Управлiння дошкiльним навчальним закладом: типова програма комплексної перевiрки

18 грудня 2013
201
Середній бал: 5 із 5

Типова програма комплексної перевiрки дiяльностi дошкiльного навчального закладу за напрямом «Управлiння дошкiльним навчальним закладом»

Типова програма комплексної перевiрки дiяльностi дошкiльного навчального закладу за напрямом «Управлiння дошкiльним навчальним закладом»

Питання перевiрки

Документи та iншi джерела iнформацiї, що пiдлягають аналiзу

Рекомендацiї членам комiсiї

Стан керiвництва ДНЗ

Статут.

Особовi справи керiвника дошкiльного навчального закладу (ДНЗ), вихователя-методиста.

Посадовi iнструкцiї керiвника та вихователя-методиста.

Контрольно-вiзитацiйна книга.

Матерiали щорiчного звiтування керiвника закладу.

Протоколи засiдань педагогiчної ради.

Книги наказiв.

Плани роботи.

Книга прийому та передачi справ при змiнi керiвника закладу

З’ясувати:

освiтнiй рiвень керiвника та вихователя-методиста;

стан роботи керiвника щодо забезпечення контролю за дiяльнiстю ДНЗ;

дотримання фiнансової дисциплiни та збереження матерiально-технiчної бази ДНЗ;

стан добору та розстановки працiвникiв; органiзацiї харчування i медичного обслуговування дiтей, забезпечення дотримання санiтарно-гiгiєнiчних, протипожежних норм i правил технiки безпеки, вимог безпечної життєдiяльностi дiтей i працiвникiв;

стан реалiзацiї завдань дошкiльної освiти та забезпечення рiвня дошкiльної освiти у межах державних вимог до її змiсту i обсягу; контролю вiдповiдностi застосовуваних форм, методiв i засобiв розвитку, виховання i навчання дiтей їх вiковим, психофiзiологiчним особливостям, здiбностям i потребам; пiдтримки iнiцiативи щодо вдосконалення навчально-виховної роботи; заохочення творчих пошукiв, дослiдно-експериментальної роботи педагогiв; органiзацiї рiзних форм спiвпрацi з батьками або особами, якi їх замiнюють.

Зробити висновок(з урахуванням висновкiв, зазначених у всiх роздiлах) щодо:

повноти виконання керiвником ДНЗ та вихователем-методистом обов’язкiв, покладених на них згiдно з нормативно-правовими актами;

рiвня управлiнської дiяльностi керiвника та вихователя-методиста;

ролi керiвника в забезпеченнi оптимального соцiально-психологiчного мiкроклiмату в колективi;

ефективностi впровадження iнновацiйних управлiнських технологiй, зокрема комп’ютерних

Дiяльнiсть педагогiчної ради

Плани роботи.

Книга протоколiв засiдань педагогiчної ради.

Матерiали проведення педагогiчних рад закладу

З’ясувати:

склад педагогiчної ради;

кiлькiсть засiдань, що проводиться на рiк;

тематику засiдань;

рiшення, що ухвалюються;

наявнiсть наказiв керiвника на виконання рiшень педагогiчної ради;

стан контролю за виконанням рiшень педагогiчної ради.

Зробити висновок щодо:

вiдповiдностi дiяльностi педагогiчної ради, тематики її засiдань вимогам законодавства про дошкiльну освiту;

ролi зазначеного колегiального органу в управлiннi ДНЗ

Формування органiв громадського самоврядування ДНЗ

Статут закладу.

Протоколи загальних зборiв (конференцiй) працiвникiв закладу.

Щорiчний звiт керiвника.

Статут ради ДНЗ.

Протоколи засiдань ради ДНЗ.

Протоколи засiдань пiклувальної ради.

Положення про батькiвськi комiтети ДНЗ.

Протоколи засiдань батькiвських комiтетiв (рад)

З’ясувати:

стан проведення загальних зборiв (конференцiй) колективу (плановiсть, перiодичнiсть, розгляд питань навчально-виховної, методичної та фiнансово-господарської дiяльностi ДНЗ, рiшення);

стан звiтування на загальних зборах керiвника ДНЗ про здiйснення керiвництва ДНЗ;

наявнiсть статуту ради ДНЗ;

наявнiсть рiшень щодо створення ради, пiклувальної ради, батькiвських комiтетiв;

стан роботи ради ДНЗ, пiклувальної ради, батькiвських комiтетiв.

Зробити висновок щодо:

залучення громадськостi до управлiння ДНЗ;

ефективностi дiяльностi органiв громадського самоврядування щодо вдосконалення роботи i розвитку ДНЗ

Стан ведення дiлової документацiї

Рiчний план роботи закладу.

Книга протоколiв засiдань педагогiчної ради.

Книги облiку вхiдних-вихiдних документiв.

Контрольно-вiзитацiйна книга

З’ясувати:

наявнiсть номенклатури справ;

стан дотримання вимог Інструкцiї про дiлову документацiю в ДНЗ;

стан ведення дiлової документацiї та її збереження;

стан дотримання нормативних вимог до складання документiв, їх змiстовнiсть;

вiдповiднiсть видання наказiв рiчному плану роботи.

Зробити висновокщодо вiдповiдностi ведення дiловодства у ДНЗ вимогам нормативно-правових актiв

Взаємодiя в роботi ДНЗ, сiм’ї та громадськостi

План роботи.

Дiловий щоденник контролю.

Книга протоколiв загальних батькiвських зборiв, засiдань батькiвського комiтету, органiв громадського самоврядування

З’ясувати:

наявнiсть матерiалiв органiв громадського самоврядування;

наявнiсть персонального сайту;

наявнiсть матерiалiв щодо досвiду сiмейного виховання;

стан просвiтницької роботи ДНЗ у пропагандi серед батькiв психолого-педагогiчних знань, здорового способу життя;

роль батькiвського комiтету у вирiшеннi практичних питань функцiонування закладу;

наявнiсть матерiалiв групових батькiвських куточкiв.

Зробити висновок щодо:

ефективностi спiльної роботи ДНЗ з органами виконавчої влади, пiдприємствами, установами, органiзацiями, батькiвської громадськiстю щодо полiпшення умов утримання дiтей у ДНЗ, сприяння змiцнення матерiально-технiчної, культурно-спортивної, корекцiйно-вiдновлювальної, лiкувально-оздоровчої бази;

рiвня роботи з батьками

Суспiльний рейтинг ДНЗ (за результатами освiтньої дiяльностi, за вiдгуками батькiв, громадськостi, iнших навчальних закладiв)

Журнал облiку вхiдних документiв та реєстрацiї документiв, створених закладом.

Матерiали ЗМІ

З’ясувати:

динамiку скарг громадян щодо дiяльностi ДНЗ, що надiйшли до його керiвника, органiв управлiння освiтою, стан реагування на них, вжиття вiдповiдних заходiв;

стан висвiтлення дiяльностi ДНЗ у засобах масової iнформацiї.

Зробити висновокщодо рiвня роботи ДНЗ по створенню позитивного iмiджу ДНЗ

Стан роботи щодо усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених пiд час попереднього заходу державного контролю (атестацiї, державного iнспектування)

Матерiали державної атестацiї ДНЗ.

Акти та iншi матерiали державного iнспектування.

Книга наказiв з основної дiяльностi.

Книга протоколiв засiдань педагогiчної ради.

План заходiв щодо усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених пiд час попереднього заходу державного контролю.

Контрольно-вiзитацiйна книга закладу

З’ясувати:

наявнiсть плану заходiв щодо усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, вiдповiднiсть його акту за результатами атестацiї, державного iнспектування: повнота, конкретнiсть, реальнiсть, встановлення строкiв виконання та визначення вiдповiдальних тощо;

стан виконання вищезазначеного плану заходiв.

Зробити висновокщодо повноти та якостi усунення порушень вимог законодавства i недолiкiв у роботi, виявлених пiд час попереднього заходу державного контролю, дотримання встановлених термiнiв

logo