Як урегульовані питання охорони праці в навчальному закладі

8005
Під час тематичних заходів, які проводить Цифрове видавництво MCFR, часто виникають питання, якими нормативними документами врегульовані питання охорони праці у навчальних закладах. Реагуючи на інтерес читачів, ми впорядкували перелік таких актів та їх основні норми

Питання охорони праці у навчальному закладі врегульовують передусім у колективному договорі. У ньому, зокрема, визначають права на пільги та компенсації.

Роботодавець відповідальний за:

Кожного працівника до початку роботи ознайомлюють під розписку про:

 • умови праці
 • наявність на його робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих чинників та можливі наслідки їх впливу на здоров’я.

Розглянемо у таблиці, як урегульовано питання охорони праці в навчальному закладі.

Норми законодавства щодо охорони праці

Назва нормативного акта

Основні норми

Посилання

Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII

 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці покладається на власника або уповноважений ним орган

ст. 153

 • власник або уповноважений ним орган не вправі вимагати від працівника виконання роботи:

– поєднаної з явною небезпекою для життя

– в умовах, що не відповідають законодавству про охорону праці

 • працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або людей, які його оточують, і навколишнього середовища

 • на власника або уповноважений ним орган покладається систематичне проведення інструктажу (навчання) працівників з питань охорони праці

 • працівник зобов’язаний:

– знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту

– додержувати зобов’язань щодо охорони праці, передбачених колективним договором (угодою, трудовим договором) та правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, установи, організації

ст. 159

Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ

 • забезпечення безпечних і нешкідливих умов навчання, праці та виховання у навчальних закладах покладається на:

– власника або уповноважений ним орган

– керівника навчального закладу

ст. 26

 • держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування

ст. 57

Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII

 • умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовуються працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам законодавства

ст. 6

 • роботодавець зобов’язаний:

– створити на робочому місці умови праці відповідно до нормативно-правових актів

– забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці

ст. 13

 • працівник зобов’язаний:

– дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я оточуючих людей в процесі виконання будь-яких робіт чи під час перебування на території підприємства

– знати і виконувати вимоги нормативно-правових актів з охорони праці, правила поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, користуватися засобами колективного та індивідуального захисту

– проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди

ст. 14

 • працівник несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог

 • на підприємстві з кількістю працюючих 50 і більше осіб роботодавець створює службу охорони праці відповідно до типового положення, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони праці

ст. 15

 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва особи, які мають відповідну підготовку

 • на підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають відповідну підготовку

 • служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю

 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії

ст. 18

 • не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці

 • у разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань

 • роботодавець повинен організовувати розслідування та вести облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з всеукраїнськими об’єднаннями профспілок

ст. 22

 • працівникам та (або) їхнім представникам забезпечується доступ до інформації та документів, що містять:

– результати атестації робочих місць

– заплановані роботодавцем профілактичні заходи

– результати розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків і професійних захворювань і звіти з цих питань

– повідомлення, подання та приписи органів державного нагляду за охороною праці

ст. 23

Указ Президента України «Про День охорони праці» від 18.08.2006 № 685/2006

 • В Україні установлено День охорони праці, який відзначають щорічно 28 квітня — у Всесвітній день охорони праці

Порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270

 • розслідуванню підлягають, зокрема, такі нещасні випадки, що сталися під час:

– прямування на роботу чи з роботи пішки, на громадському, власному або іншому транспортному засобі, що не належить підприємству, установі або організації (далі — організації) і не використовувався в інтересах цієї організації

– участі у культурно-масових заходах, спортивних змаганнях

– проведення культурних, спортивних та оздоровчих заходів, не пов’язаних з навчально-виховним процесом у навчальних закладах

п. 3

 • факт ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку встановлює і засвідчує лікувально-профілактичний заклад

п. 4

 • документом, який підтверджує ушкодження здоров’я особи, є довідка лікувально-профілактичного закладу

Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563

 • організація роботи з охорони праці в навчальних закладах покладається на їх керівників

п. 1.5

 • навчання та перевірка знань з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності працівників навчальних закладів проводяться відповідно до:

– Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення)

– Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304

п. 1.6

п. 1.7

– здійснюють керівництво і контроль за організацією роботи з охорони праці в навчальних закладах

– забезпечують функціонування системи управління охороною праці в навчальних закладах

– забезпечують виконання нормативно-правових актів з охорони праці в навчальних закладах та відповідних приписів органів державного нагляду за охороною праці тощо

– надають необхідну допомогу щодо створення безпечних умов проведення навчально-виховного процесу в навчальних закладах

– систематично заслуховують керівників навчальних закладів про стан роботи з охорони праці

– забезпечують навчальні заклади законодавчими та нормативно-правовими актами з охорони праці

– здійснюють контроль за якістю виконання будівельно-монтажних робіт на новобудовах навчальних закладів

– не допускають уведення в експлуатацію об’єктів освіти з порушеннями технологічного циклу

– організовують і проводять приймання навчальних закладів до нового навчального року відповідними комісіями

– визначають базові (опорні) навчальні заклади щодо створення здорових і безпечних умов праці та навчання

– здійснюють контроль за проведенням інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу

– здійснюють затвердження посадових інструкцій керівників навчальних закладів з обов’язковим блоком питань з охорони праці, безпеки життєдіяльності

– щорічно розробляють організаційно-технічні заходи щодо поліпшення стану охорони праці в навчальних закладах

п. 3.2

 • керівник (ректор, директор, завідувач) навчального закладу:

– відповідає за створення безпечних умов начально-виховного процесу згідно з чинним законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними, інструктивними та іншими документами з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цим Положенням

– не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності шкідливих та небезпечних умов для здоров’я учасників навчально-виховного процесу

– забезпечує навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу відповідно до чинного законодавства і цього Положення

п. 4.1

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 (у редакції наказу МОН від 07.10.2013 № 1365)

 • розслідуванню підлягають нещасні випадки, що трапилися з учасниками навчально-виховного процесу під час навчально-виховного процесу і призвели до тимчасового (більш як на один робочий (навчальний) день залежно від типу та організації роботи навчального закладу) або стійкого погіршення стану здоров’я чи їх смерті, а саме:

– травми через нанесення тiлесних ушкоджень різного походження, у тому числі нанесених iншою особою, предметами

– отруєння

– теплові удари

– опіки

– обмороження

– утоплення

– ураження електричним струмом, блискавкою

– інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), контакту з представниками тваринного та рослинного світу

п. 4

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304

 • в установах та закладах освіти один раз на 3 роки складаються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності, які затверджуються наказом

п. 1.5

 • відповідальність за забезпечення навчання з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу з наступною перевіркою знань несуть керівники установ та закладів освіти

п. 1.6

 • в установах та закладах освіти навчання працівників з питань охорони праці проводиться у вигляді складової частини безпеки життєдіяльності, при цьому кількість годин і тематика навчання з питань охорони праці повинна відповідати Типовому положенню про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженому наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

п. 3.2

 • навчанню і перевірці знань підлягають усі без винятку працівники установ та закладів освіти з урахуванням умов праці та їх діяльності (педагогічної, громадської тощо)

 • навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності керівників дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, їх заступників, відповідальних за охорону праці, педагогічних та інших працівників, які викладають питання безпечного ведення робіт або проводять інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, а також працівників місцевих органів управління освітою проводиться на базі методичних підрозділів відповідних органів управління освітою

п. 3.10

 • усі інші працівники закладів та установ освіти проходять навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки життєдіяльності безпосередньо в установах та закладах освіти, їх структурних підрозділах за місцем роботи обсягом не менше 20 год.

п. 3.11

 • перевірка знань працівників з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в установах та закладах освіти здійснюється комісією, склад якої затверджується наказом. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці, безпеки життєдіяльності

п. 3.13

п. 3.15

 • працівники установ та закладів освіти під час прийняття на роботу та періодично повинні проходити:

– інструктажі з питань охорони праці

– навчання щодо надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих

п. 5.1

Методичні рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці, затверджені постановою Міністерства праці України від 01.09.1992 № 41,

 • основна мета атестації за умовами праці полягає у регулюванні відносин між власником або уповноваженим ним органом і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, пільгове пенсійне забезпечення, пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах

п. 1.1 

Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затверджене наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998 № 9

п. 1.7

Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15

 • працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі та студенти під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії

п. 3.1

 • навчання з питань охорони праці може проводитись як традиційними методами, так і з використанням сучасних видів навчання — модульного, дистанційного тощо, а також з використанням технічних засобів навчання: аудіовізуальних, комп’ютерних навчально-контрольних систем, комп’ютерних тренажерів

п. 3.5

 • особи, які суміщують професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як з їхніх основних професій, так і з професій за сумісництвом

п. 3.7

 • перелік питань для перевірки знань з охорони праці працівників, з урахуванням специфіки виробництва, складається членами комісії та затверджується роботодавцем

п. 3.12

 • при незадовільних результатах перевірки знань з питань охорони праці працівники протягом одного місяця повинні пройти повторне навчання і повторну перевірку знань

п. 3.16

 • позачергове навчання і перевірка знань посадових осіб, а також фахівців з питань охорони праці проводяться при переведенні працівника на іншу роботу або призначенні його на іншу посаду, що потребує додаткових знань з питань охорони праці

п. 5.7

 • за характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на

– вступний

– первинний

– повторний

– позаплановий

– цільовий

п. 6.2

Загальні вимоги стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджені наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25.01.2012 № 67

 • на підприємстві повинні бути створені для кожного працівника здорові і безпечні умови праці. При цьому необхідно дотримуватись таких основних принципів запобігання небезпекам:

– виключення небезпек, якщо це є можливим і реальним

– обмеження небезпек, яких уникнути неможливо

– усунення небезпек у їх першоджерелах, виключення або максимальне обмеження впливу небезпечних і шкідливих виробничих чинників

– забезпечення пріоритету колективних засобів захисту над індивідуальними

– врахування людського фактора, зокрема під час вибору засобів виробництва, технології, організації праці, устаткування робочих місць тощо

п. 2.1

 • працівники мають бути проінформовані та проінструктовані щодо дій, необхідних у разі виникнення на підприємстві аварійних ситуацій, пов’язаних з безпосередньою загрозою для їх життя і здоров’я, та про вжиті або такі, що мають бути вжитими, запобіжні і захисні заходи

п. 2.2

 • роботодавець забезпечує повну і вичерпну інформацію працівників та їх уповноважених представників з питань охорони праці про можливі небезпечні ситуації, про вжиті заходи для їх запобігання або їх ліквідації та про дії працівників у аварійних ситуаціях

 • для забезпечення належного виконання цих заходів роботодавець призначає відповідальних осіб, забезпечує їх підготовку і спорядження відповідно до небезпечності виробництва, масштабів і специфіки підприємства

 • у разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків роботодавець повинен вжити термінових заходів для евакуації працівників, надання першої медичної допомоги потерпілим, локалізації і ліквідації аварії або пожежі, усунення їх наслідків, за необхідності залучити зовнішні служби невідкладної медичної допомоги, професійні аварійно-рятувальні служби, підрозділи пожежної охорони

п. 2.4

Інструктивно-методичні матеріали «Підготовка загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального року з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності», подані в додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі» від 26.04.2013 № 1/9-305

з метою організованого початку нового навчального року керівник навчального закладу в травні видає наказ «Про підготовку до початку навчального року», у якому:

– зазначається порядок утворення, склад робочої комісії

– затверджується план заходів щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, терміном виконання і відповідальних за їх виконання

 • план організаційних та ремонтних робіт передбачає виконання основних робіт до початку експлуатації приміщень навчального закладу в новому навчальному році

 • наказом керівника навчального закладу на початку навчального року створюється постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій навчального закладу, яка перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій

 • після закінчення всіх підготовчих заходів керівник навчального закладу видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в навчальному закладі і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності навчального закладу

Методичні матеріали «Організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах», подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України «Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності» від 16.06.2014 № 1/9-319

 • керівники навчальних закладів, їх заступники, відповідальні за охорону праці та безпеку життєдіяльності, а також працівники, які проводять інструктажі з учнями з ОП (майстри, інструктори трудового навчання, учителі трудового навчання) та БЖД (учителі фізики, хімії, біології, інформатики, фізичного виховання, керівники гуртків тощо), проходять навчання і перевірку знань з ОП та БЖД на базі методичних підрозділів органів управління освітою, яким підпорядкований навчальний заклад

п. 1.5

 • програма навчання з ОП та БЖД затверджується наказами керівників відповідних установ

 • усі інші працівники проходять навчання з ОП та БЖД в навчальних закладах за місцем роботи за програмами, що затверджені керівниками навчальних закладів

 • працівники, до службових обов’язків яких входить робота підвищеної небезпеки (електрики, сантехніки тощо), при прийнятті на роботу проходять спеціальне навчання та перевірку знань з ОП стосовно конкретних виробничих умов, періодична перевірка їх знань проводиться в терміни, що зазначені у відповідних нормативно-правових актах, але не рідше одного разу на рік

п. 1.6

 • організація навчання працівників з ОП та БЖД покладається на заступника керівника навчального закладу, відповідального за роботу з охорони праці

п. 2.1

п. 2.2

 • перевірка знань працівників з ОП та БЖД проводиться у формі усного опитування (за білетами), тестування за допомогою технічних засобів (автоекзаменатори, комп’ютери, модульні тести тощо), за допомогою письмових творчих робіт за тематикою ОП та БЖД

п. 2.3

 • особи, які показали незадовільні знання, повинні пройти повторне навчання і перевірку знань протягом місяця

п. 2.4

 • проведення інструктажів з питань охорони праці з працівниками навчальних закладів проводиться відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 (далі — Типове положення)

п. 3.1

 • вступний інструктаж з охорони праці з працівниками проводиться до початку роботи в навчальному закладі

 • реєстрація вступного інструктажу з охорони праці проводиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з працівниками

 • усі інші інструктажі з охорони праці з працівниками — повторний, позаплановий, цільовий проводяться відповідно до Типового положення і реєструються в спеціальному журналі, що зберігається у особи, на яку наказом керівника навчального закладу покладено обов’язки відповідального за проведення інструктажів з охорони праці

 • у навчальному закладі необхідно мати:

– журнал реєстрації вступного інструктажу з охорони праці для працівників

– журнал реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці (первинний, повторний, позаплановий, цільовий) для працівників

– журнал реєстрації інструктажів з охорони праці (вступний, первинний, позаплановий) для учнів у кожному кабінеті, лабораторії, майстерні, де проводиться трудове навчання

п. 5.4

Інструктивно-методичні матеріали щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах, подані у додатку до листа Міністерства освіти і науки України від 23.09.2014 № 1/9-482

 • до компетентності керівника дошкільного навчального закладу належать такі питання:

– планування заходів з охорони праці

– складання звітності за встановленими формами

– організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності

– проведення профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу

– здійснення оперативного контролю за дотриманням вимог охорони праці усіма співробітниками закладу

– проведення інструктажів з охорони праці

– організація навчання працівників дошкільного закладу з питань охорони праці та організація безпеки життєдіяльності дітей

– перевірка знань з охорони праці працівників закладу тощо

 • уся документація, що регламентує діяльність учасників освітнього процесу дошкільного навчального закладу з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності, має підтримуватись у належному порядку відповідно до вимог Примірної інструкції з діловодства у дошкільних навчальних закладах (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 01.10.2012 № 1059Освітні заходи

Освітні заходи

Перевірте свої знання та здобудьте нові

Взяти участь

Інтернет-магазин

Самое выгодное предложение

Скористайтеся найбільш вигідними пропозиціями щодо передплати і станьте нашим читачем просто зараз

Живе спілкування з редакцією

Книжкова полиця

«Складаємо наказ: 5 хвилин і готово» від журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Електронна книга «Організація харчування дітей у дошкільних навчальних закладах»

для передплатників е-журналу «Практика управління дошкільним закладом»

Читати книгу

Розсилка© Цифрове видавництво MCFR, 2017. Усі права захищено

Повне або часткове копіювання будь-яких матеріалів порталу, цитування, публікація їх анотованих оглядів допускаються лише з письмового дозволу редакції порталу


 • Ми в соцмережах

Отримайте ключики від усіх дверей!

Для реєстрації потрібна лише хвилинка, а скільки потім користі...

Адже під рукою:

• найсвіжіші новини освітньої сфери

• поради для безпомилкової роботи

• шпаргалки для скачування

• нормативні документи

У мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль
Упс! Файл доступний лише для зареєстрованих користувачів!

Витратіть на реєстрацію лише 57 секунд і отримайте доступ до:

форм та зразків для скачування
✓ актуальних статей від редакції
✓ докладних відповідей на складні робочі ситуації
✓ найсвіжіших новин галузі
нормативних документівУ мене є пароль
нагадати
Пароль надіслано на пошту
Ввести
Я тут вперше
І отримати доступ на сайт
Знадобиться лише хвилина!
Введіть ел. пошту або логін
Неправильний логін або пароль
Неправильний пароль
Введіть пароль