Обов’язки та права атестацiйної комiсiї загальноосвiтнього навчального закладу

14 березня 2013
118
Середній бал: 5 із 5

Щороку до 20 вересня у навчальних закладах створюють атестаційні комісії І рівня для організації та проведення атестації педагогічних працівників

Атестацiйна комiсiя загальноосвiтнього навчального закладу зобов’язана:

 • до 20 жовтня затвердити список педагогiчних працiвникiв, якi атестуються, та графiк роботи атестацiйної комiсiї; ухвалити рiшення щодо перенесення строк чергової атестацiї певних працiвникiв, якщо є вiдповiднi заяви працiвникiв ( , далi — Типове положення);

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Увага!

Рiшення про перенесення атестацiї атестацiйна комiсiя може ухвалювати i в iншi строки ()

 • ознайомити працiвникiв, якi атестуються, з графiком проведення атестацiї пiд пiдпис ( );
 • до 15 березня вiдповiдно до затвердженого графiка вивчити педагогiчну дiяльнiсть осiб, якi атестуються, шляхом вiдвiдування урокiв (навчальних занять), позаурочних (позанавчальних) заходiв педагогiчних працiвникiв, якi атестуються, вивчення рiвня навчальних досягнень учнiв, вихованцiв з вiдповiдних предметiв; ознайомлення з навчальною документацiєю щодо виконання педагогiчними працiвниками своїх посадових обов’язкiв, їх участi у роботi методичних об’єднань, фахових конкурсах та iнших заходах, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховної роботи тощо ( );
 • вести протоколи засiдань атестацiйної комiсiї. Кожен протокол пiдписують усi присутнi на засiданнi члени атестацiйної комiсiї;

Увага!

Члени атестацiйної комiсiї можуть у письмовiй формi викласти окрему думку щодо рiшення атестацiйної комiсiї, яка додається до протоколу ()

 • не пiзнiш як за 10 днiв до проведення атестацiї пiд пiдпис ознайомити педагогiчних працiвникiв з характеристиками їхньої дiяльностi ( );
 • на кожного педагогiчного працiвника, який атестується, оформити атестацiйний лист у двох примiрниках за формою згiдно з додатком до Положення ( );
 • одразу пiсля пiдсумкового засiдання атестацiйної комiсiї пiд пiдпис повiдомити працiвникам, якi атестуються, рiшення атестацiйної комiсiї ( );

Увага!

Пам’ятайте, що:

 • до 10 жовтня до атестацiйної комiсiї навчального закладу подаються заяви педагогiчних працiвникiв про позачергову атестацiю, про перенесення строку атестацiї. Працiвники, включенi до спискiв осiб, якi пiдлягають черговiй атестацiї, мають право подавати до атестацiйної комiсiї заяви про присвоєння бiльш високої квалiфiкацiйної категорiї (тарифного розряду) ( );
 • атестацiя педагогiчних працiвникiв здiйснюється атестацiйними комiсiями у такi строки: комiсiями І рiвня — до 1 квiтня, ІІ рiвня — до 10 квiтня, ІІІ рiвня — до 25 квiтня ( );
 • засiдання атестацiйної комiсiї навчального закладу проводиться у присутностi педагогiчного працiвника, який атестується ( );
 • за рiшенням атестацiйної комiсiї атестацiя може бути проведена за вiдсутностi працiвника, якщо вiн не з’явився на засiдання атестацiйної комiсiї з об’єктивних причин (службове вiдрядження, територiальна вiддаленiсть, тривала хвороба та iншi причини, що перешкоджають присутностi на засiданнI) i дав на це письмову згоду, за винятком випадкiв атестацiї працiвникiв, стосовно яких порушено питання про невiдповiднiсть займанiй посадi ( );
 • засiдання атестацiйної комiсiї навчального закладу є правомочним, якщо на ньому присутнi не менш як 2/3 її членiв ( );
 • рiшення атестацiйної комiсiї навчального закладу ухвалюється простою бiльшiстю голосiв присутнiх на засiданнi членiв атестацiйної комiсiї. У разi однакової кiлькостi голосiв «за» i «проти» рiшення ухвалюється на користь працiвника, який атестується ( )
 • не пiзнiше трьох днiв пiсля пiдсумкового засiдання атестацiйної комiсiї пiд пiдпис видати педагогiчним працiвникам, якi атестуються, другi примiрники атестацiйних листiв ( ).

Атестацiйна комiсiя загальноосвiтнього навчального закладу має право:

 • атестувати педагогiчних працiвникiв на вiдповiднiсть займаним посадам ( );
 • присвоювати квалiфiкацiйнi категорiї «спецiалiст», «спецiалiст другої категорiї», «спецiалiст першої категорiї» (атестувати на вiдповiднiсть ранiше присвоєним квалiфiкацiйним категорiям) ( );
 • порушувати клопотання перед атестацiйною комiсiєю вищого рiвня про присвоєння педагогiчним працiвникам квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» (про вiдповiднiсть ранiше присвоєнiй квалiфiкацiйнiй категорiї «спецiалiст вищої категорiї») та про присвоєння педагогiчних звань (про вiдповiднiсть ранiше присвоєним педагогiчним званням) ( );
 • ухвалювати рiшення про вiдповiднiсть працiвника займанiй посадi за умови виконання ним заходiв, визначених атестацiйною комiсiєю, у разi виявлення окремих недолiкiв у роботi педагогiчного працiвника, якi не вплинули на якiсть навчально-виховного процесу ( );
 • установлювати строк (але не бiльше одного року) проведення повторної атестацiї педагогiчних працiвникiв, якi атестованi на вiдповiднiсть займанiй посадi за умови виконання певних заходiв, спрямованих на усунення виявлених недолiкiв ( );
 • ухвалювати рiшення про невiдповiднiсть педагогiчного працiвника займанiй посадi ( );
 • проводити повторну атестацiю педагогiчних працiвникiв, якi атестованi на вiдповiднiсть займанiй посадi за умови виконання певних заходiв, з метою перевiрки виконання визначених атестацiйною комiсiєю заходiв та ухвалювати рiшення про вiдповiднiсть (невiдповiднiсть) працiвника займанiй посадi ( );
 • створювати експертнi групи для об’єктивного оцiнювання професiйної дiяльностi педагогiчних працiвникiв ( ).
logo