Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Концепт підвищення кваліфікації вчителів НУШ

 • 8 червня 2018
 • 2160

Як відображені підвищення кваліфікації педагогічних працівників та безперервний професійний розвиток у спроектованій Концепції розвитку педагогічної освіти

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти, схвалений за основу Колегією МОН України 22.02.2018, розроблено для:

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти спрямований на реформування педагогічної освіти за кількома напрямами. Один із них — визначення перспективних шляхів безперервного професійного розвитку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

За реалізації Концепції вчителі, які пройдуть підвищення кваліфікації, стануть ключовим чинником реалізації Нової української школи.

Зауважте!

На початку цього року МОН наказом від 15.01.2018 № 36 затвердило Типову освітню програму організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти.

Дбаємо про здоров’я працівників узимку

Чи задумувалися ви чому працівники часто хворіють? Контактують із хворими? Так. Слабкий імунітет? Так. А якщо створити у закладі здорове середовище, то працівники хворітимуть менше? Скористайтеся порадами, як це зробити.

Підвищення кваліфікації як безперервний професійний розвиток

Безперервний професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних працівників передбачає набуття нових і вдосконалення раніше набутих компетентностей на основі здобутої освіти й практичного досвіду.

Безперервного професійного розвитку педагоги набувають за трьох форм освіти:

 • формальної
 • неформальної
 • інформальної.

Накопичення визнаних результатів навчання у формальній, неформальній та/або інформальній освіті буде підставою для присвоєння професійних (зокрема, часткових) та здобуття повних освітніх кваліфікацій.

Здобуті у формальній освіті кваліфікації зараховуть як підвищення кваліфікації, тому їх не потрібно окремо визнавати чи підтверджувати.

Визнання різних видів підвищення кваліфікації

Традиційний вид підвищення кваліфікації — це навчання в закладах освіти, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою. Таке навчання:

 • передбачає набуття особою нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань
 • може завершуватися присвоєнням професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій
 • не потребує окремого визнання і підтвердження його результатів.

До інших видів підвищення кваліфікації педагогічних працівників належать:

 • стажування
 • участь у:
 • сертифікаційних програмах
 • тренінгах
 • семінарах
 • семінарах-практикумах
 • семінарах-нарадах
 • семінарах-тренінгах
 • вебінарах
 • майстер-класах тощо.

Зауважте!

Обов’язкова умова для визнання результатів інших видів підвищення кваліфікації — опис набутих нових та/або вдосконалених відповідно до фаху раніше набутих компетентностей і досягнутих результатів навчання, співвимірних з витраченим на це часом.

3 важливих факти про підвищення кваліфікації:

 1. МОН планує затвердити перелік організаторів навчальних заходів, сертифікати яких будуть прирівнювані до документів ліцензованих закладів освіти
 2. Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж 5 років не менше 150 год, частина яких має бути спрямована на вдосконалення знань, умінь і практичних навичок роботи з дітьми з особливими освітніми потребами
 3. Рішення про визнання результатів інших видів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти та їхніх заступників набуватиме чинності після затвердження засновником закладу

Стажування за реєстром педагогів-наставників

Запозичення педагогічними працівниками практичного досвіду виконання професійних завдань та обов’язків від кращих педагогічних працівників (наставників) — це пріоритетний вид підвищення кваліфікації, який передбачає атестацію стажерів у формі розроблення:

 • методичних напрацювань (уроків, сценаріїв)
 • інших освітніх продуктів (сайтів, блогів, тестових середовищ тощо).

Реєстр педагогічних працівників-наставників вестиме Державна служба якості освіти на підставі конкретного переліку значущих професійних досягнень, включаючи наявність чинного документа про проходження сертифікації.

Для наставників передбачатимуть:

 • гідне матеріальне заохочення роботи зі стажерами за рахунок бюджетного (або інших) джерел фінансування
 • систематичне навчання та обмін досвідом
 • залучення до педагогічної експертизи освітніх програм, проектів підручників тощо.

Практику наставництва ефективно застосовуватимуть також у процесах:

 • підготовки педагогічних працівників до сертифікації
 • відновлення педагогічної діяльності після тривалої перерви (наприклад, відпустки по догляду за дитиною).

Портали розвитку педагогічної майстерності

У проекті Концепції розвитку педагогічної освіти йдеться й про створення національного порталу розвитку педагогічної майстерності задля забезпечення вільного доступу до:

 • професійних журналів та інших публікацій у сфері освіти
 • дистанційних курсів підвищення кваліфікації, відбір і розміщення яких на порталі здійснюватимуть на конкурсній основі.

Проект визначає, що:

 • розробники курсів отримуватимуть винагороду (за результатами конкурсного відбору) та роялті (залежно від кількості осіб, які обрали цей курс)
 • результати навчання на дистанційних курсах не потрібно буде окремо визнавати чи підтверджувати.
 • підтримки й схвалення заслуговуватимуть ініціативи щодо створення регіональних, спеціалізованих та незалежних платформ аналогічного призначення, що діятимуть на основі отриманої ліцензії та/або акредитації, яка забезпечить визнання виданого ними свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Педагогічні працівники незалежно від регіону їх проживання зможуть вільно обирати дистанційні курси.

Як визначити рівень педагогічної майстерності

Підвищення кваліфікації у форматі інформальної освіти

Підвищення кваліфікації шляхом інформальної освіти допускається для:

Програма самоосвіти педагогічних працівників з описом запланованих до набуття нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей і досягнення результатів навчання співвимірних із запланованим на це часом підлягає попередньому затвердженню вченою або педагогічною радою, яка надалі:

 • призначає комісію для проведення атестації результатів навчання
 • ухвалює рішення про їх визнання на підставі позитивного висновку цієї комісії.

Фінансування підвищення кваліфікації у форматі інформальної освіти:

 • здійснюється на підставі рішення про визнання результатів навчання
 • враховує витрати на діяльність комісії з проведення атестації.

Необхідна умова безперервного професійного розвитку педагогічних працівників — це набуття ними компетентностей та особистих здібностей за технологіями:

 • електронного навчання
 • освіти дорослих.

Щодо вдосконалення педагогами знань, вмінь і практичних навичок у частині роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, то таке навчання може бути:

 • самостійним предметом традиційних та інших видів підвищення кваліфікації
 • одним зі складників навчання, що передбачає підготовку педагога (асистента педагога) до роботи як у спеціальних навчальних закладах, так і в умовах інклюзії.

Присвоєння професійної кваліфікації педагогічного працівника

Концепція визначає нові умови та порядок присвоєння кваліфікації педагогічного працівника.

Особи, які здобули вищу чи фахову передвищу освіту за іншою спеціальністю та яким не присвоєна професійна кваліфікація педагогічного працівника, зможуть:

 • призначатися на посаду педагогічного працівника строком на 1 рік
 • продовжити працювати на відповідних посадах педагогічних працівників системи дошкільної, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти на постійній основі після успішної атестації.

Умови присвоєння професійної кваліфікації

Особам, які забезпечуватимуть здобуття повної загальної середньої освіти

► професійну кваліфікацію педагогічного працівника присвоюватиме заклад вищої чи післядипломної освіти або уповноважений на це кваліфікаційний центр після одного року роботи на посадах педагогічних працівників, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти

► видаватимуть сертифікат про проходження педагогічної інтернатури за умови успішного складення кваліфікаційного іспиту відповідно до кваліфікаційних вимог до педагогічного працівника чи відповідного професійного стандарту (за наявності)

Особам, які забезпечують здобуття освіти:

 • дошкільної
 • позашкільної
 • професійної (професійно-технічної)
 • фахової передвищої
 • вищої
 • післядипломної

► професійну кваліфікацію педагогічного працівника присвоюють добровільно

► можна здобути другий (магістерський) рівень вищої педагогічної освіти за скороченою програмою, яка передбачає відповідне перезарахування раніше здобутих кредитів та результатів навчання

Відкритість результатів підвищення кваліфікації

Проект Концепції розвитку педагогічної освіти зазначає, що звіти про здобуті компетентності та результати навчання при підвищенні кваліфікації в межах політики прозорості та інформаційної відкритості закладів освіти оприлюднюватимуть на веб-сайті закладу освіти (роботодавця педагогічного працівника) або його засновника:

 • не пізніше 15 днів після завершення програми підвищення кваліфікації, яка не потребує визнання
 • за 15 днів до розгляду питання про визнання підвищення кваліфікації на засіданні вченої або педагогічної ради.

Заклади освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації, також зобов’язані будуть публікувати:

 • випускові/творчі роботи
 • персональні розробки уроків/занять, які готують педагоги під час підвищення кваліфікації (за їх згодою)

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти