Шкiльна бiблiотека: штати та оплата працi

29 жовтня 2013
232
Середній бал: 5 із 5

Згiдно з (далi— Положення), бiблiотека загальноосвiтнього навчального закладу є його обов’язковим структурним пiдроздiлом, який здiйснює бiблiотечно-iнформацiйне, культурно-просвiтницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так i в позаурочний час.

З огляду на норми керiвник навчального закладу:

 • здiйснює загальне керiвництво бiблiотекою;
 • контролює дiяльнiсть бiблiотеки;
 • створює необхiднi умови для якiсної та ефективної роботи бiблiотеки;
 • приймає на роботу бiблiотечних працiвникiв.

Увага!

За органiзацiю роботи бiблiотеки, бiблiотечних процесiв несе безпосередньо вiдповiдальнiсть її завiдувач, який пiдпорядковується керiвниковi навчального закладу, є членом педагогiчного колективу i входить до складу педагогiчної ради

Кiлькiсть штатних одиниць

Вiдповiдно до штатнi розписи державних i комунальних загальноосвiтнiх навчальних закладiв незалежно вiд пiдпорядкування i типiв встановлюються вiдповiдним органом управлiння освiтою на пiдставi Типових штатних нормативiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної полiтики у сферi освiти.

Право затверджувати структуру й штати навчального закладу надано його керiвниковi у межах фонду оплати працi.

Штатна чисельнiсть працiвникiв бiблiотеки визначена (далi— Типовi штатнi нормативи).

Типовими штатними нормативами у загальноосвiтньому навчальному закладi передбачено такi посади бiблiотечних працiвникiв, як:

 • завiдувач бiблiотеки;
 • бiблiотекар.

Увага!

Вiдповiдно до Нацiонального класифiкатора України ДК 003:2010 «Класифiкатор професiй», затвердженого наказом Державного комiтету України з питань технiчного регулювання та споживчої полiтики вiд 28.07.2010 № 327, посада завiдувача бiблiотеки належить до керiвникiв пiдроздiлiв у сферi культури, вiдпочинку та спорту, а бiблiотекаря — до фахiвцiв у галузi науково-технiчної iнформацiї.

Пiд час визначення кiлькостi штатних одиниць посад працiвникiв бiблiотеки до уваги беруть кiлькiсть класiву навчальному закладi. Залежно вiд кiлькостi класiв, сформованих у навчальному закладi, визначають потребу у тiй чи тiй посадi працiвника бiблiотеки та кiлькiсть її штатних одиниць:

Кiлькiсть класiв

Максимальна нормативна чисельнiсть посад

завiдувач бiблiотеки

бiблiотекар

Менше 5

-

-

5-10

-

0,5

11-24

1

-

25-29

1

0,5

30 i бiльше

1

1

Розглянемо на конкретних прикладах, як визначати кiлькiсть штатних одиниць посад працiвникiв бiблiотеки.

Увага!

Приклади визначення кiлькостi штатних одиниць посад працiвникiв бiблiотеки

1.У навчальному закладi сформовано 7 класiв.

З огляду на Типовi штатнi нормативи у штатному розписi навчального закладу слiд передбачити 0,5 шт. од. посади бiблiотекаря.

2.У навчального закладi сформовано 11 класiв.

За таких умов до штатного розпису навчального закладу вводять 1 шт. од. посади завiдувача бiблiотеки.

3.У навчальному закладi сформовано 27 класiв.

У штатному розписi навчального закладу слiд передбачити:

1 шт. од. посади завiдувача бiблiотеки;

0,5 шт. од. посади бiблiотекаря.

4. У навчальному закладi сформовано 34 класи.

Штатна чисельнiсть працiвникiв бiблiотеки навчального закладу становить:

1 шт. од. посади завiдувача бiблiотеки;

1 шт. од. посади бiблiотекаря.

Умови оплати працi

Оплату працi працiвникiв бiблiотеки загальноосвiтнього навчального закладу здiйснюють вiдповiдно до умов оплати працi працiвникiв культури. Тарифнi розрядипрацiвникам бiблiотеки навчального закладу установлюють за результатами атестацiї, яку здiйснюють вiдповiднi органи управлiння культурою не частiше нiж один раз на три роки.

Увага!

У навчальних закладах, штатними розписами яких не передбачена посада бiблiотекаря, педагогiчним та iншим працiвникам, якi ведуть бiблiотечну роботу та роботуз бiблiотечним фондом пiдручникiв, установлюється доплата за завiдування бiблiотекою в розмiрi 10% посадового окладу (ставки заробiтної плати)

За тарифними розрядами визначають розмiри посадових окладiвпрацiвникiв бiблiотеки. Дiапазон тарифних розрядiв наведено у (далi— Наказ № 745).

Увага!

Пiд час установлення тарифних розрядiв (категорiй) бiблiотечним працiвникам слiд керуватися квалiфiкацiйними вимогами, визначеними Випуском 81 «Культура та мистецтво» Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, затвердженого наказом Мiнiстерства культури i мистецтв України вiд 14.04.2000 № 168.

Посадовий оклад

Посадовi оклади працiвникiв бiблiотеки загальноосвiтнього навчального закладу обчислюють, з огляду на розмiр посадового окладу працiвника 1-го тарифного розряду, що станом на 01.01.2014 становить 852 грн.

Тарифнi розряди, що можуть бути присвоєнi працiвникам бiблiотеки навчального закладу за результатами атестацiї, та вiдповiднi їм розмiри посадових окладiв наведено у таблицi:

Квалiфiкацiйна категорiя

Тарифний розряд

Розмiри посадових окладiв, грн.

Провiдний бiблiотекар

9-12

1474-1806

Бiблiотекар І категорiї

8-11

1397-1678

Бiблiотекар ІІ категорiї

8-10

1397-1551

Бiблiотекар

8, 9

1397, 1474

Доплати

Згiдно з (далi— Інструкцiя № 102), за наявностi у навчальних закладах штатних посад бiблiотечних працiвникiв за завiдування бiблiотекоювстановлюється доплата в розмiрi 5-15% посадового окладу. Ця сама доплата передбачена .

Увага!

Конкретний розмiр доплати встановлює керiвник навчального закладу за погодженням iз профспiлковим комiтетом, ураховуючи розмiр фонду пiдручникiв, з яким веде роботу працiвник.

(далi— Порядок), працiвникам державних i комунальних бiблiотек (публiчних, спецiальних та спецiалiзованих) передбачена доплата за вислугу рокiв.

Увага!

за призначенням бiблiотеки навчальних закладiв класифiкованi як спецiальнi.

Виплачують доплату за вислугу рокiв щомiсяця з дня прийняття на роботу за фактично вiдпрацьований час за основним мiсцем роботи у вiдсотках до посадового окладу залежно вiд стажу роботи:

 • понад 3 роки — 10%;
 • понад 10 рокiв — 20%;
 • понад 20 рокiв — 30%.

Увага!

Працiвникам бiблiотек, якi працюють на вiдповiдних посадах за сумiсництвом, доплату за вислугу рокiв не виплачують.

передбаченi доплати у розмiрi до 50%посадового окладу за:

 • виконання обов’язкiв тимчасово вiдсутнiх працiвникiв;
 • сумiщення професiй (посад);
 • розширення зони обслуговування або збiльшення обсягу виконуваних робiт.

Увага!

Цi види доплат не встановлюють, зокрема, керiвникам структурних пiдроздiлiв, до яких належить посада завiдувача бiблiотеки навчального закладу.

Також працiвникам бiблiотеки передбачена доплата за науковий ступiнь:

 • доктора наук — у граничному розмiрi 25% посадового окладу;
 • кандидата наук — у граничному розмiрi 15% посадового окладу.

Увага!

Доплату за науковий ступiнь установлюють, якщо дiяльнiсть працiвника бiблiотеки за профiлем збiгається з наявним науковим ступенем. Вiдповiднiсть наукового ступеня профiлю дiяльностi працiвника на займанiй посадi визначає керiвник навчального закладу.

Надбавки

визначено такi надбавки працiвникам бiблiотеки:

Вид надбавки

Розмiр надбавки вiдносно посадового окладу

Примiтка

За високi досягнення у працi

До 50%

Граничний розмiр надбавки для одного працiвника не повинен перевищувати 50% посадового окладу

За виконання особливо важливої роботи (на строк її виконання)

За складнiсть, напруженiсть у роботi

За почеснi звання України, СРСР, союзних республiк СРСР

почесне звання «Народний»

40%

Надбавки за почеснi звання встановлюють працiвникам, якщо їх дiяльнiсть за профiлем збiгається з наявним почесним званням. За наявностi двох або бiльше звань надбавки встановлюють за одним (вищим) званням

почесне звання «Заслужений»

20%

За знання та використання в роботi iноземної мови

однiєї європейської

10%

Надбавка не встановлюється працiвникам, для яких вимогами для зайняття посади передбачено знання iноземної мови, що пiдтверджено вiдповiдним документом

однiєї схiдної, угро-фiнської або африканської

15%

двох i бiльше мов

25%

Окрiм того, працiвникам державних та комунальних бiблiотек (публiчних, спецiальних та спецiалiзованих) передбачена надбавка за особливi умови роботиу граничному розмiрi 50% посадового окладу. Право на цю надбавку мають усi бiблiотечнi працiвники, зокрема й тi, хто працює за сумiсництвом (але не за сумiщенням).

Увага!

Конкретний розмiр надбавки за особливi умови роботи встановлює керiвник навчального закладу у межах фонду оплати працi.

Як бачимо, умови оплати працi працiвникiв бiблiотеки навчального закладу визначенi здебiльшого нормативними актами, що регулюють трудовi вiдносини у сферi культури. Керуючись ними, керiвник навчального закладу матиме змогу врахувати всi нюанси, щоб забезпечити належний розмiр заробiтної плати працiвникiв бiблiотеки.

logo