Мета, завдання i принципи дiяльностi ради загальноосвiтнього навчального закладу

19 липня 2013
170
Середній бал: 5 із 5

Питання дiяльностi ради загальноосвiтнього навчального закладу регулює Примiрне положення про раду загальноосвiтнього навчального закладу, затверджене наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 27.03.2001 № 159

Вiдповiдно до метою дiяльностi ради загальноосвiтнього навчального закладу є:

 • сприяння демократизацiї i гуманiзацiї навчально-виховного процесу;
 • об’єднання зусиль педагогiчного i учнiвського колективiв, батькiв, громадськостi щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
 • формування позитивного iмiджу та демократичного стилю управлiння навчальним закладом;
 • розширення колегiальних форм управлiння навчальним закладом;
 • пiдвищення ролi громадськостi у вирiшеннi питань, пов’язаних з органiзацiєю навчально-виховного процесу;

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Основними завданнями ради, визначеними у , є:

 • пiдвищення ефективностi навчально-виховного процесу у взаємодiї iз сiм’єю, громадськiстю, державними та приватними iнститутами;
 • визначення стратегiчних завдань, прiоритетних напрямiв розвитку навчального закладу та сприяння органiзацiйно-педагогiчному забезпеченню навчально-виховного процесу;
 • формування виховного середовища;
 • створення належного педагогiчного клiмату в навчальному закладi;
 • сприяння духовному, фiзичному розвитку учнiв (вихованцiв) та набуття ними соцiального досвiду;
 • пiдтримка громадських iнiцiатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнiв, творчих пошукiв i дослiдно-експериментальної роботи педагогiв;
 • сприяння органiзацiї дозвiлля та оздоровлення учнiв (вихованцiв);
 • iнiцiювання дiй, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковостi загальної середньої освiти;
 • стимулювання морального та матерiального заохочення учнiв (вихованцiв), сприяння пошуку, пiдтримки обдарованих дiтей;
 • змiцнення партнерських зв’язкiв мiж родинами учнiв (вихованцiв) та загальноосвiтнiм навчальним закладом з метою забезпечення єдностi навчально-виховного процесу.

У визначено також принципи дiяльностi ради загальноосвiтнього навчального закладу, зокрема, у пунктi 2.3 вказано, що вона дiє на засадах:

 • законностi;
 • гласностi;
 • колегiальностi ухвалення рiшень;
 • добровiльностi i рiвноправностi членства.

logo