Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Що таке STEM-освіта у навчальному закладі

 • 27 липня 2017
 • 19874

Як визначене поняття STEM-освіти та яка її мета. Які завдання організаційної та навчально-методичної роботи

STEM-освіта — це категорія, що визначає педагогічний процес як технологію формування та розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей учнів.

Рівень таких якостей визначає:

 • конкурентоспроможність на сучасному ринку праці
 • здатність і готовність до:
  • розв’язання комплексних задач (проблем)
  • критичного мислення
  • творчості
  • когнітивної гнучкості
  • співпраці
  • управління
  • здійснення інноваційної діяльності.

STEM-освіта заснована на міжтрандисциплінарних підходах:

 • побудови навчальних програм різного рівня та окремих дидактичних елементів
 • дослідження явищ і процесів навколишнього світу
 • вирішення проблемно орієнтованих завдань.

Акронім STEM — це:

 • Science — природничі науки
 • Technology — технології
 • Engineering — інженерія, проектування, дизайн
 • Mathematics — математика

* * * * *

► За посиланням — презентація з літньої сесії «STEM-школа–2018»

► Анотований каталог «SТЕМ-освіта: проблеми та перспективи» (К, ІМЗО, 2018), в якому впорядковано:

 • нормативно-правову базу впровадження STEM-освіти
 • перелік науково-практичних публікацій, що висвітлюють результати теоретичних і експериментальних досліджень у галузі STEM-освіти
 • каталог навчально-методичної літератури
 • рекомендовані мережеві ресурси для підтримки науково-дослідницької діяльності учнів

У «СТЕМ-освіті» поєднано міждисциплінарні практики та орієнтовані підходи до вивчення природничо-математичних дисциплін.

Водночас сукупність творчих, мистецьких дисциплін об’єднані загальним терміном — STEM and Arts. Серед актуальних напрямів:

 • промисловий дизайн
 • архітектура
 • індустріальна естетика.

Одначе останнім часом наголошують на важливості поєднання всіх дисциплін, на міждисциплінарному підході. Тому вживають ще акронім STEAM, де літера A = All — усі.

Головна мета STEM-освіти

– це реалізація державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» задля:

 • посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності на всіх освітніх рівнях
 • створення науково-методичної бази для підвищення творчого потенціалу молоді й професійної компетентності науково-педагогічних працівників.

Ключові компетентності Нової української школи гармоніюють у системі STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина.

Використання провідного принципу STEM-освіти — інтеграції — дає змогу здійснювати:

 • модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничо-математичного циклу
 • технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня
 • якіснішу підготовку молоді до успішного працевлаштування та подальшої освіти.

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою

STEM-освіта: організаційна та навчально-методична робота

Стем-орієнтований підхід до навчання є одним із актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку природничо-математичного й гуманітарного профілів освіти. Такий підхід у школі сприяє:

 • популяризації інженерно-технологічних професій
 • підвищенню поінформованості про можливості кар’єри в інженерно-технічній сфері
 • формуванню стійкої мотивації у вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта.

Запровадження STEM-навчання має відбуватися:

 • у межах чинного законодавства
 • на засадах особистісно зорієнтованого, діяльнісного і компетентнісного підходів
 • без очікувань повного переходу до другого покоління Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових навчальних програм
 • за розуміння напрямів освітніх реформ
 • задля більш якісного та сучасного навчання учнів
 • поступово.

Педагоги загальноосвітніх і позашкільних закладів провадять навчальну діяльність у 2017/2018 навчальному році відповідно чинних навчальних програм. Проте програма не обмежує творчу ініціативу — педагог застосовує:

 • гнучкість у відборі та розподілі навчального матеріалу відповідно до потреб вихованців
 • доцільні методи і засоби навчання (навчально-методичні комплекти, підручники, програми спецкурсів, посібники, аудіо-, відеоматеріали тощо).

Компетентнісна модель навчання

Перехід до компетентнісної моделі навчання та впровадження нових методичних підходів передбачає:

 • принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі
 • зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на загальнодидактичні оновлення структури й змісту навчальних предметів
 • спецкурсів тощо
 • визначення та оцінювання результатів навчання через ключові й предметні компетентності учнів
 • наскрізне STEM-навчання
 • компетентнісно орієнтовані форми та методи навчання
 • системно-діяльнісний підхід
 • інноваційні, ігрові технології навчання
 • технології case-study
 • інтерактивні методи групового навчання
 • проблемні методики з розвитку критичного і системного мислення тощо
 • корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання
 • ціннісне ставлення до досліджуваного питання
 • створення педагогічних умов для здобуття результативного індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.

Інтегровані уроки

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, спрямовані на:

 • встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду
 • актуалізацію особистісного ставлення до питань, що розглядають на уроці.

Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами:

 • через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів
 • через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.

Основа ефективності таких уроків/занять — чітке визначення мети і планування задля різнобічного представлення та розгляду певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних предметів.

Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних уроків у тому, що їх може проводити як один учитель, так і кілька.

Через складність координації діяльності педагогів інтегровані уроків необхідно планувати заздалегідь за участі всіх учителів паралелі.

Якщо програмовий матеріал різних навчальних предметів можна інтегрувати в межах одного навчального дня — допустимо організовувати «тематичні дні», коли всі уроки за розкладом спрямовують на:

 • реалізацію єдиної навчально-виховної мети
 • досягнення конкретного результату.

Задля залучення учнів до практичної діяльності доцільно:

 • розширити діапазон організаційних форм та методів навчання, способів навчальної взаємодії
 • надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо.

Для формування та перевірки предметних компетентностей учитель має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.

Дослідно-проектна діяльність

Це один з ефективних засобів формування компетентностей.

Під час виконання навчальних проектів активізують інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя.

У процесі вивчення різних тем за дослідно-проектної діяльності:

окремі учні або групи

учитель

 • розробляють навчальні проекти протягом певного часу

 • управляє дослідно-проектною діяльністю учнів
 • самостійно або разом із учителем обирають форму презентації, захисту отриманих результатів

 • спонукає до пошукової діяльності
 • проходять технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту — стартапу — та його презентування

 • допомагає визначити:

– мету й завдання навчального проекту

– орієнтовні методи/прийоми дослідницької діяльності

– інформацію для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань

 • набувають соціальних компетенцій

Оцінюють проектну діяльність індивідуально, за довільною системою.

Під час виконання навчальних проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та розвивальні завдання:

 • учні набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в житті
 • розвиваються мотивація та пізнавальні навички
 • формується вміння самостійно орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти компетентність.

У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки.

Складено за Методичними рекомендаціями щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік, доданими до листа Інституту модернізації змісту освіти від 13.07.2017 № 21.1/10-1470

Зауважте!

На веб-сайті ІМЗО створено окрему сторінку STEM-освіта, де зібрано корисні матеріали

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти