Телефонуйте 0 800 212 012, якщо бажаєте передплатити. Усі дзвінки безплатні

Активуйте подарунковий доступ >

Педрада

Три завдання діяльності ЗДО на 2018/2019 навчальний рік

 • 21 червня 2018
 • 27470

Яким напрямам діяльності присвятити найбільше уваги у 2018/2019 навчальному році керівництву та колективу закладу дошкільної освіти

Щоб зрозуміти, як визначено пріоритетні завдання на новий навчальний рік, огляньмо коротко законодавчі новації.

5 акцентів у важливих справах керівника на грудень — лютий

Ніна ОмельяненкоШеф-редактор управлінських видань MCFR Освіта
Упорядкування документів за рік, що минає, — чи не найбільша справа керівника закладу освіти. Виконати її варто у кінці року, бо у січні — нові накази, плани; а в лютому — чергові засідання педради, атестаційної комісії тощо. Допоможемо впоратися з нею — охарактеризуємо основні акценти діяльності керівника взимку.

Держава гарантує автономію закладів освіти:

 • академічну
 • організаційну
 • фінансову
 • кадрову.

Обсяг автономії закладу дошкільної освіти визначено:

 • законами «Про освіту», «Про дошкільну освіту»
 • установчими документами ЗДО.

У межах автономії заклад:

 • планує свою діяльність
 • формує стратегію розвитку
 • розробляє освітню програму закладу
 • забезпечує добір і розстановку кадрів.

Завдання 1: Спланувати 2018/2019 навчальний рік

Заклад дошкільної освіти складає і затверджує план роботи на навчальний рік та оздоровчий період, конкретизуючи організацію освітнього процесу.

Зауважте!

Немає норми погоджувати план роботи ЗДО з органом управління освітою чи іншими органами. Тому вимога про погодження плану роботи неправомірна.

ЗДО самостійно визначає завдання на новий навчальний рік:

Кількість ключових завдань, над якими працює колектив, залежить від кількості груп, режиму роботи тощо. Це може бути три-чотири завдання на рік, з яких:

 • одне-два — передбачені попереднім планом роботи, їх конкретизують, розширюють
 • інші два — нові.

Для ЗДО із сезонним перебуванням дітей, 1-/2-групових, з групами короткотривалого перебування завдань може бути одне-два. Усі заходи в плані роботи ЗДО підпорядковують визначеним завданням.

 Читайте 3 дні безплатно, взявши демо-доступ

У статті Ірини Романюк «Як якісно скласти план роботи на рік» окреслено, що негативно впливає на планування і як правильно планувати

Обрати чи розробити освітню програму

Вибір програм на навчальний рік схвалює і затверджує педагогічна рада у межах своїх повноважень. Тож педагогічні колективи самостійно визначають освітні програми, за якими працюватиме ЗДО. При цьому директори ЗДО та вихователі-методисти:

 • інформують педколективи про чинні програми
 • пропонують для обговорення на засіданнях педагогічних рад вибір програм до початку навчального року.

Зауважте!

Під час вибору програм необхідно зауважувати на терміни дії грифів МОН.

Окрім того, ЗДО можуть:

Освітня програма містить:

 • вимоги до дітей, які можуть розпочати навчання за програмою
 • перелік освітніх компонентів та їх логічну послідовність
 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання дошкільнят

► Мовою закону про освітні програми

► Редакція програми «Впевнений старт» – 2017

► Редакція програми «Українське дошкілля» – 2017

Освітні об’єднання та заклади, які провадять освітню діяльність на різних рівнях освіти (наприклад, дошкільна освіта — початкова освіта), можуть використовувати або розробляти власні наскрізні освітні програми, охоплюючи відповідні рівні освіти, забезпечуючи наступність між ланками освіти.

В освітній програмі може бути корекційно-розвиткова складова для дітей з особливими освітніми потребами. На основі грифованих програм загальноукраїнського рівня ЗДО може розробити й затвердити локальну спеціальну програму для груп компенсуючого типу з урахуванням нозології та специфіки освітнього процесу.

Врахувати навантаження на дітей

Орієнтовну кількість занять на тиждень за віковими групами визначають з урахуванням гранично допустимого навчального навантаження на дитину.

Суттєво скоротити обсяг організованих форм навчальної діяльності (занять) — а отже й навчальне навантаження на дітей — можна за допомогою блочно-тематичної організації освітнього процесу на засадах інтеграції.

Тривалість інтегрованого заняття може бути більшою, якщо застосовувати зміну видів дитячої діяльності:

 • на 5 хв — у молодшій групі
 • на 10 хв — в середній групі
 • на 15 хв — у старшій групі.

Зауважте!

Інтегроване заняття не може замінити заняття з фізкультури та музичного виховання.

На щодень можна планувати інтегроване заняття, закріплюючи протягом дня знання й уміння, набуті дітьми в різних видах діяльності. Але тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не має перевищувати для дітей вікових груп:

 • молодших — 15 хв
 • середніх — 20 хв
 • старших — 25 хв.

У дошкільних закладах не дають домашні завдання, тож і вимагати їх виконання не дозволено.

Вихователь, добираючи форми і зміст організації життєдіяльності дітей, методи, прийоми та засоби освітнього впливу, має враховувати ймовірність утворення зведених різновікових груп. Тому йому необхідно:

 • передбачати роботу в підгрупах
 • диференціювати завдання й види діяльності за складністю, тривалістю та обсягом.

Завдання 2: Забезпечити статутну діяльність ЗДО

Поступово, протягом п’яти років від дати набрання чинності Законом про освіту, ЗДО мають узгодити свою статутну діяльність з новими нормами законодавства в дошкіллі.

Одне з ключових завдань директора ЗДО — організувати розбудову внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Відтермінування не передбачене.

Запланувати зміни до Статуту

Статус, організаційно-правову форму, тип закладу визначає засновник (засновники), окреслюючи все це в Статуті ЗДО, який і затверджує.

Зауважте!

У Статуті ЗДО необхідно розмежувати компетенції засновника (засновників), інших органів управління та його структурних підрозділів відповідно до законодавства. Також у Статуті варто передбачити різні норми щодо:

Переоформити установчі документи ЗДО для їх узгодження з новим Законом про освіту необхідно протягом 5 років (пп. 13 п. 3 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону про освіту). Вносячи зміни, засновник ЗДО готує і затверджує нову редакцію Статуту (п. 11 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань»)

Пройти процедуру ліцензування

Державні й комунальні ЗДО, що діяли на дату набрання чинності новим Законом про освіту, отримують ліцензію без процедури ліцензування. Новостворені ЗДО — ліцензуються за Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, затв. постановою КМУ від 30.12.2015 №1187 (у редакції постанови КМУ від 10.05.2018 № 347).

Для реалізації статутної діяльності заклади можуть об’єднуватися на договірних засадах з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові та інші об’єднання, зберігаючи при цьому кожен свій статус юрособи.

ФОП або структурний підрозділ закладу освіти, основним видом діяльності яких є освітня діяльність, діють на підставі власних положень. У такому разі заклад може бути філією іншого закладу освіти. Типове положення про філію закладу освіти затверджене наказом МОН України від 06.12.2017 № 1568.

Філія закладу освіти (опорного закладу освіти) — це територіально відокремлений структурний підрозділ закладу освіти, що:

 • не має статусу юридичної особи
 • діє на підставі положення, затвердженого засновником відповідного закладу освіти.

Забезпечити право на дошкільну освіту

Режим роботи будь-якого ЗДО і тривалість перебування в ньому дітей встановлює засновник (засновники).

Гнучкий режим роботи можна запроваджувати за бажанням батьків (їхніх представників), передбачаючи:

 • організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей
 • чергові групи у вихідні, неробочі та святкові дні.

ЗДО може створювати інклюзивні групи, опираючись на дані про:

 • освітні запити дітей та батьків
 • матеріально-технічну та методичну бази
 • фаховий рівень педагогів
 • санітарно-гігієнічний стан приміщень тощо.

Засновник ЗДО та орган управління освітою мають передбачити видатки для:

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівлі та приміщень закладу
 • створення відповідної матеріально-технічної та методичної баз.

Задля якісного надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами необхідно також забезпечити:

 • підвищення кваліфікації педагогів
 • відповідну кадрову політику.

При цьому територіальні інклюзивно-ресурсні центри:

 • надають психолого-педагогічну допомогу дітям з ООП
 • консультують і взаємодіють з педагогами закладів з питань організації інклюзивного навчання
 • надають методичну допомогу педагогам, батькам щодо особливостей організації надання психолого-педагогічної допомоги дітям з ООП.

Діяльність команди психолого-педагогічного супроводу організовують відповідно до Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти, затв. наказом МОН України від 08.06.2018 № 609.

Завдання 3: Розширювати автономію ЗДО

Зміни у спеціальному законодавстві означили чіткі перспективи щодо двох видів самостійності закладів дошкільної освіти.

Фінансова самостійність

Порядок діловодства та бухгалтерського обліку в ЗДО визначає директор, обираючи, як саме його здійснювати:

 • самостійно
 • через централізовану бухгалтерію.

Поступово ЗДО отримують фінансову автономію — стають розпорядниками коштів місцевого бюджету нижчого рівня.

► Як автономізувати фінанси через централізовану бухгалтерію, читайте у статті «І вівці ситі, і сіно ціле, або Альтернативний шлях запровадження фінансової автономії» (безплатно на 3 дні)

Фінансово автономні ЗДО самостійно:

Органи управління освітою як головні розпорядники бюджетних коштів:

 • зараховують ЗДО до своєї мережі підпорядкованих установ
 • надають відомості про таку мережу до Казначейства за місцем обслуговування.

Зауважте!

Заклади освіти, які отримують публічні кошти, та їх засновники зобов’язані оприлюднювати на офіційних веб-сайтах:

 • кошторис та фінансовий звіт про надходження й використання всіх отриманих коштів
 • інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням вартості
 • відомості про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством

Якщо ЗДО обслуговує централізована бухгалтерія, то вона передає всю необхідну інформацію та документи для оприлюднення

Якщо ЗДО не має веб-сайту, то публічну інформацію розміщують на сайті органу управління освітою

►Доступний запис вебінару «Як запровадити фінансову автономію ЗДО: дії директора» (щоб проглянути, потрібно зареєструватися)

У законодавстві визначено нову форму співпраці в освіті — державно-приватне партнерство, за якого відбувається співльне фінансування закладів, а також юридичних і фізичних осіб, які провадять освітню діяльність. Обсяги співфінансування визначають засновники у договорах.

Кадрова самостійність

Директора ЗДО призначає на посаду та звільняє з неї засновник (уповноважений ним орган) — іншої процедури законодавство не визначає.

Інших працівників призначає на посади та звільняє директор ЗДО, керуючись:

 • нормами законодавства
 • Статутом закладу.

Штатні розписи ЗДО визначають органи управління освітою на основі Типових штатних нормативів закладів дошкільної освіти. При цьому керівники закладів управі:

 • змінювати штати в межах однієї категорії персоналу (педагогічний, господарсько-обслуговуючий)

у межах фонду оплати праці, доведеного лімітними довідками на відповідний період

 • вводити посади (крім керівних), не передбачені штатними нормативами
 • вводити додаткові посади

за рахунок спеціального фонду

Академічна свобода

У ЗДО необхідно забезпечити академічну свободу — самостійність і незалежність учасників освітнього процесу під час педагогічної, науково-педагогічної, інноваційної діяльності на принципах свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації.

За інструктивно-методичними рекомендаціями «Щодо особливостей організації діяльності закладів дошкільної освіти в 2018/2019 навчальному році» (лист МОН України від 13.06.2018 № 1/9-386)

Підписка на статті

Щоб не пропустити жодної нової статті, підпишіться на розсилку

Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь
Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Ми в соцмережах
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

57 секунд на реєстрацію
І Ви отримаєте доступ до:
форм та зразків
фахових статей
найсвіжіших новин галузі
нормативних документів

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
І скачаю потрібні файли!
Зареєструюся

Зареєструймо наші взаємини!

І я Вам подарую цілий світ освіти:
 • допомагатиму розв’язати робочі завдання
 • запрошуватиму на освітні заходи
 • сповіщатиму про новини

Портал «Педрада»

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Я тут вперше
Реєстрація за хвилину!
До світу освіти