Навчальні плани для учнів з особливими освітніми потребами

1 листопада 2021
168025
Середній бал: 5 із 5

Зміст Типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами

Навчальні плани для дітей з особливими освітніми потребами​ представлені у Типовій освітній програмі спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами.

До наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 № 627 внесли зміни і доповнили Типову освітню програму таблицею 19.1 "Навчальний план для дітей з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, розладами спектра аутизму (тяжкого ступеня)"

Створіть інклюзивне середовище у Вашому закладі

Зміст Типової освітньої програми для спеціальних ЗЗСО

Типова освітня програма окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення здобувачами освіти обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

Типова освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження, який поданий в рамках навчальних планів (табл. 1–19.1)
 • очікувані результати навчання здобувачів базової середньої освіти та пропонований зміст навчальних предметів, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (табл. 20)
 • перелік корекційно-розвиткових програм, які мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (табл. 21)
 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти.

Навчальні плани для дітей:

 • з порушеннями зору
 • сліпих

табл. 1, 2

 • зі зниженим зором

табл. 3, 4

 • з порушеннями слуху
 • глухих

табл. 6, 7

 • зі зниженим слухом

табл. 8, 9

 • з тяжкими порушеннями мовлення

табл. 11, 12

 • з порушеннями опорно-рухового апарату

табл. 13, 14

 • із затримкою психічного розвитку

табл. 16, 17

(в ред. наказу МОН від 26.07.2018 № 815)

 • з інтелектуальними порушеннями

табл. 18, 19

 • з порушеннями інтелектуального розвитку помірного та тяжкого ступенів, розладами спектра аутизму 

⇒ табл. 19.1

 • зі складними порушеннями розвитку

табл. 5, 10, 15

Обсяг навчального навантаження

Загальний обсяг навчального навантаження для здобувачів освіти у спеціальних ЗЗСО для 5–10-х класів складає 6265 год, а саме:

 • 5-ті кл. — 875 год/навчальний рік
 • 6-ті кл. — 980 год/навчальний рік
 • 7-мі кл. — 1050 год/навчальний рік
 • 8-мі, 9-ті, 10-ті кл. — по 1120 год/навчальний рік.

Для дітей із затримкою психічного розвитку загальний обсяг навчального навантаження у 5–9-х класах — 5145 год.

Зауважте!

Години корекційно-розвиткових занять навчального плану не враховують при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Навчальний план для дітей з особливими освітніми потребами 

Навчальний план — це документ, що:

 • дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти
 • встановлює погодинне співвідношення між предметами за роками навчання
 • визначає гранично допустиме тижневе навантаження здобувачів освіти.

Навчальні плани передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через навчальні предмети. Вони охоплюють:

 • інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов’язкову для всіх спеціальних ЗЗСО, у яких навчаються діти з особливими освітніми потребами незалежно від їх підпорядкування, видів і форм власності
 • варіативну складову, якою передбачені додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, факультативні, індивідуальні та групові заняття.
Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-ти денним навчальним тижнем.

Освітні галузі

Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти містить сім освітніх галузей:

назва освітньої галузі

реалізація освітньої галузі через навчальні предмети

Мова і література

 • «Українська мова»
 • «Українська література»
 • «Російська мова»
 • «Російська література»
 • «Зарубіжна література»
 • «Українська жестова мова» (у дітей глухих та дітей зі зниженим слухом)
 • «Іноземна мова»

Здобувачі освіти зі складними порушеннями розвитку та інтелектуальними порушеннями предмет «Іноземна мова» не вивчають

Математика

 • «Математика» (5–6 кл.; 5–10 кл — для дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей зі складними порушеннями розвитку)
 • «Алгебра» та «Геометрія» (7–10 кл.; 7–9 кл. — для дітей із затримкою психічного розвитку)
«Природознавство»
 • «Природознавство» (5 кл.; 5–9 кл. — для дітей з інтелектуальними порушеннями, для дітей зі складними порушеннями розвитку)
 • «Біологія» (дітьми з інтелектуальними порушеннями, дітьми зі складними порушеннями розвитку даний предмет не вивчається) та «Географія» (6–10 кл.; 6–9 кл. — для дітей із ЗПР, з інтелектуальними порушеннями)
 • «Фізика» та «Хімія» (7–10 кл.; 7–9 кл. — для дітей із ЗПР)
 • «Фізика і хімія у побуті» (7–9 кл. для дітей з інтелектуальними порушеннями та дітей зі складними порушеннями розвитку)

«Суспільствознавство»

 • «Історія України» (5–9 кл. для дітей із ЗПР, з інтелектуальними порушеннями, 7–9 кл. дітей зі складними порушеннями розвитку)
 • «Я у світі» (5 кл. для дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей зі складними порушеннями розвитку)
 • «Всесвітня історія» (6–10 кл.; 6–9 кл. — для дітей із ЗПР; дітьми з інтелектуальними порушеннями, дітьми зі складними порушеннями розвитку цей предмет не вивчається)
 • «Основи правознавства» (9–10 кл.; 9 кл. — для дітей із ЗПР; 10 кл. — для дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей зі складними порушеннями розвитку)

«Мистецтво»

 • «Образотворче мистецтво»
 • «Рельєфне малювання» (для сліпих дітей)
 • «Музичне мистецтво» (крім дітей глухих) (5–7 кл., 5–8 кл. для дітей з інтелектуальними порушеннями)
 • «Мистецтво» 8–10 кл.; 8–9 кл. — для дітей із ЗПР; дітьми з інтелектуальними порушеннями, дітьми зі складними порушеннями розвитку даний предмет не вивчається)

«Технології»

 • «Трудове навчання»
 • «Інформатика» (5–10 кл.; 5–9 кл. — для дітей із ЗПР)

«Основи здоров’я і фізична культура»

 • «Основи здоров’я» (5–10 кл.; 5–9 кл. для дітей із ЗПР, дітей з інтелектуальними порушеннями, дітей зі складними порушеннями розвитку)
 • «Фізична культура» (5–10 кл.; 5–9 кл. для дітей із ЗПР)

Фізичний розвиток учнів забезпечується шляхом проведення уроків фізичної культури, занять з ритміки, лікувальної фізичної культури

Корекційно-розвиткові заняття

Навчальні плани для спеціальних ЗЗСО для дітей з ООП обов’язково включають години корекційно-розвиткових занять, зміст яких зумовлений особливостями психофізичного розвитку здобувачів освіти і реалізується через курси:

 • для дітей сліпих
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Орієнтування в просторі»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі зниженим зором
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для глухих дітей
 • «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі зниженим слухом
 • «Розвиток слухового сприймання та формування вимови»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з тяжкими порушеннями мовлення
 • «Корекція мовлення»
 • «Логоритміка»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Корекція розвитку»
 • для дітей із затримкою психічного розвитку
 • «Розвиток мовлення»
 • «Корекція розвитку»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей з інтелектуальними порушеннями
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Ритміка»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями зору в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Розвиток мовлення»
 • «Орієнтування в просторі»
 • «Ритміка»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями слуху в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Розвиток слухо-зоро-тактильного сприймання мовлення та формування вимови»
 • «Розвиток слухового сприймання та формування вимори»
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Лікувальна фізкультура»
 • «Ритміка»
 • для дітей зі складними порушеннями розвитку (з порушеннями опорно- рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями)
 • «Корекція розвитку»
 • «Соціально-побутове орієнтування»
 • «Лікувальна фізкультура»

Зауважте!

Корекційно-розвиткові заняття проводять педагоги спеціального ЗЗСО:

 • вчитель-дефектолог
 • вчитель-логопед
 • вчитель фізичної культури
 • вчитель музичного мистецтва

Предмети та курси за вибором визначає спеціальний ЗЗСО у межах гранично допустимого навчального навантаження з урахуванням:

 • інтересів та потреб здобувачів освіти
 • рівня навчально-методичного та кадрового забезпечення закладу

Повноцінність базової загальної середньої освіти здобувачів освіти спеціальних ЗЗСО для дітей з особливими освітніми потребами забезпечують за реалізації інваріантної, варіативної частин навчального плану та корекційно-розвиткових занять, які обов’язково фінансують з відповідного бюджету.

Типова освітня програма спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами затверджена наказом МОН України від 12.06.2018 № 627,
наказом від 26.07.2018 № 815 навчальні плани в таблицях 16 і 17 викладені у новій редакції

logo