Типові освітні програми для 3-4 класів

11 листопада 2021
84616
Середній бал: 5 із 5

Обидві Типові освітні програми для 3-4-х класів, розроблені під керівництвом О. Савченко та Р. Шияна. Оглянемо, що в них основне

Типові освітні програми для 3-4-х класів розроблені під керівництвом:

 • Савченко О. Я.
 • Шияна Р. Б.

Їх затверджено наказом МОН України від 08.10.2019 № 1273 у новій редакції. Типові освітні програми для 3-4 класів НУШ були затверджені наказом МОН від 27.12.2018 № 1461, відтак, у новій редакції цей наказ має назву «Про затвердження переліків типових освітніх та навчальних програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти».

Новий професійний стандарт: ВИМОГИ

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я. 3- 4 клас

Типова освітня програма Савченко для 3-4 класів містить 9 освітніх галузей.

Освітні галузі та їх змістові лінії

(Типова освітня програма Савченко О. Я.)

Змістові лінії освітньої галузі

Пояснення змістових ліній

Мовно-літературна освітня галузь

Українська мова

 • «Взаємодіємо усно»

Спрямована на формування в учнів початкової школи умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися усно з іншими людьми в діалогічній і монологічній формах заради досягнення певних життєвих цілей

 • «Взаємодіємо письмово»

Передбачає формування в учнів повноцінної навички письма, умінь висловлювати свої думки, почуття, ставлення та взаємодіяти з іншими людьми в письмовій формі, виявляти себе в різних видах мовленнєво-творчої діяльності

Спрямована на формування в учнів умінь аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати інформацію в медіатекстах та використовувати її для збагачення власного досвіду, створювати прості медіапродукти

 • «Досліджуємо мовні явища»

Передбачає дослідження учнями мовних одиниць і явищ з метою опанування початкових лінгвістичних знань, норм літературної вимови та правил українського правопису, формування у школярів умінь послуговуватися українською мовою в усіх сферах життя

Мовно-літературна освітня галузь

Літературне читання

 • «Пізнаємо простір дитячого читання»

Створює передумови для ознайомлення учнів 3-4 класів з різноманітною за темами і жанрами дитячою літературою, з різними видами довідкових, навчальних і медіа текстів, способами здобуття інформації у сучасному медіа просторі.

Простір дитячого читання передбачає взаємодію організованої і самостійної читацької діяльності учнів, що сприяє формуванню дитини-читача, який на завершення початкової школи має належний читацький кругозір, розуміє цінність читання і виявляє до нього інтерес, набуває достатній досвід використання з різною метою текстів різних видів

Охоплює такі основні змістові блоки:

 • удосконалення й розвиток якісних характеристик технічної і смислової сторін навички під час читання вголос і мовчки
 • самостійне застосування мовленнєвих та позамовних засобів художньої виразності
 • оволодіння, з поступовим нарощуванням ступеня складності, прийомами смислового читання (прийоми самостійного розуміння лексичного значення слів, словосполучень; повноцінного усвідомлення в тексті фактичної, концептуальної, підтекстової (з допомогою вчителя) інформації)
 • застосування видів читання: аналітичного, переглядового, вибіркового відповідно до мети читання
 • «Взаємодіємо усно за змістом прослуханого»

Спрямована на формування в учнів умінь сприймати, аналізувати, інтерпретувати й оцінювати усну інформацію та використовувати її в різних комунікативних ситуаціях, спілкуватися з іншими людьми в діалогічній і формі заради досягнення певних життєвих цілей

 • «Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів»

Передбачає цілісне сприймання учнями художніх, науково-художніх текстів, їх аналіз, інтерпретацію з використанням літературознавчих понять (практично).

Формування умінь висловлювати рефлексивні судження у зв’язку з прочитаним, критично оцінювати інформацію в текстах різних видів та використовувати її для збагачення особистого читацького досвіду

 • «Оволодіваємо прийомами роботи з дитячою книжкою»

Передбачає формування і розвиток в учнів:

 • прийомів розрізнення дитячих книжок за жанрово-тематичними ознаками, типом видання (книжка-твір, книжка-збірка, довідник, словник тощо)
 • прогнозування орієнтовного змісту книжки (твору) з опорою на її ілюстративний та довідково-інформаційний апарат
 • прийомів самостійного вибору книжок з використанням інформаційних ресурсів дитячої бібліотеки
 • умінь зв’язно висловлювати власні емоційно-оцінні враження щодо змісту прочитаного, складати короткий відгук на прочитану книжку
 • «Досліджуємо і взаємодіємо з медіапродукцією»

Має на меті:

 • формування і розвиток в учнів понять про різні види медіа та використані в них вербальні і невербальні засоби впливу на читача
 • формування умінь і навичок сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати і безпечно користуватися медіазасобами
 • виражати себе і спілкуватися з іншими за допомогою власних медіапродуктів.

Оволодіння медіаграмотністю є поліпредметним процесом, який передбачає зв'язок із щоденним життям дітей не лише в школі, а й поза нею, створення можливостей набувати досвід критичного осмислення різної медіапродукції, що має позитивно вплинути на розширення їхнього читацького і соціального досвіду, вироблення умінь відрізняти корисну інформацію від шкідливої, уникати імовірних для цього віку ризиків взаємодії з медіапродуктами

 • «Перетворюємо та інсценізуємо прочитане; створюємо власні тексти»

Передбачає розвиток уяви, художньо-образного мислення і мовлення дітей, оволодіння вербальними і невербальними засобами створення творчих продуктів з різним ступенем самостійності (зміни, доповнення, продовження тексту, ілюстрування; участь в інсценізаціях, дослідницьких проектах; складання есе, казок, віршів, закличок, загадок, оповідань тощо)

Мовно-літературна освітня галузь

Іноземна мова

 • «Екологічна безпека та сталий розвиток»

Спрямована на формування основ соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства

Сприяє формуванню основ відповідального ставлення до громади і суспільства

 • «Здоров'я і безпека»

Сприяє формуванню безпечного життєвого середовища та основ здорового способу життя

 • «Підприємливість та фінансова грамотність»

Спрямована на розуміння практичних аспектів фінансових питань

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Шияна Р. Б. 3- 4 клас

Модельна програма «Я досліджую світ»

Типову освітню програму Шияна для 3-4 класів укладено за такими освітніми галузями:

 • Мовно-літературна, зокрема:
  • рідномовна освіта (українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ1)
  • іншомовна освіта (ІНО)
 • Математична (МАО)
 • Природнича (ПРО)
 • Технологічна (ТЕО)
 • Інформатична (ІФО)
 • Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)
 • Громадянська та історична (ГІО)
 • Мистецька (МИО)
 • Фізкультурна (ФІО).

Як сформувати систему забезпечення якості освіти

Освітні галузі та їх змістові лінії

(Типова освітня програма Шияна Р. Б.)

Мовно-літературна галузь

Рідномовна освіта

(українська мова та література; мови та літератури корінних народів та національних меншин) (МОВ1)

 • «Взаємодіємо усно» (мовець/слухач — слухач/мовець)

Передбачає залучення учнів до дій зі сприймання, перетворення, виокремлення, аналізуй інтерпретації, оцінювання та використання усної інформації в реальній мовленнєвій практиці (бесіда, дискусія у класі, мікродискусія в групі, обговорення в парі тощо)

 • «Читаємо»

Спрямована на розвиток мотивації дітей до читання, залучення їх до читацької діяльності, яка ґрунтується на учнівській ініціативності та самостійності у доборі текстів для читання та інтерпретації прочитаного

Під час читання учні розвивають уміння сприймати та аналізувати текст, оцінювати прочитане та перетворювати інформацію, уявляти, мислити творчо

 • «Взаємодіємо письмово»

Передбачає залучення учнів до реальної писемної практики, зокрема за допомогою цифрових пристроїв та в режимі онлайн

Результатом такої роботи є базові вміння створювати писемні висловлювання у реальному та віртуальному просторі та редагувати їх

 • «Досліджуємо медіа»

Передбачає ознайомлення школярів з основами медіаграмотності, пропонує інструмент для активного критичного освоєння комунікативного медіасередовища

Діти формують уявлення про межу між реальним світом і світом мас-медіа, вчаться інтерпретувати, аналізувати, оцінювати медіатексти (фільм, мультфільм, реклама, фотографія тощо) та створювати прості медіапродукти

 • «Досліджуємо мовлення»

Забезпечує дослідження мовних закономірностей і формування на цій основі свідомих мовленнєвих умінь (орфоепічних, лексичних, граматичних, правописних, стилістичних, словотвірних)

Учні опановують виражальні засоби художніх текстів, що в цілому сприяє творенню індивідуального стилю мовлення

 • «Театралізуємо»

Слугує розвитку комунікативних умінь учнів, зокрема вміння моделювати різні ситуації спілкування, обирати відповідні комунікативні стратегії, досліджувати несловесні засоби спілкування

Специфіка пов’язана з формуванням уявлення про театр як місце, де учні здобувають досвід співчуття та співпереживання, тому учні досліджують чужу (глядач) та власну (актор) експресію

Передбачає залучення учнів до сценічної творчості, в умовах якої школярі набувають акторського досвіду, зокрема імпровізації, що забезпечує розвиток у дитини емоційного інтелекту, творчого мислення, ініціативності, самосвідомості й самоефективності, уміння мобілізувати інших, долати бар’єри, пов’язані з неоднозначністю, невизначеністю та ризиками, співпрацювати з іншими особами

Мовно-літературна освітня галузь

Іншомовна освіта

(англійська, німецька, французька, іспанська та інші мови) (ІНО)

 • «Сприймання на слух»

Передбачає залучення учнів до дій зі сприймання коротких простих запитань, тверджень, вказівок, інструкцій та реагування на них вербально і/або невербально

 • «Усна взаємодія»

Спрямована на розвиток умінь розпізнавати знайомі слова повсякденного вжитку у знайомому контексті; ставити запитання та давати відповіді про себе та щоденні справи

 • «Усне висловлювання»

Передбачає творення коротких фраз про себе, надавання базової персональної інформації (наприклад, ім’я, адреса, родина, національність)

 • «Зорове сприймання»

Передбачає сприймання та розпізнавання знайомих слів у супроводі малюнків

 • «Писемне висловлювання»

Учні навчаються писати короткі фрази для надання базової інформації

Оволодіння вміннями встановлювати базовий соціальний контакт онлайн, вживаючи найпростіші ввічливі форми вітання та прощання, та розміщувати прості твердження про себе у форматі онлайн

Математична освітня галузь (МАО)

 • «Лічба»

Здійснюється формування поняття числа, насамперед через розуміння принципу утворення різних видів чисел (натуральних одноцифрових, натуральних багатоцифрових, дробових тощо) та способів виконання дій із цими числами — порівняння, додавання, віднімання, множення та ділення

Крім того, розгортається робота з дослідження законів і властивостей, способів виконання арифметичних дій під час розв’язання повсякденних проблем математичного змісту, зокрема й сюжетних задач

 • «Числа. Дії з числами»
 • «Вимірювання величин»

Молодші школярі вчаться вимірювати величини (довжина, маса, температура, час, місткість (об’єм) за допомогою підручних засобів та вимірювальних приладів, а також оперувати грошима. Водночас учні виконують перетворення, порівняння, додавання і віднімання іменованих чисел, розв’язують повсякденні проблеми математичного змісту, в тому числі й сюжетні задачі, використовуючи різні одиниці вимірювання величин

У процесі навчальної роботи з різними величинами виокремлюється також і робота з геометричним матеріалом, дослідження просторових відношень та геометричних фігур різних форм, конструювання площинних та об’ємних фігур з підручного матеріалу, створення макетів реальних та уявних об’єктів різних конструкцій, виконання простих завдань, описаних у математичних текстах, зокрема й сюжетних задачах геометричного змісту

 • «Просторові відношення. Геометричні фігури»
 • «Робота з даними»

Формуються початкові вміння для опрацювання даних (визначення, впорядкування, аналіз та фіксація), поданих в умові задачі чи зібраних за допомогою опитувальника тощо)

У рамках усіх змістових ліній здійснюється формування в учнів початкових умінь із математичного моделювання, зокрема під час передбачення ймовірного результату, дослідження реальних об’єктів та процесів, розв’язування навчально-пізнавальних і практико зорієнтованих задач тощо

Природнича освітня галузь (ПРО)

 • «Я пізнаю природу»

Спрямована на формування дослідницьких умінь школярів через підтримку допитливості та інтересу до спостережень, експериментів та моделювання для пошуку відповідей на запитання про навколишній світ

 • « Я у природі»

Передбачає розвиток уявлень молодших школярів про об’єкти та явища природи, встановлення зв’язків між неживою і живою природою, формування бережливого ставлення до природи; вироблення навичок екологічно доцяльної поведінки в довкіллі

 • «Я у рукотворному світі»

Спрямована на формування загальних уявлень про світ, створений людиною, понять про взаємозв’язки людини і природи, слугує джерелом натхнення для пошуку та втілення дитячих винахідницьких ідей та проектів

logo