Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Матеріали до посадової інструкції вихователя дошкільного закладу

  • 13 червня 2012
  • 19494

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадову інструкцію вихователя. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності вашого закладу

Посадові інструкції складають, керуючись:

  • Національним класифікатором України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

1. Загальні положення

1.1. Посада вихователя дошкільного навчального закладу (далі — вихователь) належить до посад педагогічних працівників.

1.2. На посаду вихователя призначають особу, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, а також стан здоров’я якої дає змогу виконувати професійні обов’язки.

1.3. Основні функції вихователя — організація життєдіяльності дітей згідно з вимогами Базового компонента дошкільної освіти; всебічний розвиток дітей з урахуванням їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психологічних і фізичних особливостей, культурних потреб; збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дітей.

1.4. Вихователя призначає на посаду та звільняє з посади завідувач дошкільного навчального закладу з дотриманням вимог чинного законодавства про працю.

1.5. Вихователь підпорядковується безпосередньо ___.

1.6. У своїй роботі вихователь керується Конституцією України; указами Президента України, законами України, рішеннями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та підпорядкованих їм органів управління освітою з питань, що стосуються дошкільної освіти; правилами і нормами охорони праці, пожежної безпеки; статутом і правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу; наказами та розпорядженнями керівника дошкільного закладу; цією посадовою інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

2.1. Планує, організовує, проводить освітній процес відповідно до Державної базової програми та програм, що реалізуються у дошкільному закладі.

2.2. Сприяє створенню розвивального життєвого простору у групі дошкільного закладу.

2.3. Створює оптимальні умови для фізичного та психічного розвитку дітей.

2.4. Організовує життєдіяльність дітей з урахуванням їхніх вікових та індивідуальних особливостей, сучасних тенденцій в оновленні змісту дошкільної освіти та освітніх технологій, побажань батьків, специфіки роботи та можливостей дошкільного закладу.

2.5. Обирає ефективні форми і методи освітньої роботи, які забезпечують розв’язання розвивальних, виховних та навчальних завдань, творчо використовує перспективний педагогічний досвід.

2.6. Створює комфортні умови для реалізації природних сил дітей та збагачення їхнього практичного досвіду спілкування з навколишнім середовищем.

2.7. Реалізовує диференційований підхід до дітей, виявляє, вивчає і враховує у своїй педагогічній діяльності їхні індивідуальні особливості, сприяє розвитку здібностей, талантів дітей.

2.8. Упроваджує систему педагогічних впливів, яка ґрунтується на гуманізмі, педагогіці співробітництва, національній культурі, традиціях.

2.9. Забезпечує набуття дітьми практичного досвіду, знань, умінь, навичок; формує у дітей фізичні та психічні якості, необхідні для подальшого навчання у школі.

2.10. Співпрацює з батьками дітей або особами, які їх замінюють, надає їм консультативну психолого-педагогічну допомогу.

2.11. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі: справедливості, гуманізму, доброти, працелюбства, інших чеснот.

2.12. Виховує у дітей повагу до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дорослих, дбайливе ставлення до довкілля.

2.13. Виконує статут, правила внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

2.14. Дотримується педагогічної етики, моральних норм, поважає гідність дітей, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

2.15. Забезпечує емоційний комфорт дітей, захищає їх від будь-яких форм експлуатації та дій, що шкодять їхньому здоров’ю, а також від фізичного та психічного насильства, запобігає шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя.

2.16. Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

2.17. Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності раз на три роки.

2.18. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

2.19. Забезпечує збереження життя, фізичного і психічного здоров’я дітей.

2.20. Стежить за станом здоров’я кожної дитини у групі, сприяє зміцненню здоров’я дітей, виконує вимоги медичного персоналу.

2.21. Забезпечує проведення освітнього процесу відповідно до вимог нормативно-правових актів з безпеки життєдіяльності.

2.22. Забезпечує виконання встановленого для дітей розпорядку дня.

2.23. Проводить з батьками або особами, які їх замінюють, просвітницьку роботу з профілактики дитячого травматизму.

2.24. Проводить профілактичну роботу з дітьми щодо запобігання травматизму серед них, дотримання ними вимог особистої безпеки у побуті, зокрема правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, на вулиці, під час масових заходів, у громадських місцях тощо.

2.25. Негайно повідомляє керівництво дошкільного закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з дитиною, викликає медпрацівника та допомагає йому у наданні долікарської допомоги потерпілому.

2.26. Бере участь у розслідуванні нещасного випадку та заходах для усунення причин, що призвели до нього.

2.27. Проходить періодичні медичні огляди.

3. Права

Має право:

3.1. Обирати та використовувати педагогічно доцільні форми, методи і засоби роботи з дітьми.

3.2. Брати участь у роботі органів громадського самоврядування дошкільного закладу.

3.3. Брати участь у роботі методичних об’єднань, конференцій, семінарів, клубів та інших заходах, організованих районним (міським, обласним) управлінням освіти.

3.4. Проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу.

3.5. Захищати свою професійну честь та гідність.

3.6. Ознайомлюватися з документами, що містять оцінку його роботи, давати пояснення щодо їх змісту.

3.7. У межах своєї компетенції повідомляти керівництву дошкільного закладу про виявлені недоліки у діяльності закладу та вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.8. Отримувати від керівництва дошкільного закладу та інших педагогічних працівників підтримку у виконанні обов’язків і реалізації прав, що передбачені цією посадовою інструкцією.

3.9. Підвищувати свою кваліфікацію.

3.10. Атестуватися на встановлення/підтвердження кваліфікаційної категорії та присвоєння педагогічного звання у визначеному порядку.

4. Відповідальність

Несе відповідальність:

4.1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені цією посадовою інструкцією.

4.2. За правопорушення, скоєні у процесі своєї діяльності.

4.3. За завдання матеріальної шкоди дошкільному закладу.

4.4. За неналежне виконання вимог, визначених статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку дошкільного закладу.

4.5. За вчинення проступків, не сумісних з роботою на посаді педагогічного працівника.

5. Кваліфікаційні вимоги

5.1. Вихователь має відповідну вищу педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує розвиток, виховання і навчання дітей раннього та дошкільного віку, відповідає загальним етичним і культурним вимогам для педагогічних працівників.

5.2. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «дошкільна освіта», «дошкільне виховання» (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра) або має дві освіти, одна з яких — неповна вища педагогічна або базова педагогічна за цією самою спеціальністю, а друга — повна вища педагогічна освіта за іншим фахом. Він здатний створювати умови для всебічного розвитку дітей, формування компетентності у різних сферах життєдіяльності відповідно до Базового компонента дошкільної освіти; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси в освітньому процесі; вміє розв’язувати педагогічні проблеми, встановлювати контакт з дітьми, батьками або особами, які їх замінюють, колегами; дотримується педагогічної етики, моралі.

5.3. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до дітей; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами роботи з дітьми; застосовує інноваційні технології в освітньому процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту, користується авторитетом серед колег, дітей та їхніх батьків або осіб, які їх замінюють.

5.4. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» та використовує методи особистісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей та здібностей дітей; упроваджує перспективний педагогічний досвід; лаконічно, образно, виразно і доступно ознайомлює дітей з новою інформацією; уміє аргументувати свою позицію.

5.5. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим для працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» та володіє інноваційними освітніми методиками і технологіями, активно використовує їх та поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми організації роботи з дітьми; вносить пропозиції щодо вдосконалення освітнього процесу в дошкільному закладі.

Усі посадові інструкції за посадами ДНЗ

У пригоді також стануть актуалізовані шаблони цих документів у рубриці «Організація роботи навчального закладу» веб-програми КОЗА Онлайн: Дошкільний заклад

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
  • допомагатиму розв’язати робочі завдання
  • запрошуватиму на освітні заходи
  • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти