-

Організація внутрішньошкільного контролю в початковій школі

11 жовтня 2017
19599
Середній бал: 5 із 5

Організація ефективного навчально-виховного процесу в школі завжди передбачає високий ступінь відповідальності адміністрації, а також удосконалення знань та умінь із контролю педагогічної діяльності. Наскільки якісно відбувається навчально-виховний процес, як ставляться до своїх функціональних обов’язків педагоги, дає змогу з’ясувати внутрішньошкільний контроль

Із цієї статті ви дізнаєтеся про

Внутрішньошкільний контроль у закладі освіти І ступеня (початкова школа) здійснюють:

Ефективність внутрішньошкільного контролю забезпечують два чинники:

 • високий рівень теоретичної підготовки та професійної компетентності адміністрації школи
 • відповідальність під час прийняття рішень за підсумками контролю.

Якісний внутрішньошкільний контроль та правильні рішення за його результатами сприятимуть зростанню рівня професійної майстерності вчителів. А це позначатиметься й на рівні навчальних досягнень учнів.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Напрями внутрішньошкільного контролю в початковій школі

Спрямовуйте внутрішньошкільний контроль на перевірку таких аспектів діяльності:

 • реалізація роботи:

– навчально-виховної

– методичної

– експериментальної

 • удосконалення:

– матеріальної бази

– навчально-методичного забезпечення

 • виконання санітарно-гігієнічних вимог
 • дотримання техніки безпеки тощо.

Форми й методи

За внутрішньошкільного контролю діяльності вчителів початкових класів звертаються до засобів контролю:

 • фронтального
 • тематичного
 • індивідуального

Функції внутрішньошкільного контролю:

 • інформаційна

⇒ накопичення достатньої кількості інформації про якість навчально-виховного процесу

 • діагностична

⇒ вивчення кількісних та якісних показників навчально-виховного процесу та його результативності

 • управлінська

⇒ контроль за повноцінною реалізацією мети та завдань діяльності

 • педагогічна

⇒ побудова цілісного навчально-виховного процесу, спрямованого на всебічний розвиток учнів

 • адаптаційна

⇒ подолання недоліків у навчально-виховному процесі

Етапи внутрішньошкільного контролю:

 • нормативно-установчий
 • аналітико-діагностичний
 • прогностичний
 • діяльнісно-технологічний
 • проміжно-діагностичний
 • підсумково-діагностичний.

Зміст етапів внутрішньошкільного контролю в початковій школі

Нормативно-установчий

♦ ВИЗНАЧТЕ

► об’єкт

 • діяльність педагога, який створює оптимальні умови для засвоєння учнями знань, умінь і навичок (ЗУН)

► предмет

 • навчально-виховна робота
 • методична робота
 • експериментальна робота
 • науково-дослідницька робота
 • навчально-матеріальна база
 • науково-методичне забезпечення

► мету

 • вивчити та проаналізувати якість навчально-виховний процес

► завдання

 • збирання оперативної інформації про якість навчально-виховного процесу
 • порівняння кількісних і якісних показників навчально-виховного процесу
 • вивчення рівня мотивації діяльності педагогів
 • розкриття творчого потенціалу педагогів
 • поширення перспективного педагогічного досвіду
 • підвищення рівня навчальних досягнень і вихованості учнів
 • своєчасне виявлення, виправлення та попередження помилок, допущених під час навчально-виховного процесу
 • кваліфікована допомога педагогам у підвищенні рівня педагогічної майстерності, в оволодінні сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, ефективними методами навчання і виховання тощо

♦ З’ЯСУЙТЕ

 • показники та критерії для порівняння
 • діагностичні методики тощо

♦ ЗАТВЕРДЬТЕ

 • склад комісії, яка здійснюватиме внутрішньошкільний контроль:

– директор чи заступник директора з навчально-виховної роботи

– члени науково-методичної ради

– учителі-методисти

– старші вчителі

– керівники МО

♦ РОЗРОБІТЬ

– розподіліть обов’язки між членами комісії

– укажіть форму узагальнення матеріалів за результатами вивчення стану навчально-виховного процесу 

Аналітико-діагностичний

♦ після збору достатнього обсягу інформації:

 • кількісно та якісно охарактеризуйте отримані результати
 • проаналізуйте
 • визначте напрями та критерії оцінювання стану викладання навчальних предметів
 • ознайомте з ними членів комісії

Прогностичний

створіть план корекційних дій педагогів, які:

 • вивчають пояснювальну записку до навчальної програми з предмета
 • переглядають відповідні інструктивно-методичні листи, рекомендації до викладання навчального предмета
 • ознайомлюються з матеріалами вивчення стану викладання навчального предмета за попередній період, висновками та пропозиціями, наслідками внутрішньошкільного контролю за виконанням управлінських рішень

Діяльнісно-технологічний

♦ скоригуйте педагогічний процес за розробленим планом:

 • проаналізуйте розклад уроків, занять у гуртках, їх систематичність та ефективність проведення
 • виберіть одиниці вимірювання (шкали оцінювання)
 • продіагностуйте рівень розвитку якості педагогічних об’єктів за допомогою

– анкетування

– тестування

– опитування

 • формалізуйте отримані показники
 • укладіть узагальнювальні таблиці для порівняння діагностичних даних (щодо результатів анкетування)
 • узгодьте колективні експертні оцінки (експертні висновки про тенденції розвитку педагогічних об’єктів)

Проміжно-діагностичний

 • проаналізуйте результати проведеної роботи
 • уточніть реальні показники
 • порівняйте отримані результати із запланованими в річному плані роботи

Підсумково-діагностичний

 • узагальніть та проаналізуйте отриману інформацію
 • виявіть чинники впливу на той чи той аналізований педагогічний об’єкт
 • підготуйте рекомендації щодо коригування та усунення негативних чинників
 • визначте подальші стратегії і тактики навчально-виховного процесу

Проект наказу

Проаналізувавши інформацію, зібрану під час внутрішньошкільного контролю, заступник директора готує проект наказу за матеріалами вивчення стану навчально-виховного процесу

У наказі директор узагальнює висновки та робить пропозиції:

 • адміністрації навчального закладу
 • керівникові МО
 • учителям.

Після цього члени комісії обговорюють проект наказу з тими вчителями, діяльність яких вивчали під час внутрішньошкільного контролю.

Здійснюючи контроль роботи початкової школи, комісія враховує всі елементи внутрішньошкільного контролю навчальної, науково-методичної та виховної роботи.

На практиці під час внутрішньошкільного контролю може виникнути непорозуміння між адміністрацією і вчителями, якщо не буде дотримано певних правил.

Правила ефективного внутрішньошкільного контролю

Задля ефективності внутрішньошкільного контролю комісія дотримує таких правил:

 • інформує вчителів про здійснювані заходи внутрішньошкільного контролю
 • контролює ключові аспекти навчально-виховного процесу
 • повідомляє про висновки внутрішньошкільного контролю.

Дотримання цих правил під час організації внутрішньошкільного контролю дає змогу:

 • ефективно впливати на діяльність усього педагогічного колективу
 • підвищувати рівень його кваліфікації
 • поліпшувати виконавську дисципліну, зібраність, організованість
 • з’ясувати причини недоліків у роботі педагогів
 • визначити конкретні шляхи і засоби подолання недоліків.

Від повсякденного вдосконалення уроку, що відбувається завдяки вдумливому аналізу керівників, залежить культура всього педагогічного процесу в школі.

Василь Сухомлинський

За матеріалами Людмили Полякової, директора,
та Олени Даніш, заступника директора з НВР
ШДС І ступеня «Пролісок» Дарницького району, Київ,
ж. «Заступник директора школи»


logo