн, зокрема у США, Канаді, Швейцарії, Польщі, Білорусі, Казахстані. Вона часто бере участь у міжнародних зустрічах науковців — конференціях і конгресах.

У досвіді науковця чільне місце посідає викладацька діяльність у київських вишах за самостійно розробленими навчальними програмами, зокрема з таких дисциплін, як:

 • «Організація психологічної служби»
 • «Психодіагностика»
 • «Основи дитячої психотерапії»
 • «Практична дитяча психологія»
 • «Методологія та технології практичної дитячої психології».

Ще одним напрямом діяльності Людмили Терещенко є просвітницька робота. Вона не лише опікується підвищенням професійного рівня фахівців — проводить для педагогів та практичних психологів дитячих садків і шкіл лекції, семінари тощо, а й часто бере участь у батьківських конференціях, виступає на зборах батьків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.

Людмила Терещенко — старший науковий співробітник лабораторії психології навчання імені І. О. Синиці Інституту психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України,
канд. психол. наук
а
втор журналу «Практичний психолог: Дитячий садок»

logo