Положення про методичний кабінет ЗДО

20 квітня 2018
17005
Середній бал: 5 із 5

Методкабінет у закладі дошкільної освіти працює відповідно до Положення про методичний кабінет. Час його оновити

16 квітня 2018 року своїм наказом № 372 МОН затвердило Примірне положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти.

Цей акт вийшов на виконання статей:

Мета застосування Примірного положення —

 • вдосконалення методичної роботи
 • стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти.

Забезпечення діяльності методичного кабінету

Методичний кабінет ЗДО визначено як центр:

а) методичної допомоги педагогічним працівникам закладу

б) поширення серед батьків психолого-педагогічних знань.

Призначений забезпечити цілісний розвиток дитини, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей шляхом:

 • виховання
 • навчання
 • соціалізації
 • формування необхідних життєвих навичок.

Діяльність методичного кабінету організовує і скеровує вихователь-методист.

На період тимчасової відсутності вихователя-методиста (відпустка, тимчасова непрацездатність) його обов’язки покладають на директора чи найбільш досвідченого вихователя.

Вихідні та робочі 2020

Мета роботи методкабінету:

 • надання методичної допомоги педагогічним працівникам щодо їх професійного розвитку, підвищення кваліфікації, професійної компетентності
 • підготовки та проведення освітнього процесу з дітьми, роботи з батьками вихованців, інших законних представників здобувачів освіти
 • навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в ЗДО
 • поширення серед батьків психолого-педагогічних знань
 • створення сприятливих умов для самовдосконалення педагогів, розвитку творчої ініціативи у них
 • забезпечення методичної підтримки щодо реалізації педагогічних ініціатив та апробації навчальної літератури, методичних розробок тощо.

Принципи діяльності

Діяльність методичного кабінету ґрунтується на таких принципах:

 • демократизму і гуманізму
 • відкритості
 • системного підходу до методичного та інформаційно-аналітичного супроводу діяльності ЗДО
 • рівності умов для кожного педагогічного працівника щодо повної реалізації його духовного, творчого та інтелектуального потенціалу
 • безперервності професійного вдосконалення
 • науковості, гнучкості і прогностичності методичної роботи з педагогічними кадрами.

Функції методичного кабінету

У діяльності методкабінету виокремлено дві головні функції:

Цільові

 • врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного закладу дошкільної освіти
 • використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій
 • розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій у галузі дошкільної освіти
 • оновлення інформації, яка постійно змінюється в результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій

Організаційні

 • відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти
 • надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи ЗДО
 • розроблення методичних рекомендацій, зразків дидактичних ігор і вправ, розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо
 • надання консультативної і практичної допомоги працівникам ЗДО з питань складання, корекції планів освітньої роботи з дітьми
 • надання консультативної допомоги батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей
 • систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників
 • моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів ЗДО
 • підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців
 • виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів
 • організація роботи творчих груп педагогів закладу дошкільної освіти з метою аналізу перспективного педагогічного досвіду
 • розроблення моделей планування та проведення освітнього процесу з дітьми, методичних рекомендацій для вихователів і батьків, зразків наочно-дидактичного матеріалу та іншого навчально-методичного забезпечення
 • узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур

Завдання діяльності методичного кабінету

Основними завданнями діяльності методкабінету є:

 • забезпечення організаційно-педагогічних умов для життєдіяльності дітей, організація розвивального простору в ЗДО
 • створення рефлексивно-інноваційного середовища, організація системи роботи, спрямованої на вдосконалення педагогічних працівників:
  • професійної майстерності
  • психолого-педагогічної культури
  • підвищення кваліфікації
  • активізацію творчого потенціалу
  • збагачення досвіду
 • виявлення перспективного педагогічного досвіду в колективі ЗДО і за його межами, сприяння його вивченню, узагальненню, впровадженню та розповсюдженню шляхом:
  • висвітлення у ЗМІ
  • організації та участі у виставках, презентаціях, роботі методичних об’єднань, шкіл перспективного педагогічного досвіду тощо
 • впровадження у практику роботи ЗДО нових концептуальних засад функціонування системи дошкільної освіти, освітніх програм, інноваційних технологій і методик розвитку, виховання й навчання дітей
 • здійснення внутрішнього моніторингу якості освіти задля:
  • виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти в закладі
  • встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності в межах державних вимог до змісту, рівня її обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти) її заявленим цілям
  • оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей
 • інформування педагогів про нормативні документи в галузі дошкільної освіти, різні види навчальної літератури з дошкільної освіти та періодичні фахові видання, надання практичної допомоги у їх використанні
 • надання практичної допомоги молодим спеціалістам та іншим педагогам, зокрема й у періоди підготовки їх до атестації, курсової перепідготовки
 • сприяння формальної, неформальної та інформальної освіти дорослих
 • забезпечення здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників:
  • за різними видами (стажування, участь у сертифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо)
  • у різних формах (інституційна, дуальна, на робочому місці тощо)
 • сприяння участі колективу ЗДО в інноваційній освітній діяльності різних рівнів за пропозицією органів управління освітою чи з власної ініціативи відповідно до наказу про проведення експерименту або реалізації інноваційного освітнього (науково-педагогічного, науково-психологічного, психолого-педагогічного) проекту
 • пошук і впровадження нових ефективних форм взаємодії ЗДО з сім’ями вихованців, батьківською, педагогічною і науковою громадськістю у здійсненні завдань:
  • цілісного всебічного розвитку дітей
  • популяризації роботи ЗДО
 • координація діяльності ЗДО з іншими закладами освіти, культури тощо для повнішої реалізації завдань формування життєвої компетентності дошкільників
 • супровід участі та допомога педагогічним працівникам у реалізації міжнародних проектів і програм
 • створення та/або поповнення фондів:
  • нормативно-правових, інструктивно-методичних документів на паперових та/або електронних носіях
  • наукової, науково-популярної, методичної психолого-педагогічної, довідкової, енциклопедичної, дитячої художньої літератури
  • періодичних педагогічних видань
  • аудіо-, відеоматеріалів
  • електронних та наочних друкованих засобів навчання
  • предметної наочності
  • зразків моделей планування, організації і проведення освітнього процесу, інших матеріалів з досвіду роботи педагогів
 • формування та/або поповнення, оновлення інформаційного банку даних (каталогів чи картотек на електронних або/та паперових носіях) з питань:

logo