Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Підготовка педагогів до інтегрованого заняття

 • 16 серпня 2017
 • 13983

Спостерігаючи процеси сприймання, осмислення та засвоєння інформації сучасними дітьми дошкільного віку, час змінювати і підходи до навчання, розвитку та виховання. Як підготувати педагогів до інтеграції в освітньому процесі

Опанування дітьми будь-­якої інформації є продуктивним та результативним лише тоді, коли педагог уміло й доцільно застосовує:

 • дослідницьку, пізнавально-­пошукову діяльність у довкіллі
 • евристичні й мультисенсорні методи
 • прийоми ейдотехніки та мнемотехніки
 • моделювання
 • трансформування
 • перевтілення
 • творчі завдання тощо.

Саме педагогічно обґрунтоване використання сучасних і традиційних методів забезпечує умови для формування у дітей цілісної картини світу — а це є важливою ціллю дошкільної освіти.

Вимоги за інтегрованого підходу

Питання інтеграції освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі досліджують сучасні науковці, як-­от: Олександра Білан, Алла Богуш, Наталя Гавриш, Катерина Крутій, Світлана Якименко тощо. Вони вважають, що завдяки інтеграційному підходу в організації занять

 • у свідомості дітей формується цілісне уявлення про предмет (об’єкт, явище), об’єктивніша картина світу
 • діти починають активніше використовувати знання на практиці, підвищується якісний рівень їхньої самостійної роботи.

Під час інтегрованих занять значно посилюється зацікавленість дітей темою та покращується якість засвоєння ними знань і вмінь.

Які умови забезпечити

Утім досвід свідчить, що успішне проведення інтегрованих занять неможливе без певних умов, як­от:

 • знання педагогом теорії інтеграції змісту дошкільної освіти
 • опанування структури проведення різних видів занять, зокрема й інтегрованих
 • глибокі знання педагога з теми, що постане на інтегрованому занятті як центральна
 • ретельна підготовка педагога до проведення заняття, розроблення плану­-конспекту на основі карти розумових дій тощо.

Якщо будь-­яка із цих умов відсутня або не забезпечена у повній мірі, то заняття не дає очікуваного результату й у дітей не утворюється цілісне уявлення щодо визначеної теми.

Чому немає інтеграції

Аби з’ясувати, у яких випадках і чому ідея інтеграції в організації занять може «не спрацювати» на практиці, необхідно дати відповіді на такі запитання:

 • У чому полягають труднощі та страхи педагогів-­«дошкільників» під час підготовки до проведення інтегрованого заняття?
 • Наскільки педагоги володіють методикою проведення інтегрованих занять? Які методичні рекомендації застосовують, що беруть за основу під час підготовки до проведення інтегрованого заняття?
 • У чому проявляється неузгодженість теорії, методики та власне практики проведення інтегрованих занять?
 • На яку методичну допомогу очікують вихователі під час розв’язання складних для себе питань щодо організації інтегрованих занять?
 • Які «гострі кути» теорії, методики проведення інтегрованого заняття потребують найбільшого шліфування та розкриття на практиці з погляду вихователя-­методиста?
 • Що є незрозумілим у побудові структури інтегрованого заняття?
 • Як організувати інтегроване заняття, щоб не перевантажувати дітей?
 • Що потрібно здійснити вихователю-­методисту, аби організація та проведення інтегрованого заняття стала цікавою та зрозумілою для педагогів?

Що утруднює процес проведення інтегрованих занять

Спілкування з керівниками та педагогами дошкільних навчальних закладів, спостереження за педагогічним процесом дають змогу окреслити низку проблем, які утруднюють процес проведення інтегрованих занять.

Помилкове трактування

Насамперед педагоги часто плутають інтегровані заняття з комбінованими та (або) комплексними, а тому:

 • не розуміють, у чому різниця в особливостях їх проведення
 • не бачать можливостей одночасного розв’язання програмових завдань за допомогою різних видів діяльності.

Складові поняття «інтегроване заняття»

Назва

Визначення

Вид заняття

Залежно від обраного напряму роботи, діяльності дітей та вибору розділів програми — предметні (комплексні; тематичні), комбіновані, домінантні, інтегровані, сюжетно­-динамічні

Синтез

Метод наукового дослідження предметів, явищ дійсності в цілісності, єдності та взаємозв’язку їх частин; логічний прийом, за допомогою якого ми подумки сполучаємо в одне ціле окремі частини предмета, явища

Пізнання

Сукупність процесів, процедур і методів набуття знань про явища та закономірності об’єктивного світу; процес відображення та відтворення дійсності у мисленні

Рівні (види) або способи пізнання

 • чуттєве пізнання — здійснюється за допомогою відчуття, сприймання, уявлення;
 • раціональне пізнання — відбувається в поняттях, думках, висновках і фіксується в теоріях

Діяльність, види діяльності

Процес активної взаємодії суб’єкта й об’єкта. Буває ігрова, пізнавальна, трудова, діяльність спілкування тощо

Діяльність, спрямована на реалізацію завдань освітніх ліній (освітні напрями):

 • сенсорно­-пізнавальна — формування елементарних математичних уявлень, ознайомлення з навколишнім світом, із природою
 • художньо­-мовленнєва — розвиток мовлення, ознайомлення із художньою літературою, театральні ігри тощо
 • художньо-­естетична — музикування, малювання, ліплення, аплікація, художня праця
 • фізкультурно­-оздоровча тощо

Дидактичні ігри та вправи, рухливі ігри та вправи, бесіди, спостереження, види праці, досліди, пізнавальні хвилинки, читання, театралізація тощо — це методи та прийоми освітньої діяльності як засоби реалізації програмових завдань

Труднощі методики

Під час пояснення поняття «інтегроване заняття» педагогам складно визначити, що все-­таки необхідно інтегрувати (об’єднувати) — теми, розділи програми чи види діяльності. Непросто виокремити й те, на реалізації змісту яких розділів програми потрібно зосереджуватися на інтегрованому занятті й у якому випадку.

Часто вихователі на інтегрованих заняттях роблять акцент на розв’язанні завдань, які поставлені у програмі відповідно до теми (наприклад, узагальнити уявлення про будову рослини, розвивати вміння узгоджувати числівники з іменниками тощо), але не розкривають ключове поняття (наприклад, «весняні квіти»), а іноді взагалі не спрямовують дитячу діяльність на його розкриття

Інколи педагоги так захоплюються можливістю використати багато прийомів, що їх кількість не дає змоги педагогу методично грамотно відпрацьовувати всі ці прийоми. А якщо вихователі й намагаються правильно застосувати їх, то забувають про необхідність сформувати в дітей цілісне уявлення про предмет, який зазначено в темі заняття. Відтак у дітей безсистемно нагромаджуються знання, які вони не спроможні застосувати на практиці

Багатьох вихователів бентежить кількість підтем, які можуть виникати у процесі розкриття ключової теми­образу, — їм незрозуміло, як охопити весь необхідний матеріал у структурі заняття. Окрім того, педагогічним працівникам не завжди зрозуміло, скільки і яких видів діяльності може бути використано на інтегрованих заняттях.

Аби якнайліпше розкрити тему­-образ на занятті, деякі педагоги застосовують велику кількість різних прийомів, захоплюються ними та проводять їх фронтально, не застосовуючи групових та індивідуальних форм роботи з дітьми.

Натомість вихователі:

 • не використовують дидактичну гру як засіб практичного застосування отриманих знань
 • вдаються до прийомів, що мають інформаційно­репродуктивну основу — отже спрямовані на слухове та зорове запам’ятовування й обмежують безпосередню діяльність самих дітей у підгрупах та індивідуально, спрямовану на опанування життєво необхідних вмінь і навичок
 • використовують недостатньо художньо-­мовленнєву діяльність під час розкриття теми

Брак досвіду

Своєю чергою вихователі-­методисти, надаючи методичну допомогу педагогу, скажімо аналізуючи його конспект інтегрованого заняття, не завжди можуть:

 • побудувати цей процес у формі інтерактивної взаємодії з ним
 • порекомендувати вихователю альтернативні методи освітнього впливу на дітей — методи, прийоми, види діяльності та форми організації дітей.

Тож педагогам бракує прикладів вдалих розробок інтегрованих занять, їх відеозаписів тощо.

Зрозуміло, що в такій ситуації виникає потреба глибокої методичної роботи з педагогами.

Методична робота з педагогами

Однією з результативних форм роботи може бути семінар-­практикум. Готуючись до заходу, варто:

 • обрати найвдаліші інтегровані заняття із проведених у дошкільних навчальних закладів міста під час методичних об’єднань
 • обговорити та за потреби скорегувати структурні компоненти обраних інтегрованих занять разом із їх авторами, завідувачами та вихователями­методистами з метою подальшої презентації цих занять для колег
 • організувати відеозйомку одного з обраних занять в умовах групи дошкільного закладу для подальшого його аналізування з педагогами
 • сформулювати запитання до учасників, які сприяли б конструктивному обговоренню та тлумаченню кожної складової у визначенні поняття «інтегроване заняття», дібрати приклади із практики для аргументації тлумачень
 • дібрати карти розумових дій, розроблені педагогами, на різноманітні теми
 • визначити методи та прийоми залучення учасників до активної роботи (обговорення й аналізування).

У підсумку педагоги мають:

 • упорядкувати свої теоретичні знання щодо інтеграційних процесів у дошкільній освіті
 • з’ясувати термінологічні поняття
 • обговорити з колегами й методистами незрозумілі питання
 • збагатитися новими ідеями для моделювання й проведення інтегрованих занять у своїй педагогічній практиці.

За матеріалами Ірини РОМАНЮК,
методиста Миколаївського науково­-методичного центру,
Олени БОРОЗДІНОЇ,
вихователя­-методиста ДНЗ № 141, Миколаїв,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

Медичні огляди працівників: тримаємо на контролі

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Як у пісні співають «...Усе в твоїх руках. І навіть я...», так і весь контроль у руках керівника закладу освіти. Якщо деякі його питання керівник може делегувати своїм заступникам, то контроль за своєчасним проходженням працівниками обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліпше залишити за собою
Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти