Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Педрада

9 освітніх галузей у початковій школі НУШ

 • 22 лютого 2018
 • 5740

Про всі освітні галузі та яка їх мета — визначено в Державному стандарті початкової освіти, за яким навчаються учні Нової української школи

Освітні галузі початкової освіти є критеріями, за якими визначено вимоги до:

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Кожна освітня галузь Держстандарту окреслює:

 • мету навчання
 • загальні результати навчання здобувачів освіти в цілому.

За ними впорядковано обов’язкові результати навчання здобувачів освіти, що є основою успішного навчання на наступних рівнях загальної середньої освіти.

Державний стандарт початкової освіти включає 9 освітніх галузей.

9 освітніх галузей НУШ:

 • мовно-літературна9 освітніх галузей за Державним стандартом початкової освіти
 • математична
 • природнича
 • технологічна
 • інформатична
 • соціальна і здоров’язбережувальна
 • громадянська та історична
 • мистецька
 • фізкультурна

Циклічність навчання і цільові групи Державного стандарту
Онлайн-курс для вчителів початкової школи EdEra

Сутність освітніх галузей

МЕТА

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНЯ

Мовно-літературна освітня галузь

щодо української мови та літератури, мови й літератури відповідних корінних народів і національних меншин

 • формування комунікативну, читацьку та інші ключові компетентності
 • розвиток особистості здобувачів освіти засобами різних видів мовленнєвої діяльності
 • усталення здатності спілкуватися українською мовою, мовами відповідних корінних народів і національних меншин для духовного, культурного й національного самовираження, користуватися ними в особистому і суспільному житті, міжкультурному діалозі
 • збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей
 • взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови
 • досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх

щодо іншомовної освіти

 • формування іншомовної комунікативної компетентності для безпосереднього та опосередкованого міжкультурного спілкування, що забезпечує розвиток інших ключових компетентностей та задоволення різних життєвих потреб здобувача освіти
 • взаємодіє з іншими особами усно, сприймає і використовує інформацію для досягнення життєвих цілей у різних комунікативних ситуаціях
 • сприймає, аналізує, інтерпретує, критично оцінює інформацію в текстах різних видів, медіатекстах та використовує її для збагачення свого досвіду
 • висловлює думки, почуття та ставлення, взаємодіє з іншими особами письмово та в режимі реального часу, дотримується норм літературної мови;
 • досліджує індивідуальне мовлення для власної мовної творчості, спостерігає за мовними явищами, аналізує їх

Математична освітня галузь

 • формування математичної та інших ключових компетентностей
 • розвиток мислення, здатності розпізнавати і моделювати процеси та ситуації з повсякденного життя, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів, а також здатності робити усвідомлений вибір
 • досліджує ситуації і визначає проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів
 • моделює процеси і ситуації, розробляє стратегії (плани) дій для розв’язування різноманітних задач
 • критично оцінює дані, процес та результат розв’язання навчальних і практичних задач
 • застосовує досвід математичної діяльності для пізнання навколишнього світу

Природнича освітня галузь

 • формування компетентностей в галузі природничих наук, техніки і технологій, екологічної та інших ключових компетентностей шляхом опанування знань, умінь і способів діяльності, розвитку здібностей, які забезпечують успішну взаємодію з природою
 • формування основи наукового світогляду і критичного мислення, становлення відповідальної, безпечної і природоохоронної поведінки здобувачів освіти у навколишньому світі на основі усвідомлення принципів сталого розвитку
 • відкриває світ природи, набуває досвіду її дослідження, шукає відповіді на запитання, спостерігає за навколишнім світом, експериментує та створює навчальні моделі, виявляє допитливість та отримує радість від пізнання природи
 • опрацьовує та систематизує інформацію природничого змісту, отриману з доступних джерел, та представляє її у різних формах
 • усвідомлює розмаїття природи, взаємозв’язки її об’єктів та явищ, пояснює роль природничих наук і техніки в житті людини, відповідально поводиться у навколишньому світі
 • критично оцінює факти, поєднує новий досвід з набутим раніше і творчо його використовує для розв’язування проблем природничого характеру

Технологічна освітня галузь

 • формування компетентностей в галузі техніки і технологій та інших ключових компетентностей
 • здатності до зміни навколишнього світу засобами сучасних технологій без заподіяння йому шкоди, до використання технологій для власної самореалізації, культурного і національного самовираження
 • втілює творчий задум у готовий виріб
 • дбає про власний побут, задоволення власних потреб та потреб тих, хто його оточує
 • ефективно використовує природні матеріали, дбаючи про навколишній світ
 • практикує і творчо застосовує традиційні та сучасні ремесла

Інформатична освітня галузь

 • формування інформаційно-комунікаційної компетентності та інших ключових компетентностей
 • здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій та критичного мислення для розвитку, творчого самовираження, власного та суспільного добробуту
 • навички безпечної та етичної діяльності в інформаційному суспільстві
 • знаходить, подає, перетворює, аналізує, узагальнює та систематизує дані, критично оцінює інформацію для розв’язання життєвих проблем
 • створює інформаційні продукти та програми для ефективного розв’язання задач/проблем, творчого самовираження індивідуально та у співпраці, за допомогою цифрових пристроїв та без них
 • усвідомлено використовує інформаційні і комунікаційні технології та цифрові пристрої для доступу до інформації, спілкування та співпраці як творець та (або) споживач
 • самостійно опановує нові технології
 • усвідомлює наслідки використання інформаційних технологій для себе, суспільства, навколишнього світу та сталого розвитку, дотримується етичних, міжкультурних та правових норм інформаційної взаємодії

Соціальна та здоров’язбережувальна освітня галузь

 • формування соціальної компетентності та інших ключових компетентностей, активної громадянської позиції, підприємливості
 • розвиток самостійності через особисту ідентифікацію
 • застосування моделі здорової та безпечної поведінки
 • збереження власного здоров’я та здоров’я інших осіб, добробуту та сталого розвитку
 • дбає про особисте здоров’я і безпеку, реагує на діяльність, яка становить загрозу для життя, здоров’я, добробуту
 • визначає альтернативи, прогнозує наслідки, ухвалює рішення з користю для здоров’я, добробуту, власної безпеки та безпеки інших осіб
 • робить аргументований вибір на користь здорового способу життя, аналізує та оцінює наслідки і ризики
 • виявляє підприємливість та поводиться етично для поліпшення здоров’я, безпеки та добробуту

Громадянська та історична освітня галузь

 • формування громадянської та інших компетентностей, власної ідентичності та готовності до змін шляхом осмислення зв’язків між минулим і сучасним життям, активної громадянської позиції на засадах демократії, поваги до прав і свобод людини, толерантного ставлення до оточуючих
 • набуття досвіду життя в соціумі з урахуванням демократичних принципів
 • встановлює зв’язки між подіями, діяльністю людей та її результатами у часі, пояснює значення пам’ятних для себе та інших громадян України дат (подій)
 • орієнтується у знайомому соціальному середовищі, долучається до його розвитку, пояснює вплив природи та діяльності людей на нього
 • працює з різними джерелами соціальної та історичної інформації, аналізує зміст джерел, критично оцінює їх
 • узагальнює інформацію з різних джерел, розповідаючи про минуле і сучасне
 • представляє аргументовані судження про відомі факти та історичних осіб, а також про події суспільного життя
 • має розвинуте почуття власної гідності, діє з урахуванням власних прав і свобод, поважає права і гідність інших осіб, протидіє проявам дискримінації та нерівного ставлення до особистості
 • усвідомлює себе громадянином України, аналізує культурно-історичні основи власної ідентичності, визнає цінність культурного розмаїття
 • дотримується принципів демократичного громадянства, бере активну участь у житті шкільної спільноти, місцевої громади

Мистецька освітня галузь

 • формування культурної та інших компетентностей, цінностей у процесі пізнання мистецтва та художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті
 • повага до національної та світової мистецької спадщини
 • виявляє художньо-образне, асоціативне мислення у процесі художньо-творчої діяльності через образотворче, музичне та інші види мистецтва
 • пізнає мистецтво, інтерпретує художні образи, набуваючи емоційно-чуттєвого досвіду, виявляє ціннісне ставлення до мистецтва
 • пізнає себе через художньо-творчу діяльність та мистецтво

Фізкультурна освітня галузь

 • формування соціальної та інших ключових компетентностей, стійкої мотивації здобувачів освіти до занять фізичною культурою і спортом для забезпечення гармонійного фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей організму
 • вдосконалення життєво необхідних рухових умінь та навичок
 • регулярно займається руховою активністю, фізичною культурою та спортом
 • демонструє рухові вміння та навички та використовує їх у різних життєвих ситуаціях
 • добирає фізичні вправи для підвищення рівня фізичної підготовленості
 • керується правилами безпечної і чесної гри, уміє боротися, вигравати і програвати
 • усвідомлює значення фізичних вправ для здоров’я, емоційного задоволення, гартування характеру, самовираження та соціальної взаємодії

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися