Типова освітня програма для 2–4-х класів

24 квітня 2018
24244
Середній бал: 5 із 5

З 2018/2019 навчального року учні Нової української школи навчатимуться за Типовою освітньою програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта)

Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти І ступеня (початкова освіта) затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 407.

Її вводять з 2018/2019 навчального року для 2–4-х класів закладів загальної середньої освіти.

⇒ Приклад освітньої програми ЗЗСО

Розроблена відповідно до:

Зміст Типової освітньої програми

Типова освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової загальної освіти.

Типова освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, факультативів, курсів за вибором тощо
 • очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм
 • пропонований зміст навчальних програм, які мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України»
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за Типовою освітньою програмою.

9 фактів про освітню програму початкової школи

 1. визначає результати навчання — компетентності, яких має досягти учень відповідно до Держстандарту
 2. сформована на основі Типової освітньої програми
 3. схвалює педагогічна рада закладу
 4. затверджує директор закладу
 5. не потрібно подавати на затвердження Державній службі якості освіти
 6. містить обов’язкові освітні компоненти для вільного вибору учнями
 7. може містити інші компоненти (за рішенням закладу), як-от корекційно-розвитковий складник для дітей з особливими освітніми потребами
 8. має бути оприлюднена на веб-сайті закладу освіти чи його засновника.
 9. є основою навчального плану, який складає і затверджує заклад освіти, конкретизуючи організацію освітнього процесу

Освітні галузі

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

 • Мови і літератури
 • Суспільствознавство
 • Мистецтво
 • Математика
 • Природознавство
 • Технології
 • Здоров’я і фізична культура

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Що в державному стандарті базової освіти

Навантаження за освітньою програмою

Загальний обсяг навчального навантаження складає 2695 год на навчальний рік, а саме:

 • для 2 класів — 875 год
 • для 3 класів — 910 год
 • для 4 класів — 910 год.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ЗЗСО І ступеня.

Навчальний план:

 • дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти
 • встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання
 • визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.

Навчальні плани початкової школи:

На основі навчальних планів заклади освіти складають на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів.

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані:

Години фізичної культури не враховують при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

logo