Вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів

19 червня 2014
369
Середній бал: 5 із 5

Наказом Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 № 1222 затверджено орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану

Змістом вимог до оцінювання є виявлення, вимірювання та оцінювання навчальних досягнень учнів, які структуровані у навчальних програмах, за навчальними предметами.

Оцінювання — це процес встановлення рівня навчальних досягнень учнів в оволодінні ними змістом навчального предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм

Справи керівника у жовтні: що проконтролювати

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання здійснюють вербально у:

 • 1-му класі з усіх предметів інваріантної складової
 • 2–4-му класах з предметів інваріантної складової —
 1. Сходинки до інформатики
 2. Музичне мистецтво
 3. Образотворче мистецтво
 4. інтегрований курс «Мистецтво»
 5. Основи здоров’я
 6. Фізична культура
 • 1–4-му класах з усіх предметів варіативної складової

Навчальні досягнення учнів оцінюють за 12-бальною шкалою у:

 • ІІ семестрі 2-го класу
 • 3–4-му класах з предметів інваріантної складової освітніх галузей:
 1. Мова і література (мовний і літературний компоненти)
 2. Математика
 3. Природознавство
 4. Суспільствознавство
 5. Трудове навчання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи

Рівні навчальних
досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учня

Початковий

1

Володіє знаннями у формі окремих фактів, елементарних уявлень

2

Відтворює незначну частину навчального матеріалу.

Володіє окремими видами умінь на рівні копіювання зразка виконання певної навчальної дії

3

Відтворює незначну частину навчального матеріалу.

Виконує елементарні завдання за допомоги вчителя, потребуючи їх детального кількаразового пояснення

Середній

4

Відтворює частину навчального матеріалу у формі понять з допомогою вчителя.

Повторює за зразком певну операцію, дію

5

Відтворює основний навчальний матеріал з допомогою вчителя.

Дає визначення понять із помилками та неточностями дати

6

Відповідає у засвоєній послідовності, виконує дії за зразком.

Працює самостійно зі значною допомогою вчителя

Достатній

7

Оперує поняттями, відтворює їх зміст.

Уміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок.

Контролює власні навчальні дії частково

8

Розпізнає об’єкти, визначені засвоєними ним поняттями.

Відтворює під час відповіді засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв’язків.

Володіє вміннями на рівні застосування способу діяльності за аналогією.

Виконує самостійні роботи з незначною допомогою вчителя.

Відповідає логічно з окремими неточностями

9

Оперує вивченим матеріалом добре.

Застосовує знання в стандартних ситуаціях.

Уміє виконувати окремі етапи розв’язання проблеми у співробітництві з учителем (частково — пошукова діяльність)

Високий

10

Володіє системою понять у межах, визначених навчальними програмами.

Встановлює як внутрішньо­понятійні, так і міжпонятійні зв’язки.

Розпізнає об’єкти відповідно до засвоєних ним понять різного рівня узагальнення.

Аргументує відповідь новими прикладами

11

Має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм.

Застосовує способи діяльності за аналогією і в нових ситуаціях

12

Має системні, міцні знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних і нестандартних ситуаціях.

Виконує самостійні роботи за опосередкованого керівництва.

Виконує творчі завдання

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів основної і старшої школи

Рівні навчальних досягнень

Бали

Вимоги до знань, умінь і навичок учня

Початковий

1

Розрізняє об’єкти вивчення

2

Відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення

3

Відтворює частину навчального матеріалу.

Виконує елементарні завдання з допомогою вчителя

Середній

4

Відтворює основний навчальний матеріал з допомогою вчителя.

Повторює за зразком певну операцію, дію

5

Відтворює основний навчальний матеріал.

Дає визначення понять, формулює правило з помилками й неточностями

6

Виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріалу.

Відповідає правильно, але недостатньо осмислено.

Застосовує знання під час виконання завдань за зразком

Достатній 

7

Відтворює навчальний матеріал правильно.

Знає основні теорії та факти.

Вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок.

Контролює власні навчальні дії частково

8

Має достатні знання.

Застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях.

Намагається аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки та залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність.

Відповідає логічно, допускаючи неточності

9

Володіє вивченим матеріалом добре.

Застосовує знання у стандартних ситуаціях.

Уміє аналізувати й систематизувати інформацію.

Використовує загальновідомі докази із самостійною та правильною аргументацією

Високий 

10

Має повні, глибокі знання, використовує їх у практичній діяльності.

Робить висновки, узагальнення

11

Має гнучкі знання в межах вимог навчальних програм.

Використовує знання аргументовано у різних ситуаціях.

Уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми

12

Має системні, міцні знання в обсязі та у межах вимог навчальних програм.

Використовує знання у стандартних та нестандартних ситуаціях усвідомлено.

Аналізує, оцінює, узагальнює опанований матеріал самостійно.

Користується джерелами інформації та приймає рішення самостійно

logo