-

Робота завiдувача двогрупового дошкiльного закладу на посадi вихователя

30 жовтня 2013
221
Середній бал: 5 із 5

У дошкiльних навчальних закладах, де сформовано одну-двi групи, завiдувачi зобов’язанi безпосередньо працювати з дiтьми в групi, тобто виконувати частину роботи вихователiв. Але чи можуть завiдувачi таких закладiв ще й додатково працювати на посадi вихователя?

Так, можуть. Але таку роботу потрiбно правильно органiзовувати та оплачувати. Розглянемо для прикладу умови виконання завiдувачем двогрупового дошкiльного навчального закладу роботи на посадi вихователя

Пiд час складання штатних розписiв одно-, двогрупових дошкiльних навчальних закладiв звертають увагу на певну особливiсть, яку враховують, визначаючи кiлькiсть штатних одиниць посади вихователя. Так, згiдно з (далi— Типовi штатнi нормативи), завiдувачi одно- i двогрупових дошкiльних навчальних закладiв (крiм дошкiльних навчальних закладiв з цiлодобовим перебуванням дiтей або тих, якi мають одну таку групу) працюють з дiтьми в групi протягом 3 год. на день. Тобто завiдувачi одно-, двогрупових дошкiльних навчальних закладiв зобов’язанi виконувати частину роботи вихователiв.

У (далi— Інструкцiя № 102), визначено, що роботу з дiтьми в групi протягом 3 год. на день включено до посадових окладiвзавiдувачiв дошкiльних навчальних закладiв з одною-двома групами (крiм закладiв (груп) з цiлодобовим перебуванням дiтей).

Умови поєднання посад

Згiдно з керiвнi працiвники дитячих дошкiльних закладiв можуть виконувати роботу вихователiв у цiй же установi в обсязi не бiльше 18 год. на тиждень. Оскiльки цим пунктом не визначено жодних умов щодо кiлькостi груп, то завiдувач двогрупового дошкiльного навчального закладу може працювати вихователем у тому самому закладi з вiдповiдним обсягом педагогiчного навантаження як в основний робочий час, так i поза його межами. Однак додатковий обсяг роботи не має позначатися на якостi управлiнської дiяльностi.

Увага!

Оплата працi з дiтьми в групi протягом 3 год. на день включена до посадового окладу завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, а за решту годин роботи вихователем вiн отримуватиме заробiтну плату за тарифiкацiєю. Таку роботу можна виконувати в робочий час за основною займаною посадою.

Згiдно з , педагогiчна робота з погодинною оплатою працi в обсязi не бiльш як 240 год. на рiк не є сумiсництвом. Таку роботу оплачують з погодинного розрахунку. Дозвiл на її виконанняу робочий час має надати завiдувачевi дошкiльного навчального закладу керiвник вiдповiдного органу управлiння освiтою.

Ставки заробiтної плати педагогiчних працiвникiв, зокрема й вихователiв, установлюються керiвниками закладiв при тарифiкацiї за наслiдками атестацiї ( ). Тарифнi розряди, якi установлюють вихователям залежно вiд квалiфiкацiйної категорiї, присвоєної за наслiдками атестацiї, визначенi в (далi— Наказ № 557).

Заробiтну плату вихователя обчислюютьзгiдно з : шляхом множення ставки заробiтної плати на фактичне навантаження на тиждень i дiлення цього добутку на встановлену норму годин на тиждень. Її розмiр не залежить вiд кiлькостi робочих днiв у тому чи тому мiсяцi року.

Увага!

Розмiр оплати працi вихователiв дошкiльних навчальних закладiв обчислюють виходячи зi ставок заробiтної плати з урахуванням пiдвищень, фактичного обсягу педагогiчного навантаження, доплат i надбавок.

Поєднуючи посади, завiдувач дошкiльного навчального закладу як за своєю основною посадою, так i за посадою вихователя, має право на надбавки, передбаченi педагогiчним працiвникам, а саме:

  • за вислугу рокiв— згiдно з (далi— Постанова № 78);
  • за престижнiсть працi — згiдно з (далi— Постанова № 373).

Обчислимо розмiр мiсячної заробiтної плати завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, який працює у цьому самому закладi також вихователем.

Увага!

Обчислення розмiру мiсячної заробiтної плати завiдувача двогрупового дошкiльного навчального закладу, який працює у цьому самому закладi також вихователем

Завiдувачевi двогрупового дошкiльного навчального закладу встановлено посадовий оклад за 13-м тарифним розрядом. На посадi вихователя йому за результатами атестацiї присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст першої категорiї», якiй вiдповiдає 11-й тарифний розряд. Стаж педагогiчної роботи — 14 рокiв.

Керiвником органу управлiння освiтою завiдувачевi двогрупового дошкiльного навчального закладу дозволено виконувати роботу на посадi вихователя з обсягом педагогiчного навантаження 10 год. на тиждень. За обома посадами встановлено надбавку «за престижнiсть працi» у розмiрi 20% ставки заробiтної плати (посадового окладу).

Розглянемо обчислення у таблицi:

Складовi заробiтної плати

Обчислення

Результат обчислення, грн.

Пiдстава

Посадовий оклад завiдувача дошкiльного навчального закладу

852 грн. × 2,27

1934

Ставка заробiтної плати вихователя

852 грн. × 1,97

1678

«

Оплата за години педагогiчного навантаження на посадi вихователя

1678 грн. × 10 год. ÷ 30 год.

559,33

Надбавка за вислугу рокiв

(1934 грн. + 559,33 грн.) × 20%

498,67

Надбавка «за престижнiсть працi»

(1934 грн. + 559,33 грн.) × 20%

498,67

Розмiр заробiтної плати за мiсяць

1934 грн. + 559,33 грн. + (498,67 грн. ×2)

3490,67

Олена Морєва , економiст-аналiтик

logo