Формулюємо висновки педагогічного аналізу заняття

15 листопада 2017
15895
Середній бал: 5 із 5

Які формулювання використати вихователю-методисту, готуючи висновки після спостереження в межах педагогічного аналізу

Результати педагогічного аналізу заняття мають бути оформлені у вигляді висновків та рекомендацій.

Короткий аналіз передбачає формулювання висновку, що складається з одного-двох речень щодо кожної складової:

 • проективної
 • моделювальної
 • результативної.

Розгорнутий аналіз  містить висновок, що складається за кожним критерієм усіх складових. Скористайтеся списком орієнтовних формулювань висновків.

Ви також можете скачати таблицю у зручному форматі.

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Узагальнення результатів спостереження: формулюємо висновки

Критерії педагогічного аналізу

Орієнтовні формулювання висновків

ПРОЕКТИВНА СКЛАДОВА

Цілепокладання

 • Володіє навичками цілепокладання
 • Заняття мало триєдину мету: навчальну, розвивальну і виховну
 • Мета має комплексний характер
 • Програмовий зміст відповідає віковим та індивідуальним можливостям  дітей
 • Мета заняття продумана, обґрунтована, відповідає перспективному плану та вимогам  програми
 • Забезпечена комплексна реалізація міжпредметного змісту програми
 • Тему заняття дібрано вдало
 • Тема заняття відповідає сезону (лексичній темі, інтересам дітей)
 • Мету та завдання заняття визначено правильно й чітко
 • Мета пов’язана зі змістом попереднього заняття
 • Забезпечено зв’язок змісту з попереднім та наступним заняттями
 • Календарний план не забезпечує виконання вимог програми, не враховано реальні можливості та інтереси дітей
 • Завдання не конкретизовані
 • Відсутня розвивальна (виховна) мета
 • Відсутня диференціація практичних завдань
 • Педагог під час планування неграмотно використовує терміни, некоректно формулює мету

Цілеформування

 • Педагог дотримується програмових вимог
 • Здійснено оптимальний добір методів, засобів, форм роботи до мети та завдань заняття
 • Ураховано рівень підготовки дітей
 • Форми й методи відповідають віковим психофізіологічним особливостям дошкільників
 • Рівень складності заняття адекватний віку та рівню підготовки дітей
 • Наявні випереджальні завдання
 • Передбачено інтеграцію змісту
 • Ураховано компоненти проблемності (активізації, творчості)
 • Витримано структуру заняття
 • Структура заняття відповідає методиці
 • Дібрано різноманітні методи та прийоми

Добір обладнання, матеріалів

 • Підготовлено відповідний наочний матеріал
 • Застосовано цікаве/інноваційне предметне обладнання: [перелік]
 • Наочний матеріал дібрано доцільно
 • Використано такі авторські посібники: [перелік]
 • Створено змістовну, пізнавальну мультимедійну презентацію
 • Доцільно використано ТЗН, ІКТ
 • Атрибути, обладнання розміщено доцільно
 • Використаний матеріал є застарілим
 • Наочні матеріали виглядають естетично (неестетично)
 • Дидактичний матеріал не відповідає методичним (гігієнічним) вимогам
 • Недостатньо роздаткового (наочного, демонстраційного) матеріалу

МОДЕЛЮВАЛЬНА СКЛАДОВА

Досягнення мети, розв’язання дидактичного завдання

 • Мету заняття досягнуто у повному обсязі (частково, не досягнуто)
 • Розв’язано дидактичні (виховані, розвивальні) завдання
 • Результативність заняття — висока (середня, низька)
 • Заняття спрямоване на розвиток творчого потенціалу (певної компетенції)
 • Педагог стикається із певними труднощами у реалізації власної мети
 • Навчальний матеріал дібрано правильно

Реалізація змісту

 • Заняття побудоване на основі творчого підходу
 • Структура передбачає діалогічний спосіб спілкування (груповий спосіб взаємодії дітей)
 • Педагог вдало дібрав і структурував зміст заняття
 • Структура заняття — обміркована та виважена
 • Доцільною є система контролю та корекції знань, дій дітей
 • Увагу зосереджено на прийомах співпраці з дітьми
 • Педагог використовує різноманітні способи активізації дітей
 • Педагогічно доцільно (вдало) використано ІКТ, ТЗН
 • Час використано максимально раціонально
 • Темп та тривалість заняття відповідають віку та рівню підготовки дітей
 • Педагог об’єктивно оцінював уміння й навички дітей
 • Помилки дітей було помічено та тактовно виправлено
 • Диференціацію забезпечено завданнями підвищеної складності (творчого характеру)
 • Дотримано оптимальне співвідношення репродуктивної та самостійної творчої діяльності дітей (словесних та наочних методів, ігрових та практичних форм організації)
 • Недоліки в реалізації змісту педагог пояснює відсутністю …
 • Удосконалення потребує …
 • Зафіксовано мовленнєві помилки педагога
 • Педагог уміло контролював хід заняття, реалізуючи задум
 • Не приділено достатньої уваги ігровій (практичній, мовленнєвій, перетворювальній) діяльності (контрольним діям)
 • Не дотримано санітарно-гігієнічних норм (правил ОБЖ, методики, структури, тривалості, темпу заняття), зокрема …
 • Відсутній такий обов’язковий компонент організованої форми роботи, як …
 • Інструкції щодо виконання вправи надано дітям недостатньо чітко
 • Необхідно вдосконалювати процес реалізації особистісно орієнтованого підходу до дітей
 • Відсутня диференціація завдань

Реалізація форм, методів та прийомів, технологій

 • Педагог застосовував принцип інтеграції
 • Проблеми комунікативного розвитку розв’язував за допомогою …
 • Здоров’язбережувальне середовище було створено завдяки належному санітарному стану групи, провітрюванню приміщення, змінам видів діяльності, сприятливій психологічній атмосфері в групі, фізкультхвилинкам
 • Застосовані методи навчання забезпечили співпрацю педагога з дітьми
 • Зміна видів діяльності, використання таких технологій, як…, забезпечили високий рівень засвоєння матеріалу
 • Перевантаження дітей на занятті не зафіксовано
 • Було забезпечено включення кожної дитини в діяльність для досягнення дидактичних цілей
 • Засвоєння нових знань, навичок спиралося на попередній досвід вихованців
 • Новий (відомий) матеріал було закріплено в таких видах роботи, як-от: [перелік]
 • Пошукову діяльність було забезпечено завдяки таким прийомам: [перелік]
 • Домінували активні (інтерактивні, словесні, практичні, ігрові) методи навчання
 • Задіяно чуттєвий досвід дітей

Збалансованість психологічних компонентів діяльності

 • Педагог застосовує (намагається застосовувати) методи мотивації до навчання через сюрпризний (ігровий) момент (проблемну ситуацію, інтегрувальний початок, емоційну зав’язку)
 • Емоційний відгук у дітей викликало …
 • Пізнавальну активність дітей стимулювала ситуація новизни (ефект здивування)
 • Був застосований принцип радісного навчання
 • Мотивація дітей висока завдяки використанню презентаційного матеріалу (ігрових технологій, ІКТ)
 • Інтерес дітей протягом заняття було стимульовано за допомогою ігрових прийомів
 • Мотивація до навчальної (ігрової, трудової, пізнавальної, художньої, комунікативної) діяльності сформована на недостатньому рівні
 • Педагог вдало (професійно) реагує на прояви індивідуальних особливостей дітей
 • Приділяє належну увагу дітям з низьким рівнем знань (умінь)
 • Ураховано потребу в індивідуальних завданнях для обдарованих дітей
 • Позиція дітей активна
 • Домінує особистісно орієнтований стиль спілкування, що забезпечує високий рівень пізнавальної активності (якості практичної діяльності), спонукає до творчості (спілкування)
 • Діти почуваються комфортно, у безпеці
 • Вихователь спирається на особистий досвід дітей, що сприяє підвищенню ефективності засвоєння матеріалу
 • Педагог залучає дітей до взаємодії
 • Застосовує діалогічний спосіб спілкування
 • Відчувається взаєморозуміння, демократичність (авторитарність, лібералізм) у взаєминах педагога з дітьми
 • Проявляється вміння вихователя встановлювати контакт із групою та кожною дитиною.
 • Педагог вдало поєднує індивідуальне та групове спілкування
 • Стимулює розвиток психічних процесів
 • Залучення малоактивних дітей сприяє створенню для них ситуації успіху, комфорту
 • Вказівки педагога дітям — доброзичливі, спокійні, врівноважені
 • Педагог ураховує особливості кожної дитини (темп діяльності, емоційний стан, рівень розвитку психічних процесів, темперамент тощо)
 • Стимулює і заохочує індивідуальні досягнення дітей
 • Було недостатньо враховано вікові (індивідуальні, групові) особливості дітей.
 • Не приділено необхідної уваги мотивації (рефлексії)
 • Не вповні розв’язано питання …
 • Не забезпечено режим діалогічного спілкування
 • Домінує авторитарний (ліберальний) стиль спілкування, що знижує рівень пізнавальної активності дітей, гасить їх ініціативу, пригнічує потяг до творчості (спілкування)
 • Потребує переосмислення стиль спілкування педагога з дітьми

РЕЗУЛЬТАТИВНА СКЛАДОВА

Оцінювання компетентності дітей, їхніх навчальних досягнень, рівня розвитку особистості

 • Діти засвоїли спосіб …
 • У вихованців сформовано високий (достатній) рівень мовленнєвої (логіко-математичної тощо) компетенції
 • У дітей сформовано самостійність (працездатність, активність, організованість, колективізм)
 • Мають достатній рівень інтелектуальних умінь
 • Діти проявляють допитливість, стійкість інтересів
 • У дітей розвинені пізнавальні процеси
 • Діти засвоїли сутність явища (дії)
 • Розв’язуючи завдання, укладаються у відведений час
 • Доводять справу до кінця
 • Своєчасно включаються в загальний темп роботи
 • Здатні оперувати знаннями в нових умовах
 • Мають міцні, систематизовані знання щодо …
 • Діти досконало (добре) володіють …
 • У дітей недостатньо сформовані навички взаємодії (комунікації, спілкування)
 • Засвоїли знання формально
 • Більшість дітей не засвоїла знань щодо ...
 • Відповіді на запитання однотипні, повторюються
 • Діти відповідають одним словом (фразою)
 • Не сформований інтерес до пізнавальної (художньої, трудової) діяльності
 • Потребує корекції (доопрацювання) …
 • Вихованці стикаються з труднощами під час …

За матеріалом Ірини Нікітіної,
методиста міського методичного кабінету
Управління освіти Бахмутської міської ради, Донецька обл.,
ж. «Вихователь-методист дошкільного закладу»

logo