Становлення Нової української школи

19 грудня 2016
40560
Середній бал: 5 із 5

Уряд 14 грудня дав зелене світло старту безпрецедентного реформування середньої освіти, затвердивши Політичну пропозицію щодо реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Подивімося, що було до, а що буде після

Концепція НУШ

Як зауважують, українська школа не зазнавала глибинних перетворень уже понад півстоліття. Результатом цього стали:

 • неактуальні знання
 • неконкурентоспроможність української системи освіти
 • «відтік умів»
 • відсутність мотивації як в учнів, так і в педагогів
 • дефіцит кваліфікованих кадрів у країні
 • втрата наукового потенціалу держави.

«Як підготувати батьків та першокласника до школи»

Юрій САВЧЕНКОзаступник директора Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, канд. психол. наук, доцент
Школа — своєрідне «випробування» для дітей і батьків. Поясніть батькам майбутнього першокласника, як підготувати дітей до шкільного навчання та допоможіть їм заспокоїтися й не хвилювати дитину

Саме ці ключові моменти, а також розуміння безперспективності поодиноких і несистемних змін в освітньому законодавстві спонукали до масштабної реформи. При цьому МОН України забезпечило максимальну публічність обговорюваного питання.

Скачати

До розроблення концепції реформування середньої школи «Нова українська школа» долучилися:

 • працівники освіти
 • батьки
 • міжнародні організації
 • експерти
 • працедавці
 • громадські активісти
 • представники влади.

Проект Нової української школи

Конструктивний діалог щодо проекту тривав понад три роки. У підсумку виокремили п’ять базових векторів розвитку системи середньої освіти в Україні:

Вектор розвитку

Сутність

Педагогіка, заснована на партнерстві

Забезпечення збалансованого розвитку шкільної освіти через налагодження партнерських відносин між трьома сторонами:

 • учнями
 • вчителями
 • батьками

Інновації в освіті

Формування нової школи завдяки:

Зміна результатів освітнього процесу та освітніх стандартів

Актуалізація знань «на виході» освітнього процесу через відповідність вимогам, що диктуються роботодавцями та державою

Орієнтація на освітні стандарти ЄС

Незалежність шкіл і педагогів

Розширення автономії навчальних закладів та педагогічних працівників з чітким розподілом повноважень і відповідальності на всіх управлінських рівнях

Фінансове забезпечення освітніх закладів

Забезпечення справедливого підходу до фінансування шкіл через розумний і прозорий розподіл внесків між:

 • державою
 • органами місцевого самоврядування
 • батьками

За кожним із векторів передбачають закріпити окремі фокус-групи, щоби:

 • генерувати актуальні нормативно-правові акти
 • розробити якісно новий проект Закону України «Про загальну середню освіту».

Реформувати середню школу очікують, опираючись на дев’ять ключових ідей:

Ключові ідеї

Зміст ідеї

Компетентнісний підхід

Освіта, заснована на компетентностях учнів, що забезпечить останнім:

 • соціальну інклюзію
 • самореалізацію
 • гарантію працевлаштування

Мотивація педагогічних працівників

Заохочення вчителів нової школи через такі механізми:

Ціннісні орієнтації школярів

Формування таких ціннісних орієнтирів, як:

 • морально-етичні
 • соціальні
 • громадсько-політичні

Децентралізація системи освіти

Надання широкої автономії загальноосвітнім навчальним закладам:

Педагогіка партнерства

Синергетичний ефект від взаємодії учнів, батьків та вчителів на засадах соціального партнерства, що передбачає:

 • горизонтальні зв’язки та рівний діалог трьох сторін
 • обов’язковість виконання взятих на себе зобов’язань
 • довіра до партнерів

Дитиноцентризм

Орієнтація на школярів та їхні особисті потреби і побажання через:

 • розширення поля для самореалізації дитини (організація персоніфікованих проектів, заходів, зустрічей, конкурсів тощо)
 • розроблення окремих навчальних траєкторій, персональних карт розвитку та навчальних планів

Зміна структури середньої освіти

Перехід до трирівневої моделі освіти:

Справедливе фінансування

Публічний розподіл фінансування закладів освіти усіх форм власності задля рівного доступу до школи учнів

Зміна освітнього середовища

Формування творчого середовища у навчальних закладах середньої освіти через:

 • просторову мобільність шкільного обладнання
 • зміну засобів навчання
 • індивідуальну направленість навчальних програм

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич про структуру НУШ

Таким чином, концепція розширює повноваження загальноосвітніх навчальних закладів.

Однак збільшується термін навчання у середній школі. Необхідність переходу до 12-річної системи обумовлена такими причинами:

 • відсталістю нинішньої вітчизняної освіти від моделей шкіл європейського та американського зразків
 • збільшенням обсягу інформації, обсяг опанування якої задає сучасний глобалізований світ.

Сьогодні лише у трьох пострадянських країнах Європи — Україні, РФ та Білорусі — тривалість навчання у школі становить 11 років. У решті країн вона диференціюється від 12 до 14 років.

Тривалість навчання у деяких країнах світу

12 років

 • Австралія
 • Латвія
 • Канада
 • Польща
 • Японія

13 років

 • Австрія
 • Німеччина

При цьому домінантною ідеєю концепції є перехід від системи знань до освіти, заснованої на компетентностях:

Компетентність

Уміння

Спілкування українською (та рідною) мовою

 • письмова та усна передача думок, почуттів учня через мовні засоби спілкування
 • грамотне і усвідомлене читання, слухання, комунікація та письмо

Лінгвістична

 • комунікація мовами міжнародного спілкування
 • міжкультурний діалог на засадах консенсусу та взаємоповаги

Математична

 • логічне та критичне мислення
 • прикладне застосування математичних формул та алгоритмів
 • побудова логічних алгоритмічних моделей у будь-якій сфері суспільного життя

Природнича й технологічна

 • природничо-технологічна грамотність
 • практичне використання природничої інформації
 • розуміння сутності спостереження, аналізу та експерименту

Інформаційно-цифрова

 • інформаційно-цифрова і техніко-технологічна грамотність
 • культура користування веб-ресурсами і кібербезпека
 • етика роботи з веб-даними

Культурна

 • сприйняття національної культури як носія самоідентичності
 • повага до культур інших народів
 • мотивація до творчості
 • вироблення особистих мистецьких поглядів та уподобань

Екологічна

 • екологічна грамотність
 • співіснування з соціальною системою та екосистемою на основі принципів сталого розвитку

Соціальна та громадська активність

 • несприйняття правового та соціального нігілізму
 • конструктивна участь у соціальному та громадсько-політичному житті

Перманентна освіта і самоосвіта

 • навчання впродовж усього життя
 • самостійне вибудовування власної освітньої програми на роки вперед
 • пошук та засвоєння актуальних знань

Підприємливість

 • генерування нового
 • заохочення ініціативності
 • нетривіальний підхід до бізнесу
 • критичне оцінювання ризиків та потенційних можливостей
 • ефективне управління базовими ресурсами: часом, капіталом, кадрами та інформацією

Реалізація концепції НУШ в часі

Концепція «Нова українська школа» передбачає три етапи реалізації загальною тривалістю 12 років.

Перший етап стартував у 2016 році з оновлення шкільної програми. Однак перший набір учнів до початкової школи, котрі навчатимуться за оновленою 12-річною програмою, відбудеться лише у 2018 році.

Особливості реалізації реформи на кожному з етапів представлені у таблиці:

Етап

Старт,
рік

Фініш,
рік

Заплановані заходи

2016

2018

2019

2022

 • розроблення (з подальшим затвердженням) нових стандартів базової школи відповідно до рекомендацій Європарламенту та Ради Європи
 • підготовка до відкриття профільних навчальних закладів
 • збільшення кількості базових опорних шкіл
 • розроблення оновлених стандартів освітньої діяльності вчителів
 • формування регіональних контрольних органів якості середньої освіти
 • розроблення системи оцінювання знань за період базової школи
 • перший набір школярів до базової школи за оновленою програмою

2023

2029

 • розроблення (з подальшим затвердженням) нових стандартів профільної школи відповідно до рекомендацій Європарламенту та Ради Європи
 • початок роботи профільних навчальних закладів
 • розроблення системи оцінювання знань за період профільної школи
 • перший випуск школярів нової української школи

Отож концепт нової української школи за умови його успішної реалізації забезпечить докорінну зміну вітчизняної освітньої системи та максимально наблизить її до стандартів високорозвинених країн Європи.

Порівняння нинішньої та оновленої систем загальної освіти

Зараз

Після реформи

Структура середньої освіти

Неповна (1-9 класи)

Повна (10-11 класи)

Початкова (1-4 класи)

Базова середня (5-9 класи)

Профільна середня (10-12 класи)

Тривалість навчання

11 років

12 років

Форми та методи навчання

Традиційні

Інноваційні (зокрема, впровадження національної електронної платформи з електронними підручниками та дистанційними курсами для школярів і педагогів)

Спосіб оцінювання педагогів

Атестація

Добровільна незалежна сертифікація

Спосіб оцінювання школярів

Екзамени після 9 класу

ЗНО після 11 класу

Незалежне оцінювання після 9 та 12 класів

Роль педагога

Єдиний наставник

Коуч

Модератор

Тьютор

Фасилітатор

Форма підвищення кваліфікації вчителя

Курси

Семінари

Курси (онлайн та при ІППО)

Вебінари

Конференції

Неформальна освіта

logo