Складання порядку денного засiдання педагогiчної ради

16 грудня 2013
149
Середній бал: 5 із 5

Варто подбати про те, щоб формулювання питань порядку денного були конкретними i чiткими. Слiд уникати подвiйного тлумачення понять

Для забезпечення ефективностi будь-якого засiдання педагогiчної ради, перед тим як безпосередньо розпочинати роботу над складанням порядку денного засiдання (далi — порядку денного), слiд визначити тему засiдання.

Вона має бути зрозумiлою як органiзаторам, так i кожному члену педагогiчної ради та вiдображати освiтню проблему (або комплекс проблем), зазначену в рiчному планi роботи навчального закладу.

Порядок денний є планом проведення будь-якого заходу, зокрема й засiдання педагогiчної ради. Що ретельнiше ви обмiркуєте питання, винесенi на обговорення, то ефективнiшим буде засiдання.

Засiдання педагогiчної ради без заздалегiдь продуманого порядку денного нерiдко перетворюються на поверхове обговорення теми, на пустi розмови, пiд час яких складно зосередитися на ключових питаннях, виробити та ухвалити конструктивнi рiшення. Учасники непiдготовлених засiдань педагогiчної ради нерiдко вимушенi гаяти час на очiкування запитуваної iнформацiї, що негативно впливає на ритм обговорення, а отже, i на його результативнiсть.

Навряд чи хтось заперечить, що проект порядку денного доцiльно скласти у письмовiй формi заздалегiдь та ознайомити з ним учасникiв засiдання. Це дасть їм змогу зосередитися на тому, що необхiдно зробити до, пiд час та пiсля проведення засiдання.

Як формулювати питання порядку денного

Це залежить вiд цiлей, якi ставить адмiнiстрацiя навчального закладу: довести ухваленi рiшення до вiдома членiв педагогiчної ради чи пiдвищити їхню iнiцiативнiсть i актуалiзувати творчий потенцiал.

Усi формулювання порядку денного можна розподiлити на двi групи:

У першому випадку проблему лише окреслено, тодi як у другому в загальному виглядi вже мiститься рiшення. Отже, другий варiант формулювання доцiльно використовувати тодi, коли ще до засiдання педагогiчної ради вiдоме конкретне завдання, яке слiд виконати. Саме про це необхiдно поiнформувати членiв педагогiчної ради, якi ухвалять певнi рiшення щодо реалiзацiї цього завдання у навчальному закладi.

Увага!

Великий за обсягом порядок денний — результат ретельного аналiзу кожного питання

Формулювання питання в термiнах проблеми дає членам педагогiчної ради змогу бiльш вiльно i вiдкрито висловлювати свої iдеї, пропозицiї, викладати своє бачення порушуваних питань i в результатi обговорення ухвалювати вiдповiднi рiшення.

Складаючи порядок денний, слiд врахувати ще один момент. Питання, викладенi в ньому, можна узагальнити чи деталiзувати.

Увага!

Позначте кожен пункт порядку денного вiдповiдною примiткою, наприклад, «для iнформування», «для обговорення», «для прийняття рiшення». Так ви зорiєнтуєте запрошених на засiдання осiб в тому, як поставитися до того чи того питання:

  • взяти до уваги це питання
  • висловити свою думку щодо цього питання
  • подати пропозицiї щодо розв’язання питання

Існують два протилежних погляди на те, в якiй послiдовностi розмiщувати питання для обговорення:

  • перший — спочатку винести на розгляд бiльш важливi та складнi питання, оскiльки на початку засiдання присутнi ще не втомилися i активно беруть участь в обговореннi
  • другий — питання, що потребують дискусiї та ретельного опрацювання, слiд розглядати посеред засiдання, а питання, на обговорення яких не витрачатиметься багато часу, — на початку i наприкiнцi засiдання.

logo