Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Забезпечення наступності між ЗДО та НУШ

 • 31 травня 2018
 • 12774

Як трансформувалося розуміння про наступність між дошкільною та початковою освітою зі стартом Нової української школи

Послідовне здобуття освіти можливе за дотримання принципів перспективності й наступності між суміжними ланками освіти, зокрема між дошкільною та початковою, початковою і середньою.

За реформування загальної середньої освіти оновлено структуру і змінено зміст освітнього процесу. Дедалі нагальнішим стає питання забезпечення цілісного розвитку особистості на всіх рівнях освіти.

Наступність — це дидактичний принцип забезпечення передумов до шкільного навчання. Інакше кажучи, наступність виступає загальнопедагогічним методом забезпечення готовності дитини до навчання в школі без будь-яких негативних наслідків для її психіки.

5 акцентів у важливих справах керівника на грудень — лютий

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Упорядкування документів за рік, що минає, — чи не найбільша справа керівника закладу освіти. Виконати її варто у кінці року, бо у січні — нові накази, плани; а в лютому — чергові засідання педради, атестаційної комісії тощо. Допоможемо впоратися з нею — охарактеризуємо основні акценти діяльності керівника взимку.

Цілісність між дошкільною та початковою освітою

Нова українська школа визначає побудову освіти на всіх її ланках з максимальним урахуванням індивідуальних особливостей (фізичних, психологічних, інтелектуальних) кожної дитини незалежно від її вікової групи.

Формула успішної Нової української школи містить такі ключові компоненти:

Компонент

Сутність

 • новий зміст освіти

► формування компетентностей, які потрібні будуть дитині задля успішної самореалізації в суспільстві

 • наскрізний процес виховання

► формування соціально-моральних цінностей

 • педагогіка партнерства

► партнерство між учнями, вчителями та батьками

 • дитиноцентризм

► орієнтація освіти на потреби учня в освітньому процесі

► засвоєння нового змісту і формування необхідних життєвих компетентностей

► умови, засоби й технології, необхідні для навчання учнів, освітян і батьків як у закладі освіти, так і поза його межами

Зрештою, принципи побудови дошкільної та початкової освіти за умов реформування загальної середньої освіти в рамках Концепції Нової української школи мають багато спільного.

Принципи побудови дошкільної та початкової освіти:

 • гуманізм як прояв поваги до особистості — доброзичливе, турботливе ставлення до дітей без застосування примусу й насилля
 • урахування вікових особливостей дітей і досягнень попереднього етапу розвитку
 • визнання самоцінності кожного вікового періоду
 • орієнтація на індивідуальні схильності, інтереси, темпи розвитку дітей
 • створення умов, комфортних для:
 • розвитку пізнавальних та психічних процесів у дітей, їхньої спрямованості на активність у соціумі
 • усвідомлення мотивів власної поведінки
 • позитивної самооцінки
 • самоповаги та ввічливого ставлення до інших
 • забезпечення реалізації можливостей і здібностей дитини.

Зауважте!

Основна спільність нового Державного стандарту початкової освіти — 2018 та Базового компонента дошкільної освіти (у редакції 2012 року) — орієнтованість на здобуття компетентностей.

Новий Держстандарт націлений на:

 • формування особистості
 • фізичний розвиток
 • розвиток комунікативності
 • формування пізнавальних, соціально-моральних, художньо-естетичних, креативних здібностей
 • набуття практичного досвіду.

Ключові компетентності учня початкової школи

Компетентності учня, окреслені у Держстандарті початкової освіти:

 • вільне володіння державною мовою, здатність дитини спілкуватися рідною та іноземними мовами
 • математична компетентність
 • компетентності в природничих науках, техніці й технологіях
 • інноваційність
 • екологічна компетентність
 • інформаційно-комунікаційна компетентність
 • культурні, громадянські та соціальні компетентності
 • підприємливість і фінансова грамотність
 • навчання впродовж життя.

Важливо!

Окреслені компетентності учня НУШ мають формуватися на ґрунті компетентностей, закладених ще в дошкільному віці.

Ключові компетентності дитини дошкільного віку

Компетентності, які мають бути усталені на етапі дошкільної освіти:

 • здоров’язбережувальна
 • комунікативна
 • предметно-практична
 • ігрова
 • сенсорно-пізнавальна
 • природничо-екологічна
 • художньо-продуктивна
 • мовленнєва
 • соціальна
 • особистісно-оцінна.

Провідні види діяльності дітей старшого дошкільного віку мають бути збережені і змістовно доповненні у молодшому шкільному віці. Серед провідних напрямів розвитку старших дошкільників:

 • спілкування
 • гра
 • рух
 • пізнання
 • господарсько-побутова діяльність
 • художньо-естетичний розвиток:
 • конструювання
 • малювання
 • аплікація
 • ліплення
 • спів
 • слухання музики
 • хореографія
 • театралізація.

Збереження провідних напрямів розвитку сприятиме поступовому переходу до процесу навчання як до нового виду діяльності у першому (адаптаційно-ігровому) періоді початкової освіти. Разом з тим, метою цієї діяльності має бути:

 • розвиток різних видів активності дітей
 • постійна творча самореалізація
 • формування нових компетентностей.

Наскрізні вміння учня

Наскрізні вміння дитини, які є спільними для розвитку ключових компетентностей:

 • читання з розумінням
 • висловлювання думки (усно й письмово)
 • системне та критичне мислення
 • здатність логічно обґрунтовувати позицію
 • ініціативність
 • творчість
 • керування емоціями
 • конструктивне оцінювання ризиків
 • розв’язування проблем і прийняття рішень
 • співпраця з іншими.

Основою розвитку ключових компетентностей дітей у початковій школі є базові якості особистості, набуті в дошкільному віці. До останніх належать:

 • допитливість
 • спостережливість
 • самостійність
 • ініціативність
 • відповідальність
 • чуйність
 • довільність
 • креативність
 • міжособистісна позитивна комунікація та інші.

У період від п’яти до шести (семи) років у дітей відбуваються цілісні зміни особистості, в ході ігрової діяльності формуються початкові компетентності, які сприяють переходу до нового етапу розвитку в інших соціальних ситуаціях. Головним завданням для старшого дошкільного віку є формування та розвиток особистісних якостей дитини.

ДНЗ і школа:
наступність як ключовий елемент взаємозв'язку

Початкова школа, опираючись на набуття дошкільного дитинства, має забезпечити подальше становлення особистості дитини, її інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток.

У початкових класах діти укріплюють:

 • ціннісне ставлення до рідного краю, держави, української культури
 • здатність до критичного мислення та творчого самовираження
 • бережливе ставлення до здоров’я тощо.

Зауважте!

Формування нового провідного напрямку діяльності (зокрема навчального) в кожному з періодів розвитку дитини не означає зникнення тих напрямків, які були провідними на попередньому етапі.

Освітній процес у початковій школі (відповідно до положень нового Державного стандарту початкової освіти) організовують за циклами, враховуючи вікові особливості фізичного, психологічного і розумового розвитку дітей 6–10 років.

Цикли початкової школи

► адаптаційно-ігровий

► 1–2 класи

► основний

► 3–4 класи

Така циклічність сприятиме поступовому, психологічно комфортному переходу дитини від гри до навчання — провідних видів діяльності дошкільного та молодшого шкільного віку.

Забезпечуючи наступність та перспективність у роботі ЗДО і початкової школи, можливо створити умови для всебічного гармонійного розвитку ініціативної, компетентної та самодостатньої особистості на перших суміжних ланках системи безперервної освіти.

Перспективність і наступність між ДНЗ і початковою школою: суть реалізації

Реалізація принципів перспективності й наступності у закладах дошкільної та початкової освіти полягає у забезпеченні єдності, взаємозалежності та узгодженості мети, змісту, форм і методів організації освітнього процесу:

 • учителі початкових класів мають бути добре обізнаними з освітніми програмами, методами і прийомами розвитку, навчання, виховання дітей старшого дошкільного віку, застосовуваними в закладах дошкільної освіти
 • вихователі старших груп мають бути ознайомлені з освітніми програмами і технологіями навчання початкової школи.

Це необхідно, щоб уникнути ситуацій форсування або, навпаки, штучного уповільнення природного темпу розвитку дітей.

Крім того, змістовий і технологічний складові освітнього процесу в ЗДО та початковій школі доцільно узгоджувати з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Елементи навчальної діяльності:

 • учбові інтереси
 • учбові дії.

Елементи навчальної діяльності формуються у дітей старшого дошкільного віку завдяки:

 • навчально-пізнавальній діяльності, спеціально організованій дорослим (навчальні заняття)
 • будь-яким іншим, специфічним для дітей тієї чи тієї вікової групи, видам дитячої діяльності, проваджуваних у ЗДО.

Так забезпечується успішне набуття нових компетентностей.

У свою чергу, навчання в початковій школі покликане забезпечити не просто взаємозв’язок сформованих компетентностей з навчальною програмою, а розширити, поглибити й удосконалити попередньо отримані знання, уміння та навички, сформовані ціннісні ставлення, набутий досвід.

Зв’язок змісту дошкільної та початкової освіти

Щоб забезпечити наступність дитячого садка і школи, важливо встановити міцний зв’язок змісту дошкільної та початкової освіти.

У чому полягає цей звязок?

У послідовній і поступовій реалізації передбачених програм навчання, розвитку й виховання дітей дошкільного віку, а згодом і освітньої програми для дітей 1 класу початкової школи.

Акценти задля наступності в роботі дошкільного закладу і початкової школи

Вихователь старших груп

Учитель початкових класів

 • акцентує на виховній і розвивальній складових освітнього процесу
 • враховує той рівень розвитку дитини, з яким вона прийшла до першого класу
 • надає пріоритет соціалізації, моральному вихованню, формуванню мотивів пізнавальної діяльності
 • створює умови для органічного, природного збагачення особистісного розвитку дитини, започаткованого ще в дошкільному періоді життя
 • уникає надмірної інтенсифікації інтелектуального розвитку дітей

Зауважте!

Навчати дитину писемному мовленню — читанню, письму — відповідно до положень Державного стандарту початкової освіти є завданням початкової школи.

Водночас недопустимо штучно уповільнювати індивідуальний темп розвитку дитини, не задовольняючи потреби старших дошкільників.

Важливо!

Організовуйте освітній процес так, аби кожна дитина перебувала у зоні оточення найбільше приближених до її рівня розвитку дітей.

Комплексні програми розвитку дітей старшого дошкільного віку

Зміст навчальної роботи з дітьми старшого дошкільного віку втілюється відповідно до чинних комплексних програм навчання, виховання і розвитку, рекомендованих МОН, які орієнтують вихователів на формування індивідуальної особистості дитини, розкриття її творчої спрямованості і розвиток потенційних можливостей.

Однією із таких програм є програма «Впевнений старт» (у новій редакції), розроблена на виконання Плану пріоритетних дій Уряду в 2017 році.

Головні завдання, яких планують досягти за допомогою оновленої програми «Впевнений старт»:

 • урівноваження різних напрямів розвитку особистості дитини зі збереженням її цілісності
 • забезпечення фундаменту успішності дитини шляхом її діяльносної самореалізації в умовах нових соціальних ситуацій розвитку
 • побудова новітньої та зручної системи методичного сервісу для педагогів і батьків.

Матеріали програми утворюють ефективний комплекс освітніх, розвивальних, виховних функцій і змістових напрямів організації життєдіяльності дітей старшого дошкільного віку в межах їхньої вікової компетентності.

Зауважте!

Обрану освітню програму ухвалюють щороку в серпні рішенням педагогічної ради ЗДО.

Наступність ДНЗ і школи:
як забезпечити спільність дій в організації освітнього процесу

Щоб забезпечити наступність між дошкільною і початковою освітою, важливо впровадити єдину і динамічну систему конструктивних дій, спрямованих на розвиток, навчання і виховання старших дошкільників і початківців-школярів, застосування яких буде спільним і для управлінців, і педагогів, і батьків.

Угода про співпрацю між ЗДО та початковою школою

Задля ефективного функціонування такої системи в першу чергу налагодьте взаємодію між закладами освіти (або відповідними структурними підрозділами закладу освіти) на основі угоди про співпрацю.

В угоді про співпрацю визначають:

 • мету співпраці
 • права та обов’язки кожного закладу освіти.

Угоду укладають директори закладів освіти у червні кожного року.

Схема взаємодії закладів має визначати:

 • порядок дій, які будуть корегуватися з урахуванням фактичних умов
 • перспективи функціонування закладів освіти (або відповідних структурних підрозділів закладу освіти).

Орієнтовний перелік дій для створення єдиної системи взаємодії закладів освіти

 • проведення внутрішнього дослідження якості освіти — послідовних систематичних заходів у межах річного плану роботи закладів задля:
 • виявлення та відстежування розвитку освіти
 • встановлення відповідності між фактичними результатами освітньої діяльності та заявленими цілями
 • оцінювання ступенів, напрямів і причин відхилень від заявлених цілей
 • обговорення проблемних питань організації освітнього процесу і виокремлення завдань, які потрібно виконати на конкретному етапі роботи
 • розроблення плану та проведення спільних заходів згідно з окресленими завданнями за участі адміністрацій і методичних служб закладів освіти, батьків дітей старшого дошкільного віку

Аспекти співпраці між закладами освіти

Щоб забезпечити наступність у роботі ДНЗ і школи, організовуйте методичну роботу за двома напрямами:

 • інформаційно-просвітницьким
 • практичним.

Інформаційно-просвітницький аспект співпраці між закладами

Важливим елементом наступності дошкільної і початкової освіти є обмін досвідом між вихователями та вчителями початкової школи щодо:

 • використання різноманітних форм організації діяльності дітей, ігрових прийомів і методів
 • систем роботи з розвитку мовлення
 • поетапної соціалізації дитини, формування її пізнавальних процесів.

Для обміну досвідом плануйте індивідуальні та інтерактивні (групові, колективні, колективно-групові) форми методичної роботи. Зокрема, застосовуйте такі форми методичної роботи:

 • взаємне почергове відвідування вихователями і вчителями відкритих занять/уроків (або інших форм організації освітньої роботи)
 • проведення анкетування педпрацівників з питань забезпечення гармонічного розвитку особистості дитини з метою встановлення напрямків для підвищення їх майстерності
 • підготовка і проведення спільних семінарів-практикумів, конференцій, консультацій, педагогічних рад, засідань «круглих столів», тематичних виставок тощо
 • організація спільних методичних об’єднань, творчих груп педпрацівників закладів дошкільної освіти і початкової школи
 • залучення вихователів та вчителів до участі у проведенні спільних педагогічних проектів, розробленні методичних рекомендацій і порад
 • взаємний обмін педагогічним досвідом щодо практичних питань реалізації наступності між дошкільною і початковою ланками освіти
 • сприяння і надання допомоги у самоосвіті педагогів, систематичному підвищенні їх фахової майстерності.

Інформаційно-просвітницький аспект взаємодії закладів дошкільної та початкової освіти спрямовуйте і на педагогів, і на батьків. У роботі з батьками передбачайте:

 • анкетування щодо питань індивідуального розвитку особистості дітей, рівня досягнення ними дошкільної зрілості з метою надання консультативної допомоги
 • ознайомлювальну роботу щодо психологічних закономірностей розвитку дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку
 • Дні відкритих дверей у закладах загальної середньої освіти
 • «педагогічні вітальні» у школі з питань створення у закладі психологічно комфортної обстановки для сприйняття дитиною нової соціальної ролі школяра
 • батьківські клуби
 • інтернет-консультації, вебінари або форумм для батьків тощо.

Практичний аспект співпраці між закладами

Необхідною умовою успішного вирішення завдань наступності є встановлення зв’язку та творчої співпраці між ЗДО і початковою школою на рівні заходів з дітьми.

Напрямки реалізації практичного аспекту співробітництва між освітніми закладами:

 • попереднє знайомство педагогів початкової школи зі своїми майбутніми учнями
 • відвідування вихователями відкритих уроків, позакласних заходів своїх колишніх вихованців-першокласників з метою спостереження за їх розвитком
 • проведення ознайомлювальних екскурсій для дітей
 • організація спільних конкурсів, тематичних виставок дитячих робіт, вернісажів тощо
 • проведення спільних митецьких заходів у закладах дошкільної та загальної середньої освіти (відвідування музеїв, театралізованих вистав тощо)
 • спільна участь старших дошкільнят і школярів у проектній діяльності тощо.

Важливо!

Задля наступності дошкільної і початкової освіти обов’язково має бути узгоджена діяльність психологічних служб закладів.

Взаємодія ДНЗ і початкової школи у питанні роботи соціально-психологічних служб включає:

 • здійснення спільного психолого-педагогічного контролю за процесом розвитку дітей
 • дослідження рівня розвитку основних рис особистості дітей старшого дошкільного віку як передумови успішного навчання у початковій школі
 • аналіз умов вдалої адаптації першокласників до шкільного життя
 • використання розвивально-корекційних прийомів у роботі з дітьми, які потребують індивідуального підходу
 • проведення спільних методичних заходів.

Зміст конкретних заходів (зокрема, теми і питання засідань круглих столів, семінарів-практикумів, педрад, методоб’єднань тощо) зазначають у річних планах роботи ДНЗ та ЗЗСО.

Зауважте!

Дотримувати принципу наступності дошкільної і початкової освіти шляхом узгодженості підходів до організації життєдіяльності дитини важливо незалежно від соціально-педагогічних умов здобуття нею освіти — в ЗДО, початковій школі, в Центрі розвитку дітей чи просто в умовах сімейного (домашнього) виховання.

Зберігаючи наступність, ДНЗ і школа мають провадити освітню діяльність спільно і системно — всім педагогічним колективом.

Лише об’єднавши зусилля педколективів закладів дошкільної і початкової ланок шкільної освіти, а також отримавши підтримку батьківської громади можливо забезпечити психологічно виважений і успішний для дитини перехід з попереднього рівня освіти на наступний.

За Інструктивно-методичними рекомендаціями щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти (лист МОН України від 19.04.2018 № 1/9-249).

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти