Зберiгання та знищення документiв

6 листопада 2013
91
Середній бал: 5 із 5

Вiдповiдно до п. 6.1 Типової iнструкцiї з дiловодства у загальноосвiтнiх навчальних закладах усiх типiв i форм власностi, затвердженої наказом Мiнiстерства освiти i науки України вiд 28.08.2013 № 1239 (далi — Інструкцiя), документи (справи) з моменту створення (одержання) або формування зберiгаються у закладi до передачi архiвнiй установi

Керiвник загальноосвiтнього навчального закладу та спецiально призначена (призначенI) для цього особа (особи), зобов’язанi забезпечити зберiгання документiв i справ.

встановлено певнi вимоги щодо зберiгання документiв i справ, а саме:

  • справи повиннi зберiгатися у вертикальному положеннi в шафах, що закриваються. На корiнцях обкладинок справ зазначаються iндекси справ;
  • видача справ у тимчасове користування працiвникам загальноосвiтнього навчального закладу здiйснюється з усного дозволу його керiвника, а iншим установам — з його письмового дозволу. На видану справу складається картка — замiнник. У картцi зазначаються iндекс справи, заголовок справи, дата її видачi, особа, якiй справу видано, дата її повернення, пiдписи осiб, якi видали та прийняли справу;

Увага!

Надання справ у тимчасове користування здiйснюється не бiльш як на один мiсяць

  • вилучення документiв iз справи постiйного зберiгання забороняється. У виняткових випадках вилучення документiв допускається з дозволу керiвника загальноосвiтнього навчального закладу з обов’язковим залишенням у справi засвiдчених належним чином копiй;
  • пiсля закiнчення термiну зберiгання документiв, якi не пiдлягають передачi архiвним установам, документи списуються комiсiєю загальноосвiтнього навчального закладу з проведення експертизи цiнностi документiв, яку призначає керiвник навчального закладу. На списану документацiю експертна комiсiя складає вiдповiдний акт. Списана документацiя знищується.
logo