-

Атестацiя педагога-сумiсника

3 грудня 2013
486
Середній бал: 5 із 5

Педагогiчний працiвник дошкiльного навчального закладу сумiщає посади вихователя та вихователя-методиста. За посадою вихователя вiн атестований iз присвоєнням квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» та педагогiчного звання «вихователь-методист». Чи має право цей педагогiчний працiвник атестуватися за посадою вихователя-методиста на присвоєння квалiфiкацiйної категорiї «спецiалiст вищої категорiї» та педагогiчного звання «старший вихователь»? Чи буде збережене йому за посадою вихователя педагогiчне звання «вихователь-методист» у разi присвоєння за посадою вихователя-методиста педагогiчного звання «старший вихователь»?

Згiдно з (далi — Типове положення), при сумiщеннi працiвниками педагогiчних посад в одному навчальному закладi їх атестацiя здiйснюється з кожної iз займаних посад.

Працiвник, який сумiщає педагогiчнi посади, може бути атестованим як за двома посадами одночасно, так i за кожною посадою окремо.

У даному випадку педагогiчний працiвник може пройти позачергову атестацiю. Так, позачергова атестацiя проводиться за заявою працiвника з метою пiдвищення квалiфiкацiйної категорiї (тарифного розряду) або за поданням керiвника чи педагогiчної ради навчального закладу з метою присвоєння працiвнику квалiфiкацiйної категорiї, педагогiчного звання та у разi зниження ним рiвня професiйної дiяльностi ( ). Однак доцiльнiше синхронiзувати атестацiйнi процедури педагогiчного працiвника, який обiймає двi або бiльше посад.

Якщо працiвниковi дошкiльного навчального закладу за результатами атестацiї на посадi вихователя присвоєно квалiфiкацiйну категорiю «спецiалiст вищої категорiї», то i на посадi вихователя-методиста (за умови вiдповiдностi вимогам, визначеним у ) йому може бути присвоєна квалiфiкацiйна категорiя «спецiалiст вищої категорiї».

Також цьому працiвниковi атестацiйна комiсiя може присвоїти педагогiчне звання «старший вихователь» на посадi вихователя-методиста (за поданням керiвника або педагогiчної ради дошкiльного навчального закладу).

Щоб зберегти педагогiчне звання «вихователь-методист» на посадi вихователя, цей педагогiчний працiвник має раз на п’ять рокiв атестуватися на вiдповiднiсть ранiше присвоєному педагогiчному званню.

Увага!

На педагогiчних працiвникiв, якi сумiщають педагогiчнi посади, атестацiйнi листи оформлюють окремо за кожною iз займаних посад

logo