Ступенi ризику вiд провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг

13 січня 2014
157
Середній бал: 5 із 5

Ступенi ризику вiд провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг

Ступiнь ризику

Навчальнi заклади

Перiодичнiсть проведення планових перевiрок

високий

 • До високого ступеня ризику вiдносять загальноосвiтнi навчальнi заклади:
 • у яких строк провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг у системi загальної середньої освiти становить не бiльш як:
 • для загальноосвiтнiх навчальних закладiв I ступеня - чотири роки;
 • для загальноосвiтнiх навчальних закладiв II ступеня - п’ять рокiв;
 • для загальноосвiтнiх навчальних закладiв III ступеня - два роки;
 • у яких пiд час здiйснення попереднього заходу державного нагляду (контролю) виявлено факти порушення вимог законодавства стосовно провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг у системi загальної середньої освiти (вiдсутнiсть правових пiдстав для провадження освiтньої дiяльностi, порушення вимог щодо формування учнiвського контингенту, кадрового забезпечення навчального процесу, невиконання навчальних планiв);
 • якi за результатами попередньої атестацiї визнанi неатестованими;
 • якi не виконують плановi показники дiяльностi, що мiстяться у щорiчних планах суб’єкта господарювання.

не частiше нiж один раз на рiк

середнiй

До середнього ступеня ризику вiдносять загальноосвiтнi навчальнi заклади:

 • у яких строк провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг у системi загальної середньої освiти становить не бiльш як 10 рокiв;
 • якi за результатами попередньої атестацiї визнанi атестованими умовно;
 • якi виконують плановi показники дiяльностi, що мiстяться у щорiчних планах суб’єкта господарювання, з порушенням строкiв, передбачених такими планами;
 • якi провадять господарську дiяльнiсть з надання освiтнiх.

не частiше нiж один раз на три роки

незначний

До незначного ступеня ризику вiдносять загальноосвiтнi навчальнi заклади, що не належать до суб’єктiв господарювання з високим та середнiм ступенем ризику

не частiше нiж один раз на п’ять рокiв

Увага!

Розроблено вiдповiдно до

Увага!

У разi коли протягом останнiх трьох рокiв, але не менш як за результатами двох останнiх заходiв державного нагляду (контролю), не виявлено фактiв порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства стосовно провадження господарської дiяльностi з надання освiтнiх послуг у системi загальної середньої i професiйно-технiчної освiти, наступний плановий захiд державного нагляду (контролю) щодо такого суб’єкта здiйснюється не ранiше нiж через перiод часу, встановлений для вiдповiдного ступеня ризику, збiльшений у 1,5 раза.

У разi коли суб’єкт господарювання може бути вiднесений одночасно до двох або бiльше ступенiв ризику, такий суб’єкт вiдноситься до бiльш високого ступеня ризику з тих, до яких вiн може бути вiднесений

logo