Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Заповнюємо Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу

 • 12 серпня 2016
 • 7975

Щороку до 10 вересня керівники різних типів загальноосвітніх навчальних закладів подають Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу. Розглянемо, як має заповнювати форму звітності № ЗНЗ-1 керівник школи І-ІІІ ступенів

Форма звітності № ЗНЗ-1 «Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу» затверджена наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.07.2012 № 766 (далі — Форма звітності № ЗНЗ-1). Її щороку складають усі денні загальноосвітні навчальні заклади — незалежно від форм власності та підпорядкування — станом на 5 вересня.

Не пізніше 10 вересня заповнену Форму звітності № ЗНЗ-1 з підписом керівника навчального закладу або його заступника подають у двох примірниках відповідному органу управління освітою.

Форма звітності № ЗНЗ-1 складається з адресної частини та десяти розділів, а саме:

 • контингенти учнів за класами
 • мова навчання та мова, що вивчається як предмет
 • відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів
 • віковий склад учнів
 • змінність навчання та групи продовженого дня
 • відомості про учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20___ році
 • відомості про класи і класи-комплекти
 • гуртки, секції, організовані закладом
 • відомості про приміщення та матеріальну базу
 • педагогічні працівники.

Неправильно заповнена Форма звітності № ЗНЗ-1 може вплинути на визначення обсягу фінансування, складання штатного розпису навчального закладу тощо. Тому вкрай важливо заповнити Форму звітності № ЗНЗ-1 правильно.


Заповнення адресної частини Форми звітності № ЗНЗ-1

Форму звітності № ЗНЗ-1 заповнюють українською мовою.

В адресній частині Форми звітності № ЗНЗ-1 керівник навчального закладу має зазначити загальні відомості про навчальний заклад, як-от:

 • найменування
 • номер
 • місцезнаходження
 • тип місцевості (міська, сільська)
 • тип навчального закладу
 • форма власності та підпорядкування.

Найменування та номер навчального закладу

Найменування та номер навчального закладу зазначають згідно з установчими документами навчального закладу (статутом).

Місцезнаходження навчального закладу

Зазначаючи місцезнаходження навчального закладу, вказують поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулицю, провулок тощо, номер будинку, корпусу, квартири, офісу.

Тип навчального закладу

Тип загальноосвітнього навчального закладу необхідно вказувати відповідно до статті 9 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-XIV, положень про відповідний тип загальноосвітнього навчального закладу та статуту.

Якщо навчальний заклад уведено в дію на початок поточного навчального року або в минулому навчальному році пізніше терміну подання звіту, то після повної назви і номера навчального закладу необхідно зазначити літеру Н.

Тип місцевості

Під час визначення типу місцевості слід мати на увазі, що до міських населених пунктів належать міста різних рівнів підпорядкування і селища міського типу, до сільських — села і селища незалежно від їх адміністративного підпорядкування.

Заповнення розділу I «Контингенти учнів за класами»

Керівник школи І-ІІІ ступенів не заповнює графи 5, 10 (якщо у навчальному закладі не організовано спеціальні класи) та рядки 01, 17-20, 26, 28, 32-35 розділу I, оскільки дані до них вносять лише керівники загальноосвітніх навчальних закладів інших типів.

У рядках 01-15 граф 1-8 зазначають кількість класів та учнів у них (без спеціальних класів), зокрема:

 • у графі 6 — загальну кількість учнів, які навчаються індивідуально, зокрема й тих, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (але без учнів спеціальних класів)
 • у графах 7 і 8 — кількість учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (але без учнів спеціальних класів). Дані наводять із загальної кількості учнів (з графи 2)
 • у графі 14 — кількість класів із наповнюваністю більше 27-ми учнів.

Дані рядка 15 мають дорівнювати сумі даних рядків 01-14 за всіма графами.

У рядку 21 зазначають кількість учнів, які користуються гарячим харчуванням, а у рядку 22 — учнів, які відповідно до чинного законодавства забезпечуються безплатним гарячим харчуванням. В обох випадках ураховують кількість учнів, потерпілих унаслідок аварії на ЧАЕС.

Дані про кількість спеціальних класів у школі І-ІІІ ступенів зазначають у рядку 10 розділу Х, а про кількість учнів у них — у графі 10 розділу І.

Рядок 02 розділу І заповнюють загальноосвітні навчальні заклади, які організували навчання учнів перших класів у дошкільних навчальних закладах.

Графи 11 і 12 заповнюють за наявності у навчальному закладі дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Заповнюючи рядок 24, дані наводять із рядка 22.

У рядку 25 слід зазначити кількість учнів із сімей, які одержують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» від 01.06.2000 № 1768-ІІІ, а у рядку 27 — кількість учнів-інвалідів.

Заповнення розділу II «Мова навчання та мова, що вивчається як предмет»

Під час заповнення розділу II слід керуватися типовими навчальними планами, затвердженими Міністерством освіти і науки України.

Керівник школи І-ІІІ ступенів зазначає:

 • у рядках 01-06 — дані про мову або мови навчання
 • у рядках 07-18 — дані про мови, які вивчають як самостійний навчальний предмет (зокрема іноземні мови)
 • у рядках 19-23 — дані про мови, які вивчають факультативно чи в гуртках.

Якщо у навчанні використовують дві мови, то необхідно зазначити окремо кількість класів (рядки 01, 03, 05) і кількість учнів у них (рядки 02, 04, 06), які навчаються кожною з мов. При цьому у рядках 07-18 слід обов’язково зазначити дані про вивчення української мови.

Сума даних рядків 01, 03, 05 за графою 14 має дорівнювати даним рядка 15 графи 1 розділу І, а сума даних рядків 02, 04, 06 за графою 14 — даним рядка 15 графи 2 розділу І.

Рядки 13-18 заповнюють керівники навчальних закладів, у яких іноземні мови вивчають як навчальний предмет.


Зауважте:

 • якщо клас поділено на дві групи, учні яких вивчають одну й ту саму чи різні іноземні мови, то кожну з груп слід відображати як окремий клас
 • якщо учні одного класу вивчають дві іноземні мови, то дані про таких учнів і класи, де вивчається дві іноземні мови, зазначають за кожною мовою окремо.

У рядках 25-28 зазначають, яку саме другу іноземну мову вивчають учні.

Дані графи 14 мають дорівнювати сумі даних граф 2-13 за всіма рядками.

Заповнення розділу III «Відомості про розподіл учнів за профілем навчання та поглибленим вивченням предметів»

Керівник школи І-ІІІ ступенів заповнюватиме розділ III Форми звітності № ЗНЗ-1, якщо у закладі організоване профільне навчання.

Причому, якщо у навчальному закладі є кілька профілів навчання, то дані про учнів необхідно навести за кожним із профілів окремо у рядках 01-05 граф 11-14.

Дані про навчальні предмети, що вивчають поглиблено, та учнів, які їх вивчають, зазначають у рядках 06-14 граф 2-14.

У рядках 15 і 17 зазначають дані про загальну кількість класів (з профільним навчанням та з поглибленим вивченням навчальних предметів), а в рядках 16 і 18 — дані про загальну кількість учнів у цих класах.

Дані рядка 16 мають дорівнювати сумі даних рядків 01-05 графи 14, а сума даних рядка 18 — сумі даних рядків 06-14 графи 14.

Заповнення розділу IV «Віковий склад учнів»

Заповнюючи розділ IV, необхідно зауважувати, станом на яку дату визначати вік учнів, а саме:

 • у рядках 01-15 кількість учнів 1-11-х класів розподілити за віком станом на 1 січня наступного року
 • у рядках 16-19 кількість учнів 1-го класу розподілити за віком станом на 1 вересня поточного року.

Сума даних граф 2-15 розділу IV має дорівнювати даним графи 1 розділу IV за всіма рядками.

Сума даних рядків 16-19 розділу IV має дорівнювати даним рядка 02 графи 1 розділу IV.

Дані рядка 01 розділу IV мають дорівнювати сумі даних рядків 02-13 за всіма графами та даним рядка 15 графи 2 розділу І.

Дані рядка 14 розділу IV мають відповідати даним графи 3 розділу І.

Якщо у навчальному закладі не організовано спеціальні класи, керівники шкіл І-ІІІ ступенів не заповнюють рядок 15 розділу IV.

Заповнення розділу V «Змінність навчання та групи продовженого дня»

Якщо у школі І-ІІІ ступенів навчання організовано лише у першу зміну, то у цьому розділі зазначають дані про кількість груп продовженого дня та кількість дітей у них.

Заповнення розділу VІ «Відомості про учнів, які закінчили цей клас і переведені до наступного класу або закінчили навчальний заклад у 20__ році»

У рядку 01 графи 9 розділу VІ зазначають кількість учнів, які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту.

У рядках 02 та 03 зазначають дані про учнів, які не одержали свідоцтво про базову середню освіту (їм видано табель успішності).

У рядку 01 граф 11 і 13 вказують кількість учнів, які закінчили навчальний заклад, зокрема й тих, які не одержали атестат про повну загальну середню освіту (видано табель успішності).

Дані рядка 01 графи 9 мають дорівнювати сумі даних рядків 02 і 03.

Сума даних граф 11 і 13 у рядку 01 повинна дорівнювати сумі даних рядків 04 і 07.

У рядках 12 і 13 зазначають дані про кількість екстернів, а в рядках 08-11, 14 і 15 — дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.

Заповнення розділу VІІ «Відомості  про класи і класи­-комплекти»

Якщо у школі І-ІІІ ступенів організовано навчання учнів на базі дошкільних навчальних закладів, то в рядку 01 розділу VII зазначають дані про кількість таких класів.

Дані рядка 01 мають дорівнювати сумі даних рядків 02-05 граф 1 і 2, а дані рядка 01 графи 1 — дорівнювати або бути меншими за дані, наведені у рядках 02-06 графи 1 розділу І, за рахунок класів, що ввійшли до класу-комплекту.

Якщо до складу класу-комплекту входять учні певного класу з кількістю менше п’яти осіб, то до рядків 02-06 графи 1 розділу І дані про такі класи не вносять.

Заповнення розділу VІІІ «Гуртки, секції, організовані закладом»

У розділі VIII зазначають дані про кількість:

 • гуртків, секцій, організованих навчальним закладом
 • учнів, які займаються у них.

Причому гуртки, секції, організовані позашкільними навчальними закладами у приміщенні загальноосвітніх навчальних закладів, до звіту не включають.

Заповнення розділу ІХ «Відомості про приміщення та матеріальну базу»

У розділі IX наводять дані про матеріальну базу навчального закладу, зокрема такі:

 • рядок 01 — загальна площа всіх приміщень навчального закладу, зокрема й підвалів і напівпідвалів, що зайняті під навчальні і навчально-виробничі майстерні та використовуються з іншою навчальною метою
 • рядок 02 — площа, здана в оренду
 • рядок 03 — загальна площа, яку орендує навчальний заклад.

Вільну площу підвалів та напівпідвалів або зайняту під склади та інші господарські потреби навчального закладу, площу надвірних будівель у загальну площу не включають.

До класних кімнат, навчальних кабінетів і лабораторій (рядок 04) обліковують усі кімнати, де проводять заняття з учнями, а в рядку 05 зазначають їх площу.

У рядках 06-15, 18 зазначають кількість навчальних кабінетів, які мають окремі приміщення, обладнані необхідним навчально-наочним приладдям.

Якщо два навчальні кабінети, наприклад біології та хімії, обладнано в одній кімнаті, то дані про такі навчальні кабінети необхідно навести один раз: або як про кабінет біології, або як про кабінет хімії.

У рядку 17 вказують кількість робочих місць із комп’ютером у кабінеті основ інформатики й обчислювальної техніки. Робочі місця необхідно рахувати за кількістю комп’ютерів, що працюють. Загальну кількість комп’ютерів (тих, що працюють і тих, що не працюють), що є на балансі навчального закладу, зазначають у рядку 19 (до цього рядка не включають дані про портативні комп’ютери — їх наводять у рядку 25).

У рядку 26 зазначають дані про кількість інтерактивних комплексів.

У розділі IX керівник школи І-ІІІ ступенів також має зазначити дані про:

 • програмні засоби навчання, що використовуються в навчальному процесі та перебувають на балансі навчального закладу (системні програмні засоби не включаються, рядок 27);
 • навчальні та навчально-виробничі майстерні (рядок 28).

Рядок 31 заповнюють керівники навчальних закладів, до облаштовано навчально-дослідну ділянку. У цьому рядку зазначають розмір навчально-дослідної ділянки в арах.

Рядок 34 заповнюють керівники навчальних закладів, де є водогін, а рядок 36 — каналізація (незалежно від того, чи навчальний заклад підключено до центральної мережі, чи підключення автономне).

Рядки 49-53 заповнюють керівники навчальних закладів, де є бібліотечний фонд (книжковий фонд). Відомості про дитячі бібліотеки, розташовані у приміщенні навчального закладу, але йому не підпорядковані, до звіту не включають.

У рядках 29, 30, 32, 34-37 дані зазначають, проставляючи «1» за наявності у навчальному закладі зазначеного, або «0» — за відсутності.

Заповнюючи рядки 42-45, слід звернути увагу, що:

 • у рядку 42 зазначають дані лише про окремі будівлі, де відбувається навчання учнів, зокрема й про майстерні
 • у рядку 43 — лише про будівлі, на які є кошторис на капітальний ремонт
 • у рядку 44 — на які є акт про їх аварійний стан.

Рядок 45 заповнюють керівники як сільських, так і міських навчальних закладів (крім керівників навчальних закладів інтернатного типу). При цьому керівники міських навчальних закладів наводять дані лише про тих учнів, які навчаються у цих навчальних закладах, а проживають у сільській місцевості на відстані більше 3 км.

Заповнення розділу Х «Педагогічні працівники»

У рядку 01 розділу X вказують кількість усіх вчителів, зокрема й сумісників, які працюють у навчальному закладі, враховуючи також керівника навчального закладу та його заступників.

Якщо вчитель поряд із основною роботою працює у навчальному закладі і на посаді вихователя, то дані про нього потрібно зазначити і як про вчителя (рядок 01), і як про вихователя (рядки 03, 05, 07).

До складання Форми звітності № ЗНЗ-1 варто залучати інших працівників навчального закладу, зокрема заступників директора з навчально-виховної, господарської роботи.

Якщо після відправлення звіту до нього вносилися зміни та доповнення, то потрібно терміново повідомити про це адресатів.

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти