Замовте видання онлайн або телефонуйте 0 800 212 012. Дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий демодоступ

Практика управління дошкільним закладом

Формувальне оцінювання в НУШ для 1 класу

20 серпня 2019
25064
Середній бал: 0 із 5

Що таке формувальне оцінювання учнів та за яким алгоритмом його організовують? Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу

Формувальне оцінювання — це інтерактивне оцінювання прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідно адаптувати освітній процес, опираючись на дані відстеження особистісного розвитку дітей та хід набуття ними навчального досвіду й компетентностей.

Методичні рекомендації щодо формувального оцінювання учнів 1 класу МОН України представило в додатках до листів від 18.05.2018 № 2.2-1250 та від 21.05.2018 № 2.2-1255.

Документ склали в межах дослідно-експериментальної роботи з розроблення, наукового обґрунтування та експериментальної перевірки навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації Державного стандарту початкової освіти.

Організація формувального оцінювання

Переваги формувального оцінювання НУШ

Діти вкрай чутливі до оцінювання їх дорослими.

Молодшим школярам притаманна особливість сприймати оцінку як оцінювання себе, а тому негативну оцінку вони розуміють як вияв негативного ставлення до себе з боку вчителя.

З огляду на цю вікову особливість, учитель має використовувати формувальне оцінювання молодших школярів. Таке оцінювання в 1-му класі включає два обов’язкових компоненти:

 1. доброзичливе ставлення до учня як до особистості
 2. позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на розв’язання задачі (навіть якщо ці зусилля не дали позитивного результату).

У роботі з молодшими школярами застосовна система лише позитивних оцінок. Педагог оцінює зусилля кожного, враховуючи індивідуальні здібності учнів.

Мета формувального оцінювання в освітньому процесі:

 • підтримати навчальний поступ учнів
 • формувати в дитини упевненість у собі, наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках
 • діагностувати досягнення учня на кожному з етапів навчання
 • вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню
 • підтримувати бажання навчатися й прагнути максимально можливих результатів
 • запобігати побоюванням помилитися.

Для вчителя формувальне оцінювання надає можливість оцінювати процес навчання учнів, а не результат, тому воно триває постійно — від перших днів перебування дитини в школі. Так педагог має змогу:

 • відстежувати особистісний поступ дитини, хід опановування нею навчального матеріалу
 • вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію особистості.

У процесі контрольно-оцінювальної діяльності вчитель враховує спостереження за навчальним поступом учнів.

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Методика формувального оцінювання

Ключова і невід’ємна частина процесу оцінювання — формування здатності учнів самостійно оцінювати власний поступ.

Тому основне завдання вчителя початкової школи — закласти у першокласників позитивну адекватну самооцінку, що стосується особистісних якостей, досягнень і можливостей. Інструменти для виконання цього завдання:

 • не протиставляти дітей одне одному
 • порівняння роботи дитини (її відповіді, дії тощо) з тим, як вона працювала раніше, аби стимулювати виконати наступне завдання ліпше
 • акцент лише на позитивній динаміці досягнень учнів.

Освітнє середовище НУШ

Про складнощі у навчанні варто говорити з учнем індивідуально, щоби не створювати ситуацію колективної зневаги до дитини.

Також діти мають навчитися взаємооцінювання, при цьому вміти коректно:

 • висловити думку про результат роботи однокласника
 • дати пораду, як поліпшити ті чи ті результати.

Взаємооцінювання сприяє:

 • активізації навчальної роботи
 • розвитку критичного мислення
 • формуванню адекватного ставлення до зауважень, рекомендацій
 • товариськості
 • відчуттю значимості в колективі.

Формувальне оцінювання: змінюємо підходи для повсякчас позитивної оцінки

Алгоритм організації формувального оцінювання

СКАЧАТИ Алгоритм організації формувального навчання

Критерії формувального оцінювання

Орієнтири для спостереження та оцінювання — це загальні й конкретні очікувані результати, необхідні для:

 • організації спостереження за навчальним поступом учня/учениці
 • індивідуального обговорення навчального поступу учнів з батьками (особами, які їх замінюють).

Орієнтирами для спостереження та оцінювання є вимоги щодо:

Їх використовують для:

 • організації постійного спостереження за навчальним поступом
 • обговорення навчального поступу з батьками (особами, які їх замінюють)
 • формувального (поточного) та завершального (підсумкового) оцінювання.

При цьому зважають на особливості дитини, що можуть визначати:

 • темп навчання
 • терміни досягнення означених результатів — раніше чи пізніше завершення циклу чи рівня.

Організація формувального оцінювання: 5 порад для вчителя початкових класів

Крок 1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів навчальних цілей

Учитель спільно з учнями розробляє й обговорює цілі уроку.

Ціль має бути вимірною, щоб через оцінювання виміряти на якому рівні вона досягнута.

Створення ефективного зворотнього зв’язку, який має бути зрозумілим і чітким, доброзичливим та своєчасним.

Крок 2. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання

Щоб учень користувався отриманими знаннями, він має їх вміти застосовувати, перетворювати, розширювати, доповнювати, знаходити нові зв’язки і співвідношення тощо.
Задля цього звертаються до різноманітних прийомів, форм і методів роботи з навчальним матеріалом.

Крок 3. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання

Обговорення з учнями критеріїв оцінювання робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх суб’єктів освітнього процесу, та сприяє позитивному ставленню до самого процесу.

Критерії оцінювання, розроблені для поточного оцінювання, мають описувати те, що заявлено у навчальних цілях.

Учнів слід ознайомити з ними до початку виконання завдання.

Що конкретніше сформульовані критерії оцінювання, то зрозуміліша для учнів діяльність щодо успішного виконання завдання.

Формувальне оцінювання: змінюємо підходи для повсякчас позитивної оцінки

Крок 4. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати власну діяльність (рефлексія)

Початкові навички рефлексії як особистісного новоутворення сповна формуються наприкінці молодшого шкільного віку. Здатність до персональної (автономної) рефлексії у шести-семирічних дітей достатньо обмежена. Можливості для її розвитку актуалізуються під час роботи в групі. Для цього застосовні форми й процедури групової рефлексії, розподілені між дорослим, групою і дитиною.

У процесі навчання першокласників важливе значення має становлення елементів рефлексії, спрямованих на:

 • спостереження своїх дій та дій однокласників
 • осмислення своїх суджень, дій, учинків з огляду на їх відповідність меті діяльності.

У 1-му класі рефлексії сприяють такі чинники, як група та вчитель, котрі спрямовують дітей у напрямку порівняння будь-яких дій, досягнень групи — аж до можливості порівняння їх зі своїми. Однак такі порівняння вчитель не має закріплювати в лінійній логіці «добро–зло»: фактично двомірні оцінки заборонені.

Перспективою порівнянь є оцінки з різних позицій, з різних основ (як мінімум з трьох). Так само відбуваються оцінки через позиціонування. Під час навчання у 1-му класі дитину орієнтують у другому рівні цілісності рефлексії на рівні феноменологізацій: пам’ятаю, згадую, забув, хвилююсь тощо.

Умова розвитку рефлексії в цьому віці — включення дитини у взаємодію з наступним (ретроспективним) відтворенням фактичних актів дій та комунікацій в контексті особистісного і спільного значення. Так будуть закладені основи для самоспостереження і спостереження, які виводяться на рефлексивний рівень у майбутньому.

Спонукають до рефлексії запитання:

 • Що нового дізнався на уроці?
 • Що привернуло твою увагу?
 • Що нового у спілкуванні?
 • Що тебе найбільше схвилювало (що нового в емоціях)?.

Будучи другим рівнем цілісності рефлексії (на якому дитина відображає, усвідомлює, розуміє), запитання породжують у дітей перший (відображувальний вичленовувальний) рівень цілісності рефлексування — фіксації, а самі запитання для дітей мають значення як насиченість середовища рефлексивними зразками. При цьому треба уникати запитань «Що сподобалось?», «Що не сподобалось?» без попередньої операціоналізації цього узагальнення.

Крок 5. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання

За формувального оцінювання учень має усвідомлювати відповідальність за самоосвіту.

Для формувального оцінювання можна використовувати мовне портфоліо, основна суть якого в тому, щоб показати все, на що здібні учні. Через твердження «Я знаю», «Я вмію»:

 • акцентуються навчальні досягнення учнів
 • розвивається здатність до самооцінювання
 • збільшується відповідальність за власне навчання.

♥  Свідоцтво досягнень НУШ

Кожен учень має власний стиль і темп навчання. Тому важливо усвідомлювати, що оцінювання учня не має спричинити заниження самооцінки молодшого школяра, позначившись на його навчальній мотивації й успішності.

Під час організації навчання взагалі і оцінювання в 1-му класі зокрема важливо створювати для учнів ситуацію успіху. Навіть невеличке досягнення надихає дітей. А вчитель завжди може знайти можливість запропонувати таку ситуацію, дати таке завдання, щоб навіть найслабший учень міг вирізнитися з кращого боку.

Важливо, щоб учитель похвалою відмітив навіть ледь помітний прогрес: «Добре! Твоя буква А зараз набагато краща»

Завершальне (підсумкове) оцінювання за рік здійснюють з огляду на динаміку зростання рівня навчальних досягнень учня/учениці.

Міністр Лілія Гриневич про домашні завдання й оцінювання в початковій школі

logo
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся
57 секунд зараз = доступ до документів постійно!

Зареєструйтеся —
і скачуйте все! 
 
Зразки та форми документів закладу освіти, інфографіку, рекомендації експертів...

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
Зареєструватися