Затверджено Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

24 березня 2016
139
Середній бал: 5 із 5

МОН України затверджено Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

МОН України наказом від 12.01.2016 № 8 затвердило Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (далі — Положення).

Згідно з наказом втратив чинність наказ МОН України «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» від 20.12.2002 № 732.

У Положенні визначено порядок зарахування осіб на індивідуальну форму навчання та організації індивідуальної форми навчання для забезпечення права на здобуття повної загальної середньої освіти стосовно осіб, щодо яких може запроваджуватися індивідуальна форма навчання, а також осіб, щодо яких неможливо забезпечити навчально-виховний процес у загальноосвітніх навчальних закладах за груповою формою навчання.

Документом також  встановлено порядок оплати праці педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми навчання.

Відповідно до Положення індивідуальна форма навчання може запроваджуватися для осіб, які:

  • за станом здоров'я (у тому числі особи з особливими освітніми потребами, з інвалідністю та ті, яким необхідно пройти медичне лікування в закладі охорони здоров'я більше одного місяця) не можуть відвідувати навчальний заклад
  • проживають у селах і селищах (коли кількість учнів у класі становить менше 5 осіб)
  • проживають у зоні збройного конфлікту, на тимчасово окупованій території України або у населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження тощо та надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру (з використанням дистанційної форми навчання) відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VІІ
  • мають високий навчальний потенціал і можуть прискорено закінчити школу
  • є іноземцями або особами без громадянства (діти-біженці, діти, чиї батьки подали заяви про визнання біженцями або особами, які потребують додаткового чи тимчасового захисту, діти іноземців та осіб без громадянства, які утримуються в пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства).

Зарахування учнів на індивідуальну форму навчання проводиться впродовж навчального року.

Для зарахування на індивідуальну форму навчання учні подають такі документи:

  • заяву одного з батьків (законних представників) або особисту заяву (для учнів, які на дату подання заяви є повнолітніми)
  • документ про наявний рівень освіти (копія свідоцтва про базову загальну середню освіту, табель або виписку оцінок із класного журналу за останній рік навчання)
  • довідку за формою первинної облікової документації № 080-1/о «Довідка про потребу дитини (дитини-інваліда) у домашньому догляді»
  • копію документа, що підтверджує законність перебування в Україні (для іноземців або осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах).

 Робочі навчальні плани для індивідуальної форми навчання складаються на основі типових навчальних планів, затверджених МОН України, та погоджуються відповідним органом управління освітою. 

Для учнів, які навчаються за індивідуальною формою навчання за станом здоров'я, індивідуальний навчальний план та індивідуальні навчальні програми розробляються педагогічними працівниками за участю одного з батьків (законних представників) відповідно до можливостей дитини і з урахуванням витягу з протоколу засідання психолого-медико-педагогічної консультації.

Після закінчення строку індивідуальної форми навчання учень може продовжувати навчання у навчальному закладі на загальних підставах.

Інструктивно-методичне забезпечення індивідуальної форми навчання здійснює МОН  України, а контроль за його організацією покладається на відповідні органи управління освітою.

logo