text
Педрада

Шикуйся! — контроль фізичного виховання в школі

 • 19 червня 2017
 • 3588

Аналізувати якість уроків фізичної культури під час заходів внутрішньошкільного контролю — справа нелегка для нефахівця. Схопіться за руку допомоги

Фізичне виховання та загартовування учнів здійснюють у загальноосвітньому навчальному закладі під час:

 • уроків фізичного виховання
 • позакласних фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів.

Адміністрація провадить внутрішньошкільний контроль за організацією спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи. Передовсім здійснюють всебічне вивчення та психолого-педагогічний аналіз навчально-виховного процесу з фізичної культури і спорту. За результатами визначають головні завдання в організації навчально-виховного процесу з фізичної культури.

Контроль за професійною діяльністю вчителя фізичного виховання

Здійснюючи такий контроль, з’ясовують, чи:

 • учитель:

– правильно розуміє завдання фізичного виховання учнів

– враховує фізичну підготовленість учнів, їхні вікові й статеві особливості

– ефективно добирає засоби й методи фізичного виховання

– застосовує міжпредметні зв’язки

 • сприяють уроки фізкультури й позакласні заходи усталенню здорового способу життя серед учнів
 • укомплектовано достатньо навчально-матеріальну базу для фізичного виховання.

Етапи внутрішньошкільного контролю з фізичного виховання:

 • інформаційно-аналітичний
 • вивчення шкільної документації щодо:

– медико-педагогічного контролю (розподілу учнів за медичними групами)

– предмета «Фізична культура» (розділ річного плану школи; накази; планування навчальної, позакласної та спортивно-масової роботи; матеріали внутрішньошкільного контролю за викладанням предмета тощо)

– організаційно-методичного забезпечення та фахової підготовки вчителів фізичного виховання (результати курсової перепідготовки, робота методичного об’єднання тощо)

 • діагностичний
 • вивчення стану:

– фізичного розвитку та здоров’я учнів, рівня їхньої фізичної підготовки

– організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спортивно-масової роботи (якість і результативність проведення уроків, фізкультурно-оздо­ровчих заходів, позакласної та спортивно-масової роботи)

 • управлінсько-коригувальний
 • розроблення оптимальної моделі організації навчально-виховного процесу з фізичної культури та спортивно-масової роботи

Види контролю за організацією уроків фізичної культури:

 • попередній

 • застосовують у роботі з молодими вчителями фізичного виховання та учителями початкових класів, аби надати їм методичну допомогу у проведенні уроків та позакласних фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів
 • оглядовий

 • визначають рівень фізичної підготовки учнів за допомогою експериментів чи неконтрольних нормативів, які визначені навчальною програмою
 • директор школи чи його заступник за результатами може рекомендувати вчителям внести зміни у зміст і методику проведення уроків та позакласних занять
 • індивідуальний

 • співпрацюють тривалий час з окремими вчителями задля підвищення їхньої педагогічної майстерності
 • допомагають молодому вчителю фізичного виховання
 • тематичний

 • перевіряють якусь одну складову в організації уроків фізкультури
 • вибірковий

 • вивчають деякі, найважливіші сторони діяльності вчителя
 • фронтальний

 • досліджують усю систему організації фізичного виховання у навчальному закладі, щоб:

– ознайомитися з роботою вчителя (методоб’єднання)

– всебічно проаналізувати діяльність

– виявити недоліки чи запобігти

Аналіз уроку фізичного виховання

Під час відвідин уроків керівництво закладу аналізує такі його компоненти, як-от:

Організація уроку

Найважливіші моменти в організації уроку, на які звертають увагу:

 • шикування учнів
 • спортивна форма
 • завдання уроку
 • витрати часу на встановлення обладнання і загальна щільність занять
 • організованість переходів від однієї частини уроку до наступної
 • дисциплінованість учнів
 • виконання навчальних завдань
 • дотримання вимог техніки безпеки.

Структура уроку має відповідати плану-конспекту вчителя.

Фізичне навантаження

Ефективність фізичного виховання неможлива без належного рівня навантаження та обліку індивідуальних фізичних можливостей учнів.

Учитель має:

 • знати фізичні можливості кожного учня
 • володіти ефективними способами і прийомами регулювання фізичного навантаження на уроці.

Характеристиками фізичного навантаження є інтенсивність та обсяг.

Інтенсивність навантаження

Це є сила впливу конкретної фізичної вправи на організм учня.

Змінюючи інтенсивність навантаження:

 • сприяють мобілізації тих чи тих джерел енергії
 • стимулюють діяльність функціональних систем.

Інтенсивність навантаження регулюють, змінюючи:

 • швидкість пересування — м/с
 • величину прискорення — м/с2
 • координаційну складність
 • темп виконання вправ — кількість повторень за одиницю часу
 • відносну величину напруження — у відсотках від особистого рекорду учня у вправі
 • амплітуду рухів — зі збільшенням амплітуди зростає інтенсивність навантаження
 • опір навколишнього середовища — біг по твердій доріжці, по піску, з гори і під гору і тощо
 • величину додаткового обтяження
 • психічну напруженість під час виконання вправи.

Обсяг навантаження

Визначають за показниками:

 • тривалості окремої фізичної вправи чи серії вправ
 • загальної кількості вправ на уроці чи в його частині.

На обсяг навантаження вказують:

 • у циклічних вправах — одиниці довжини (наприклад, крос на дистанцію 2 км або плавання тривалістю 10 хв.)
 • у силовому тренуванні — кількість повторень і загальна маса піднятих обтяжень
 • у стрибках, метанні тощо — кількість повторень
 • у спортивних іграх, єдиноборствах — сумарний час рухової активності.

На уроці фізкультури величину навантаження оцінюють з огляду на:

 • показники втоми

 • інтенсивність потовиділення
 • колір шкіри
 • якість виконання рухів
 • здатність до зосередження
 • загальне самопочуття учня
 • готовність продовжувати заняття
 • настрій під час вправ і в інтервалах відпочинку
 • характер і тривалість відновлення

 • частота серцевих скорочень (пульсу) під час вправ і в інтервалах відпочинку

Ступінь зміни частоти серцевих скорочень є ключовим показником корисності дії фізичного навантаження на організм учня. Пульс учнів на уроці фіксують у спеціальному протоколі обліку пульсу.

За перевтоми

Пульс може бути як прискореним, так і уповільненим. При цьому часто настає аритмія, коли серцеві скорочення відбуваються через нерівні проміжки часу.

Для оцінювання стану серцево-судинної системи можна звернутися до одно зі способів:

Формула Кервонена

Щоб отримати числовий вираз індивідуального тренувального пульсу, наприкінці теоретичної частини уроку, коли учні перебувають у стані спокою, запропонуйте їм визначити пульс і провести математичні обчислення:

1) від числа 220 відняти вік у роках

2) від отриманого числа відняти число серцевих скорочень за хвилину у стані спокою

3) отримане число помножити на 0,6 та додати до нього кількість ударів пульсу в стані спокою

4) якщо до цього результату додати або відняти 12, то матимемо верхню й нижню межі фізичного навантаження, які не варто пересікати

Тест Руф’є

Після 5-хвилинного стану спокою у положенні сидячи учні мають:

– підрахувати пульс за 15 сек. 1) і потім за 45 сек.

– виконати 30 присідань

– підрахувати пульс за перші 15 сек. 2) та останні 15 сек. 3) першої хвилини періоду відновлення

– обчислити індекс Руф’є за формулою:

[4(Р1 + Р2 + Р3) – 200] × 10

– визначити пристосованість організму до фізичних навантажень:

менше 0 — відмінна

0,1–3 — висока

3,1–5 — добра

5,1–10 — задовільна

10,1–15 — слабка

понад 15 — незадовільна

Загальна й моторна щільність уроку

Для загальної щільності уроку враховують час, витрачений на корисні дії учнів та вчителя, зокрема:

 • організаційно-підготовчий етап уроку
 • пояснення й показування вправ
 • безпосереднє виконання фізичних вправ.

Моторна щільність уроку — це час, витрачений на виконання фізичних вправ, тобто безпосереднє фізичне навантаження.

Задля ефективності уроку, вчитель має досягати максимально високої моторної щільності.

Щоб підвищувати моторну щільність уроку:

 • використовують багатокомплектне універсальне спортивне обладнання
 • проводять колові тренування.

Навчальні завдання виконують на кожному уроці фізкультури.

Руховим діям навчають у три етапи:

 • формування уявлення про вправу
 • вивчення вправи (цілісним або розчленованим методами)
 • закріплення й удосконалення рухової навички.

За багаторазового повторення вивченої вправи:

 • поступово ускладнюють завдання чи умови її виконання
 • одночасно підвищують фізичне навантаження.

Оцінювання ефективності уроку фізичного виховання

Підсумково урок можна оцінити, зауваживши на таких питаннях, як:

 • підготовка до уроку
 • проведення частин уроку:

– підготовчої

– основної

– заключної

 • виконання вимог основних педагогічних принципів
 • виховна цінність уроку
 • затрати часу на уроці
 • загальне враження від уроку.

Важливо виокремлювати позитивне в роботі вчителя фізичного виховання, підтримувати ініціативу, піднімати авторитет педагога.

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!