Матеріали до посадової інструкції вихователя групи продовженого дня

9 травня 2012
2671
Середній бал: 5 із 5

Вам у поміч матеріали, щоб укласти посадову інструкцію вихователя групи продовженого дня. А скачавши у форматі Word, доповніть її з огляду на специфіку діяльності школи

Посадові інструкції складають з огляду на положення нормативних документів, як:

  • Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010
  • Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Завдання та обов’язки за посадою

2.1. Планує, організовує, проводить виховну та позаурочну навчальну роботу з учнями в закріпленій за ним групі, сприяє становленню їх як особистостей, створює умови для розвитку обдарувань, здібностей, талантів учнів, залучає їх до художньої, технічної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, суспільно корисної діяльності, сприяє їх професійній орієнтації, соціальній адаптації.

2.2. Співпрацює з педагогами, органами учнівського самоврядування, батьками або особами, що їх замінюють.

2.3. Бере участь у роботі педагогічної ради, методичного об’єднання.

2.4. Здійснює роботу з охорони праці, безпеки життєдіяльності з учнями групи, забезпечує збереження їхнього життя та здоров’я під час навчально-виховного процесу:

  • стежить за забезпеченням безпечних та нешкідливих умов виховання, навчання, праці, відпочинку відповідно до чинних законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
  • організовує вивчення учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;
  • проводить інструктажі з безпеки життєдіяльності (первинний, позаплановий, цільовий) з учнями групи під час проведення навчально-виховного процесу з реєстрацією у спеціальному журналі;
  • здійснює контроль за виконанням учнями правил (інструкцій) з безпеки;
  • проводить профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед учнів під час навчально-виховного процесу;
  • проводить профілактичну роботу серед учнів щодо дотримання вимог особистої безпеки у побуті;
  • терміново повідомляє директора та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності навчального закладу про кожний нещасний випадок, що трапився з учнем, організовує надання долікарської допомоги потерпілому, викликає медпрацівника;
  • бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів для усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

2.5. Виконує накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою.

2.6. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі.

2.7. Виховує повагу до культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливе ставлення до довкілля.

2.8. Готує учнів до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

2.9. Контролює дотримання учнями вимог статуту навчального закладу, підготовку до навчальних занять.

2.10. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність учнів, захищає їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам та проявам асоціальної поведінки, пропагує здоровий спосіб життя.

2.11. Застосовує у роботі найкращі розробки в галузі вітчизняної та світової педагогіки.

2.12. Проходить курси підвищення кваліфікації та атестацію раз на п’ять років.

2.13. Проходить навчання і перевірку знань з питань безпеки життєдіяльності.

2.14. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної культури.

2.15. Дотримується культури спілкування.

2.16. Ефективно застосовує професійні знання в практичній педагогічній діяльності; працює творчо.

2.17. Веде відповідну документацію.

2.18. Проходить періодичні медичні огляди.

Кваліфікаційні вимоги

6.1. Вихователь має відповідну педагогічну освіту, професійно компетентний, забезпечує нормативні рівні й стандарти виховання та навчання, відповідає загальним етичним і культурним вимогам до педагогічних працівників.

6.2. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст» має повну вищу педагогічну освіту (за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра). Він здатний забезпечувати засвоєння учнями навчальних програм; знає основи педагогіки, психології, дитячої та вікової фізіології; використовує інформаційно-комунікаційні технології, цифрові освітні ресурси у навчально-виховному процесі; вміє вирішувати педагогічні проблеми, установлювати контакт з учнями, батьками, колегами; дотримується педагогічної етики, моральних норм.

6.3. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст», та постійно вдосконалює свій професійний рівень; використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними засобами, різними формами позаурочної роботи та вміє ефективно застосовувати їх; впроваджує інноваційні технології у навчально-виховному процесі; обізнаний з основними нормативно-правовими актами про освіту; користується авторитетом серед колег, учнів та їхніх батьків.

6.4. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст другої категорії», та використовує методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації навчально-виховного процесу; володіє технологіями творчої педагогічної діяльності з урахуванням індивідуальних особливостей учнів; упроваджує перспективний педагогічний досвід; формує в учнів навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці; уміє аргументувати свою позицію та володіє ораторським мистецтвом.

6.5. Вихователь із кваліфікаційною категорією «спеціаліст вищої категорії» відповідає вимогам, встановленим до працівників з кваліфікаційною категорією «спеціаліст першої категорії», та володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно використовує та поширює їх у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання та виховання; продукує оригінальні, інноваційні ідеї; активно впроваджує форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують максимальну самостійність навчання учнів; вносить пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в навчальному закладі.

logo