Документація з атестації педагогічних працівників: упорядкуйте

26 березня 2021
67857
Середній бал: 5 із 5
шеф-редактор управлінських видань Експертус Освіта

Скачайте корисні файли: приклад наказу про результати атестації, пам’ятку щодо проведення атестації в умовах карантину, чек-ліст для директора з атестаційної документації

Основні документи з атестації педагогів — це накази, протоколи, атестаційний лист, характеристика діяльності, листи-клопотання, заяви, подання. Хто та які саме з цих документів оформляє та як це правильно зробити — розповідаємо крок за кроком.

Чи можна продовжити навчання в червні

Що оформлює директор

Одне з повноважень директора — розв’язувати організаційні питання, зокрема і з питань атестації.

Накази

Атестаційний період розпочинається і закінчується наказами:

 • перший— про створення атестаційної комісії. Його видають до 20 вересня (п. 2.6 Типового положення);
 • другий — про результати атестації. Його видають після останнього засідання атестаційної комісії.

Приклад наказу про результати атестації — угорі статті

Якщо атестаційна комісія ухвалила позитивне рішення про результати атестації працівників, директор закладу освіти або орган управління освітою видає наказ про присвоєння кваліфікаційних категорій (встановлення тарифних розрядів), педагогічних звань. Це відбувається протягом п’яти днів після засідання атестаційної комісії.

Наказ у триденний строк доведіть до відома педагогів, які атестувалися, під підпис. Копію наказу подайте бухгалтерії. Вона нарахує педагогам, які атестувалися, заробітну плату відповідно до присвоєних їм кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів), педагогічних звань.

Якщо атестаційна комісія ухвалила рішення про невідповідність педпрацівника займаній посаді, то директор або орган управління освітою може ухвалити рішення про розірвання трудового договору з додержанням вимог законодавства про працю.

Розірвати трудовий договір за таких підстав можна, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу, яка відповідає його кваліфікації, у тому самому закладі.

Список педпрацівників, які атестуються

Цей список директор подає атестаційній комісії до 10 жовтня.

Чітких вимог, як оформлювати список немає. У Типовому положенні зазначено лише, що списки подають «із зазначенням строків проходження підвищення кваліфікації» (п. 3.1).

Пропонуємо скористайтися такою формою:

Документація з атестації педагогічних працівників: упорядкуйте зараз

Подання

Атестаційна комісія закладу може клопотати перед атестаційною комісією органу управління освітою про присвоєння педпрацівникові кваліфікаційної категорії чи педагогічного звання. Для цього директор або педрада подає атестаційній комісії закладу освіти подання. Це слід зробити до 10 жовтня.

Атестаційна комісія закладу, розглядає подання та звертається з відповідним клопотанням до атестаційної комісії органу управління освітою.

Якщо рівень професійної діяльності працівника знизився, то й у цьому разі слід подати подання.

Структура тексту подання:

 • прізвище, ім’я, по батькові працівника;
 • дата і місце його народження;
 • освіта;
 • посада, яку обіймає працівник;
 • стаж роботи (загальний, на цій посаді);
 • оцінка ділових і моральних якостей;
 • участь у громадській роботі.

Подання підписує керівник.

Характеристики

До 1 березня директор закладу подає атестаційній комісії характеристики діяльності педпрацівників у міжатестаційний період (п. 3.5 Типового положення).

У характеристиці слід оцінити досягнення та результати роботи педагога в міжатестаційний період. Для цього проаналізуйте діяльність педагога за п’ять років роботи (якщо це чергова атестація).

У характеристиці напишіть:

 • як педагог виконує посадові обов’язки;
 • чи здійснює професійну підготовку;
 • чи використовує сучасні освітні технології у процесі навчання та під час проведення виховних заходів;
 • про творчі й організаторські здібності, ініціативність, компетентність педагога;
 • про морально-психологічні якості;
 • чи підвищує кваліфікацію, чи займається самоосвітою;
 • чи бере участь у роботі методоб’єднань.

Зазначте і про досягнення педагогічного працівника, і про недоліки його роботи (якщо вони є).

Підпишіть характеристику та не пізніше як за десять днів до атестації ознайомте з нею працівника під підпис.

Що оформлює атестаційна комісія

Атестаційна комісія (п. 3.2 Типового положення):

 • затверджує списки педагогічних працівників, які атестуються;
 • затверджує графік роботи атестаційної комісії;
 • ухвалює рішення щодо перенесення строку чергової атестації.

Це вона робить до 20 жовтня.

Атестаційна комісія може ухвалювати рішення про перенесення атестації й в інші строки.

Працівники, що атестуються, повинні ознайомитися з графіком проведення атестації під підпис.

Протоколи

Засідання атестаційної комісії оформлюють протоколом. Його підписують усі присутні на засіданні члени атестаційної комісії (п. 3.11 Типового положення).

Порядок ведення протоколу, його оформлення, зокрема внесення запису про результати голосування, мають бути визначені в локальному документі закладу, наприклад, інструкції з діловодства.

Дата протоколу — дата проведення засідання, а не дата його остаточного оформлення чи підписання.

Якщо засідання тривало кілька днів, то через тире зазначають дати першого і останнього днів засідань. Дату наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік, наприклад: 19.03.2020 або 15–1.06.2020.

Основна частина протоколу складається з розділів, що мають відповідати пунктам порядку денного.

Розділи нумерують арабськими цифрами і структурують за схемою:

СЛУХАЛИ — ВИСТУПИЛИ — ВИРІШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ, УХВАЛИЛИ)

Після слова «СЛУХАЛИ» зазначають прізвище та ініціали доповідача і подають зміст його доповіді. Після слова «ВИСТУПИЛИ» зазначають прізвище, ініціали, посаду та зміст виступу кожної особи, що брала участь в обговоренні доповіді.

Якщо тексти або тези доповіді та виступів оформили як окремі документи, то в протокол їх не записують, а після відомостей про доповідача або особу, що виступала, ставлять тире і зазначають: «Текст доповіді (виступу) додається до протоколу».

Якщо після доповіді, виступу виникають запитання, то їх фіксують у протоколі у порядку надходження.

Кожен роздiл протоколу (за пунктом порядку денного) завершують записом ухваленого рiшення, ухвали (постанови). Якщо рiшення мiстить рiзнi питання, його розподiляють на пункти й пiдпункти, якi нумерують арабськими цифрами. Кожен пункт, підпункт записують з абзацу і починають цифрою, яка має порядковий номер питання порядку денного. Якщо рiшенням або одним із його пунктiв затверджують будь-який документ, то останнiй додають до протоколу.

Рiшення мають бути конкретними, лаконiчними, розпорядчого характеру i складатися з таких частин: кому зробити; що зробити; термiн виконання (до якого числа).

За потреби директор закладу викладає у письмовій формі окрему думку щодо рішення атестаційної комісії, яку додає до протоколу.

Атестаційний лист

Це основний підсумковий документ атестації педагогічного працівника, який підтверджує наявність:

 • кваліфікаційної категорії;
 • тарифного розряду;
 • педагогічного звання.

Атестаційна комісія оформлює атестаційний лист на кожного педпрацівника, який атестується. Лист оформлюють у двох примірниках. Один примірник зберігають в особовій справі педпрацівника, а другий не пізніше трьох днів після атестації видають йому під підпис.

Інформацію про атестованого педпрацівника слід зазначати відповідно до:

 • паспорта — прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;
 • трудової книжки — посада, яку обіймає, стаж роботи на посаді;
 • диплома — про здобутий рівень освіти;
 • свідоцтва — про підвищення кваліфікації.
Важливо заповнити атестаційний лист правильно, щоб запобігти помилкам при тарифікації педпрацівників та щоб атестаційна комісія вищого рівня без зауважень присвоїла працівникові кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» чи (та) педзвання.

Що подає працівник

Педагогічні працівники подають заяви про позачергову атестацію, про перенесення строку атестації.

Працівники, включені до списків осіб, які підлягають черговій атестації, мають право подавати до атестаційної комісії заяви про присвоєння вищої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

logo