Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Очікувані результати навчання учнів з особливими освітніми потребами

 • 13 червня 2018
 • 1431

Як визначено очікувані результати навчання учнів з особливими освітніми потребами

Очікуваними результатами навчання учнів з особливими освітніми потребами є сформовані компетентності.

Булінг педагогів: п’ять порад для нівелювання проблеми

Ольга КляпецьПсихолог-консультант, канд. психол. наук, Київ
«Заводилами» булінгу педагога здебільшого є ті самі діти, які цькують своїх однокласників. Вони вже мають досвід насилля чи глузування над іншими. Коли булери ігнорують правила дорослого життя та обирають жертвою педагога, то в такий спосіб посідають ще вищий ступінь у дитячій ієрархії.

10 ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами

Ключові компетентності учнів з особливими освітніми потребами означені в Типовій освітній програмі спеціальних закладів загальної середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами (наказ МОН від 12.06.2018 № 627).

Щодо кожної освітньої галузі вчитель має реалізувати завдання, сприяючи формуванню компетентностей в учнів. Завдання корелюються з метою і загальними цілями, окресленими в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти.

Результати навчання є чинником формування ключових компетентностей.

10 ключових компетентностей учнів з особливими освітніми потребами

Ключові компетентності та їх компоненти

Ключові компетентності

Компоненти

Уміння
(самостійно та/або з допомогою)

Ставлення

Навчальні ресурси

Спілкування державною мовою

(і рідною — у разі відмінності, українською жестовою або за допомогою альтернативних засобів спілкування)

 • ставити запитання та розпізнавати проблему
 • робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках)
 • розуміти, пояснювати та перетворювати тексти задач письмово, грамотно висловлюватися рідною мовою
 • доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень, поповнювати свій активний та пасивний словниковий запас
 • розуміння чітких і лаконічних формулювань
 • означення понять
 • формулювання властивостей
 • доведення правил, теорем

Спілкування іноземними мовами

(здобувачі освіти з інтелектуальними порушеннями іноземну мову не вивчають)

 • здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною Програмою
 • розуміти на слух (за допомогою американської дактильної абетки), зміст автентичних текстів
 • читати та розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем
 • розуміння змісту
 • здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань
 • використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів
 • ефективно взаємодіяти з іншими усно (за допомогою дактильної абетки), письмово, за допомогою засобів електронного спілкування
 • оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб
 • висловлювати свої думки, почуття та ставлення
 • використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови (української жестової мови) та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб оволодіння іноземною мовою
 • обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії (у тому числі альтернативні засоби спілкування) відповідно до різних потреб
 • підручники
 • словники
 • жестівники
 • довідкова література
 • мультимедійні засоби
 • адаптовані іншомовні тексти

Математична компетентність

 • оперувати текстовою та числовою інформацією
 • встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо)
 • розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту
 • будувати та досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати
 • прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач
 • використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях
 • усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів
 • розв’язання математичних задач, зокрема таких, що моделюють реальні життєві ситуації

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

 • розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі
 • будувати та досліджувати природні явища та процеси
 • користуватися технологічними пристроями
 • усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови наук, техніки та технологій
 • усвідомлення ролі наукових ідей у сучасних інформаційних технологіях
 • складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-цифрова компетентність

 • структурувати дані
 • діяти за алгоритмом та складати алгоритми
 • визначати достатність даних для розв’язання задачі
 • використовувати різні знакові системи
 • знаходити інформацію та оцінювати її достовірність
 • доводити істинність тверджень
 • осмислення інформації та джерел її отримання
 • усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язання математичних задач
 • візуалізація даних
 • побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

Уміння вчитися впродовж життя

 • визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети
 • організовувати та планувати свою навчальну діяльність
 • моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності
 • доводити правильність власного судження або визнавати помилковість
 • усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь
 • зацікавленість у пізнанні світу
 • розуміння важливості вчитися впродовж життя
 • прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності
 • моделювання власної освітньої траєкторії

Ініціативність і підприємливість

 • вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення
 • використовувати критерії практичності, ефективності з метою вибору найкращого рішення
 • аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати
 • використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання
 • ініціативність, відповідальність, упевненість у собі
 • переконаність, що успіх команди — це особистий успіх
 • позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших
 • завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

Соціальна і громадянська компетентності

 • висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів
 • аргументувати та відстоювати свою позицію
 • ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях
 • співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі
 • аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет
 • орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані
 • ощадливість і поміркованість
 • рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження
 • відповідальність за спільну справу
 • повага до прав людини
 • завдання соціального змісту

Обізнаність і самовираження у сфері культури

 • висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог (зокрема й за допомогою української жестової мови, альтернативних засобів спілкування), враховувати національні та культурні особливості співрозмовників, дотримуючись етики спілкування та взаємодії
 • враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо)
 • культурна самоідентифікація
 • повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві
 • усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства
 • математичні моделі в різних видах мистецтва

Екологічна грамотність і здорове життя

 • аналізувати й оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних
 • враховувати правові, етичні, екологічні та соціальні наслідки рішень
 • усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних
 • ощадне, бережливе ставлення до природних ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту
 • розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя
 • власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо
 • навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту
 • задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти